Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

OptiMobile AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till
extra bolagstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 15.00 på Hotel
Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 14 januari 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 14 januari 2020
skriftligen till Advokatfirman Bergman & Partners AB, Allévägen 16,
183 52 Täby. Anmälan kan också göras per telefon 0708-50 03 25 eller
per e-post gosta.bergman@bergmanlaw.se. I anmälan ska uppges
fullständigt namn, person- eller organisations-nummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 14 januari 2020, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats
www.optimobile.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 17 584 445 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission.

9. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Bolagsordning för OptiMobile AB (publ)

Org. nr. 556637-7403

§ 1 Firma

Bolagets firma är OptiMobile AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, licensiering och försäljning av
mjukvara för hantering av mobil röst- och datatrafik på publika
platser och inom kontors- och hemmiljö samt idka annan därmed
förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 160 573 kronor och högst 4 642 292
kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 17 584 445 och högst 70 337 780.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst
noll och högst tre suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med
eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett
ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska
Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens
Industri.

§ 9 Anmälan till bolagsstämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i
aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket
aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den
dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i
anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter
räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

1. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
(punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande
årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier som
motsvarar ett belopp om högst 8 000 000 kr mot kontant betalning
och/eller bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor som avses
i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. För vidare information om hur
personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i december 2019
OptiMobile AB (publ)
STYRELSEN

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

----------------------------------------------------------------------

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa
kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster
med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har
utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad
telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös
samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen
bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en
lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den
operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett
utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor
för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser
goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile
www.optimobile.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/optimobile-ab--publ-/r/kallelse-till-extra-bo...
https://mb.cision.com/Main/16787/2993235/1163374.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.