Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

OPCON: Kommuniké från årsstämma i Opcon AB (publ): Wendy Lin från Snowman i Kina invald i Opcons styrelse

Opcon AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 6 maj 2014 i IHM Business
School Stockholms lokaler, Stockholm.

Stämman beslutade att välja in Wendy Lin, som varit adjungerad i
Opcons styrelse sedan 2013, som ny styrelsemedlem.

Wendy Lin är vd-assistent i Fujian Snowman Co., Ltd,. det kinesiska
kylteknikföretaget som är en betydande samarbetspartner för Opcon och
Opcons näst största ägare genom dotterbolage Hong Kong Snowman
Technology Ltd. Hon är född 1991 och har en B Sc i matematik och
ekonomi vid University College London.

Stämman beslutade också att Opcons styrelse fortsatt ska bestå av sex
ledamöter utan suppleanter, och omvalde Bill Tunbrant till ordförande
samt styrelseledamöterna Mats Gabrielsson, Rolf Hasselström, Kenneth
Eriksson och Bengt E Johnson.

Arbetstagarrepresentant i styrelsen är Shiva Farahmandrad för Sveriges
Ingenjörer och suppleant Fredrik Appelsved.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar, och styrelsen och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

De viktigaste besluten i övrigt, alla i enlighet med styrelsens
förslag:

- Opcon ska i ett incitamentsprogram, riktat till ledande
befattningshavare i Opconkoncernen, emittera högst 2 500 000
teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie
i Opcon AB. Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna
ske den 1 juni 2017 till en teckningskurs som motsvarar 150 procent
av den för aktier i bolaget på Nasdaq OMX Stockholms officiella
kurslista noterade volymviktade genomsnittliga betalkursen under den
senaste 15-dagarsperioden före teckningen av teckningsoptionerna.
Överlåtelse sker till marknadspris.

- Opcon ska i ett incitamentsprogram, riktat till nuvarande och
tillträdande styrelseledamöter i Opcon AB, emittera högst 1 750 000
teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie
i Opcon AB. Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna
ske den 1 juni 2017 till en teckningskurs som motsvarar 150 procent
av den för aktier i bolaget på Nasdaq OMX Stockholms officiella
kurslista noterade volymviktade genomsnittliga betalkursen under den
senaste 15-dagarsperioden före teckningen av teckningsoptionerna.
Mats Gabrielsson och Rolf Hasselström omfattas inte av
incitamentsprogrammet. Överlåtelse sker till marknadspris.

- Styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets antal
aktier med högst 95 000 000 stycken vilket motsvarar upp till ca 20 %
efter full utspädning (baserat på det förväntade antalet aktier i
bolaget per dagen för stämman). Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen handlingsfrihet i samband med företagsförvärv och
kapitalanskaffning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45
00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncen som utvecklar, producerar
och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och
resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet
anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
Koncernen har ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med kompressorteknik, framställning av el ur
spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och
annan återvinningsindustri, hanteringssystem för naturgas,
industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt
luftsystem för bränsleceller.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska
offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller
svensk lag om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 7 maj 2014,
kl 10:00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opcon/r/kommunike-fran-arsstamma-i-opcon-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/494/9580630/241574.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.