Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

OptiFreeze: Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 11 april 2019 kl. 16.00 på bolagets kontor,
Kalkstensvägen 16, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 5 april 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 5 april 2019
skriftligen till OptiFreeze AB, Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.
Anmälan kan också göras per telefon 046-15 23 00 eller per e-post
info@optifreeze.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB, sådan inregistrering kan vara tillfällig. En sådan omregistrering
måste vara genomförd innan fredagen den 5 april 2019, vilket innebär
att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.optifreeze.seoch skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 9 877 264 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter och revisor.

13. Beslut om fastställande av rutiner och instruktion för valberedning.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra
styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter samt att styrelsearvode
ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med
vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen
revisorssuppleant ska utsessamt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 25 procentav rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att Petr Dejmek, Göran Hedbys, Anders
Hättmark, och Elisabeth Yllforsomväljs som ordinarie
styrelseledamöter samt att Federico Gómez och Johan Möllerström
omväljs som styrelsesuppleanter. Till styrelseordförande föreslås
omval av Göran Hedbys. Vidare har styrelsen föreslagit att MAZARS SET
Revisionsbyrå AB omväljs som bolagets revisor till slutet av den
årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om fastställande av rutiner och instruktion för valberedning
(punkt 13)

Styrelsen föreslår årsstämman 2019 att fastställa följande rutiner och
instruktion för valberedning.

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot utsedd av
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den
ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB vid
utgången av det andra kvartalet respektive år. Utövar inte
aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast
följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i
valberedningen, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare
aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande
finner att det finns särskilda skäl därtill. Styrelsens ordförande
ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt
kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa
att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får
överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar
utse till ledamot av valberedningen.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara
ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska
vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största
aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets
förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska
inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsen
ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens
ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får
högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större
aktieägare.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn
på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de
aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader
före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina
platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit
bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse
sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen
inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som
utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och
utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den
av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så
snart sådana skett.

Valberedningen ska presentera förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;

c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott (om utskott förekommer);

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; samt

f) förslag till rutiner och instruktion för valberedning.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet och
ska vid behov adjungera vid valberedningens sammanträden.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget.
Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens
arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts
av styrelsens ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt under tiden fram till nästkommande
årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner
som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av,
maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om
högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna,
vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska
ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets
styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga
rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av
bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets
projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget
och/eller förvärv av andra föret...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.