Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

OptiMobile AB (publ): HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2019 - 30 juni 2019

Första halvåret (1 januari 2019 - 30 juni 2019)

· Nettoomsättningen uppgick till 419 (952) TSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 667 (-1 448)
TSEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,15) SEK.
· Soliditeten uppgick till 61,8 (56,9) %.
Andra kvartalet (1 april 2019 - 30 juni 2019)

· Nettoomsättningen uppgick till 258 (535) TSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -864 (-744) TSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,08) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

· Den 26 april meddelade OptiMobile att planerad nyemission
genomförts och fulltecknats. Emissionen tillför bolaget 3 750 000
kronor före emissionskostnader och förutsätter godkännande av extra
bolagsstämma den 10 maj 2019.

· Den 6 maj informerade OptiMobile om att Polkomtel-gruppen meddelat
Bolaget att lansering av Polkomtel-gruppens tjänst, som bygger på
OptiMobiles produkt, kommer att ske så snart förberedelserna av
Polkomtel-gruppens nya IMS-plattform är klar. De bedömer att detta
kommer att ske under maj månad.

· Den 10 maj hölls extra bolagsstämma i OptiMobile där styrelsens
beslut den 24 april 2019 om en nyemission av aktier om 3 750 000
kronor riktad till ett begränsat antal investerare har godkänts.
Kommuniké från den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets
och Spotlight Stock Markets respektive webbsidor.

· Den 15 maj meddelade OptiMobile att Bolaget fortsätter förstärka
och utveckla sin försäljnings- och marknadsorganisation genom att
teckna ett avtal med en säljrepresentant för Australien och Nya
Zeeland.

· Den 4 juni hölls årsstämma i OptiMobile. Samtliga förslag till
beslut fattades med erforderlig majoritet.

· Den 7 juni meddelade OptiMobile att förberedelserna av
Polkomtel-gruppens nya IMS-plattform pågår och Polkomtel-gruppen har
meddelat OptiMobile att lansering av deras tjänst kommer att ske så
snart förberedelserna är klara. Bedömningen är att detta kommer att
ske under juni månad.

· Den 15 juni informerade Bolaget att Handelsbanken har meddelat
OptiMobile att banken från och med 30 juni 2019 valt att ej förlänga
checkräkningskrediten om 500 000 kr som beviljade i slutet av 2017.

Övriga händelser

· Den 8 juli informerade OptiMobile att Polkomtel-gruppen har
meddelat att planeringen av tjänstens lansering fortgår men att det
exakta datumet för lanseringen inte har fastslagits.

VD-kommentar

Första delen av årets andra kvartal präglades huvudsakligen av de
finansieringsaktiviteter som vi planerade för och genomförde under
våren. Detta arbete slutfördes genom en fulltecknad nyemission som
riktades till ett mindre antal aktieägare. Jag vill därför passa på
att tacka dessa aktieägare för ert stöd och för att ni valde att
teckna aktier i nyemissionen. Den genomförda nyemissionen har
möjliggjort att vi under resterande del av kvartalet samt därefter
har kunnat fokusera på att fortsätta utveckla verksamheten genom
bland annat diskussioner och aktiviteter med redan existerade kunder
samt med möjliga nya kunder.

Vår satsning på utveckling av bolagets sälj- och marknadsorganisation
fortsätter och vi skrev under andra kvartalet ett avtal med en ny
säljrepresentant för Australien och Nya Zeeland. Säljrepresentant och
ansvarig för marknaden i Australien och i Nya Zeeland är Torbjorn
Smith. Torbjorn har en lång internationell erfarenhet från
telekombranschen och har bland annat varit VD för Ericsson Nya
Zeeland. Som vi tidigare kommunicerat är vår målsättning att inom de
närmaste månaderna teckna avtal för ytterligare utvalda marknader och
länder, ett arbete som är i full gång. Genom redan etablerade
samarbeten med våra kunder ibland annat Polen, Portugal m.fl. har vi
möjlighet att visa upp ett bra track record som vi bedömer kommer att
gynna våra möjligheter till en givande diskussion och nya affärer på
dessa nya marknader.

Färdigställandet av Netmore Groups tjänst som bygger på OptiMobiles
nya produkt pågår och beräknas vara klart för lansering under årets
andra hälft. OptiMobile har under detta kundprojekt utvecklat en unik
plattform och produkt som vi ser stor potential i att sälja in till
operatörer både i Europa och på en bred internationell marknad. Som
vi tidigare informerat om fortgår även planering och förberedelser av
Polkomtel-gruppens lansering av deras nya tjänst som bygger på
OptiMobiles produkt. OptiMobile arbetar aktivt med att stötta
Polkomtel-gruppen i detta arbete för att säkra en så framgångsrik
lansering och introduktion av tjänsten som möjligt.

På bolagets årsstämma som hölls den 4 juni valdes två nya ledamöter in
i OptiMobiles styrelse. Anders Bergtoft och Peter Almberg. Anders och
Peter kommer in med både en bred erfarenhet och ett värdefullt
engagemang. Anders har under de senaste 20 åren haft ledande
positioner inom Ericsson och operatören Tre, och Peter har mer än 30
års internationell erfarenhet av att starta och driva teknik- och
finansbolag. Vi välkomnar Anders och Peter till bolaget och ser fram
emot att fortsätta utveckla OptiMobile tillsammans med er i
styrelsen. I och med bolagsstämman valde Per Gunningberg att inte
ställa upp till nyval efter nästan 17 år i styrelsen. Per har med sin
djupa tekniska kunskap och förståelse varit med och byggt upp både
OptiMobile och vår produktplattform. Jag vill tacka Per för allt hans
bidrag och stöd under sin tid i OptiMobiles styrelse.

Under andra delen av 2019 kommer vårt huvudsakliga fokus ligga på att
fortsätta våra försäljningsaktiviteter för att sälja in vår
produktportfölj mot både existerande och nya kunder. Mot bakgrund av
den positiva respons vi får på våra produkter från de kunder och
operatör vi träffar ser vi med tillförsikt fram emot att detta arbete
kan komma att resultera i nya affärer under perioden.

Lars Rutegård
VD, OptiMobile AB (publ)

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

· Delårsrapport januari 2019 - september 2019 2019-11-15
· Bokslutskommuniké 2019 2020-02-20

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av halvårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
halvårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet
och finansiella ställning.

Stockholm, den 15 augusti 2019
OptiMobile AB (publ)
Styrelsen och VD

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/optimobile-ab--publ-/r/halvarsrapport-for-per...
https://mb.cision.com/Main/16787/2881395/1090453.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.