Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2021

Optomed Oyj   Pörssitiedote     4.11.2021, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus,
tammi-syyskuu 2021

Heinä-syyskuu 2021

  • Konsernin liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vertailukaudella ollen 3 342 (3 338) tuhatta euroa
  • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 24,1 prosenttia ollen 1 167 (1 537) tuhatta euroa. Kiinaan ei tehty kameratoimituksia  alkuvuoden suurten varastotoimitusten vuoksi. Myynnin kasvu Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan jatkui vahvana, kuten myös myynti laitevalmistaja-asiakkaille (OEM)
  • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 20,8 prosenttia ollen 2 176 (1 802) tuhatta euroa. Kasvu johtui uusien seulonta- ja työnkulunratkaisujen sekä olemassa olevien asiakkaiden jatkuvan liiketoiminnan kasvusta
  • Oikaistu käyttökate oli -337 (229) tuhatta ollen -10,1 (6,9) prosenttia liikevaihdosta.Muutos johtui korkeammista liiketoiminnan muista kuluista liittyen markkinoilletuloon ja laajentumiseen Yhdysvaltojen markkinoille

Tammi-syyskuu 2021

  • Liikevaihto nousi erittäin vahvasti 26,0 prosenttia 11 299 (8 969) tuhanteen euroon länsimarkkinoiden  sopeutuessa pandemian jälkeiseen tilanteeseen.
  • Oikaistu käyttökate oli -475 (-671) tuhatta vastaten -4,2 (-7,5) prosenttia liikevaihdosta.

Avainluvut

.

Tuhatta euroa 7-9/20 7-9/20 Muutos,  1-9/20 1-9/20 Muutos, % 2020
% 20
21 20 21
Liikevaihto 3 342 3 338 0,1% 11 8 969 26,0% 13 011
299
Bruttotulos * 2 250 2 262 -0,5% 8 151 6 146 32,6% 8 955
Bruttokateprosentti 67,3% 67,8% 72,1% 68,5% 68,8 %
*, %
Käyttökate -337 229 -247,2% -475 -671 29,3% -733
Käyttökateprosentti -10,1% 6,9% -4,2% -7,5% -5,6 %
*, %

Oikaistu käyttökate -337 229 -247,2% -475 -671 29,3% -733
*
Oikaistu -10,1% 6,9% -4,2% -7,5% -5,6 %
käyttökateprosentti
*, %
Liiketulos -888 -278 -219,9% -2 -2 -12,4% -2 906
598 312
Liiketulosprosentti -26,6% -8,3% -23,0% -25,8% -22,3 %
*, %

Oikaistu liiketulos -888 -278 -219,9% -2 -2 -12,4% -2 906
* 598 312
Oikaistu -26,6% -8,3% -23,0% -25,8% -22,3 %
Liikevoitto
-marginaali *,  %
Nettotulos -833 -299 -178,4% -2 -2 8,4% -3 177
313 525
Osakekohtainen -0,06 -0,02 -171,8% -0,17 -0,19 10,6% -0,24
tulos (tappio)
Liiketoiminnan -764 -400 -90,8% -2 -3 23,8% -2 801
Nettorahavirta 450 215
Nettovelka -1 -4 -76,0% -1 -4 -76,0% -4 090
052 381 052 381
Nettovelka / 2,0 5,0 2,0 5,0 5,6
oikaistu
käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
Omavaraisuusaste  * 62,7% 66,5% 62,7% 66,5% 64,6 %
Tutkimus- ja 386 248 55,4% 1 354 1 011 34,0% 1 406
kehityskulut,
henkilöstö
Tutkimus- ja 79 31 156,8% 390 152 157,0% 253
kehityskulut, muut
kulut
Tutkimus- ja 465 279 66,6% 1 744 1 163 50,0% 1 659
kehityskulut
yhteensä

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

Länsimarkkinat ja ohjelmistot jatkoivat vahvassa kasvussa, Kiinaan ei uusia laitetoimituksia neljänneksen aikana.

Optomedin Laitteet-liiketoimintayksikön myynti Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan sekä laitevalmistaja-asiakkaille (OEM) jatkui vahvassa kasvussa. Katsauskauden aikana Kiinaan ei tehty uusia kameratoimituksia alkuvuoden suurten varastotoimitusten jälkeen, minkä vuoksi Laitteet-liiketoimintayksikön liikevaihto jäi vertailukautta pienemmäksi. Vertailukaudella Kiinan laitemyynnin osuus Laitteet-liiketoimintayksikön liikevaihdosta oli merkittävä.

Optomedin Ohjelmistot-liiketoimintayksikkö saavutti neljänneksen aikana jälleen uuden kasvuennätyksen, yli 20 prosenttia.  Katsauskauden aikana sairaaloihin toimitettiin uusia seulonnan ja työnkulun hallinnan ratkaisuja, minkä lisäksi yhtiön uusi silmäklinikoille kehitettävä järjestelmähanke eteni tavoitteiden mukaisesti. Nämä uudet toimitukset vaikuttivat merkittävästi liikevaihdon kasvuun vuosineljänneksellä. Jatkuva liikevaihto olemassa olevalta asiakaskunnalta kasvoi asiakasmäärän ja tutkimusvolyymien lisääntymisen myötä suhteessa vertailukauteen.

Optomedin merkittävin strateginen hanke tekoälypalveluihin liittyen on Yhdysvalloissa meneillään oleva, FDA lupahakemukseen tähtäävä kliininen tutkimus, jonka tulosten odotetaan valmistuvan lähitulevaisuudessa. Vaikka Aurora IQ:n tekoälypalvelun käytöstä tuleva liikevaihto ei vielä tässä vaiheessa ole yhtiötasolla merkittävää, odotamme käyttäjämäärän kasvun jatkuessa sen synnyttävän tulevina vuosina merkittävää uutta liikevaihdon kasvua Ohjelmistot-liiketoimintayksiköllemme, erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla. Sairauksia tunnistava ja diagnosoiva tekoäly on keskeinen teknologia, joka yhdistettynä kameroihimme kiihdyttää silmäsairauksien, ja tulevaisuudessa myös muiden sairauksien, seulonnan ja diagnosoinnin siirtymistä perusterveydenhuoltoon, sekä parantaa tutkimusten laatua ja laskee kustannuksia.

Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen liiketoimintaamme erityisesti Aasiassa ja kehittyvillä markkinoilla. Myyntimme Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan, sekä OEM-asiakkaille vaikuttaa palautuneen nopeammin pandemiaa edeltäville tasoille. Kiinan liiketoimintamme näkymät riippuvat vahvasti sekä Kiinan pandemiatilanteesta että siitä kuinka nopeasti strateginen yhteistyökumppanimme Phoebus Medical ja heidän kauttaan uusi jakelukanavamme Sinopharm onnistuvat laajentamaan myyntiämme uusille alueille Kiinassa. Vaikka tekemämme jakelukanavamuutos ja yhteistyö suurien strategisten kumppaneiden kanssa on hidasta ja volyymivaihtelut eri neljännesten välillä ovat suuria, uskomme Kiinan markkinan luovan edelleen merkittävää kasvupotentiaalia pitkällä aikavälillä.

Uskomme, että tuotteemme, kädessä pidettävät kamerat yhdistettynä tekoälyyn, ovat oikea yhdistelmä vauhdittamaan silmäseulontojen siirtymistä perusterveydenhuoltoon, alkaen Yhdysvaltain markkinoilta. Keskitämme tulevaisuudessa suurimman osan kaupallisista resursseistamme tämän markkinamurroksen aiheuttaman mahdollisuuden hyödyntämiseen.

Toimitusjohtaja,

Seppo Kopsala

Vuoden 2021 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vahvasti vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

(Julkaistu 8.4.2021)

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 4.11.2021 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 669 328 826#

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Konsernin tulos

Heinä-syyskuu 2021

Heinä-syyskuussa liikevaihto oli vakaa ollen 3 342 (3 338) tuhatta euroa. Pääasialliset syyt konsernin maltilliseen liikevaihdon kasvuun liittyivät Laitteet-segmentin Kiinan toimituksiin. Kameratoimituksia ei tehty vuosineljännen aikana alkuvuoden suurten varastotoimitusten vuoksi. Vuoden 2020 vertailukaudella kameramyynti Kiinaan edusti merkittävää osaa segmentin liikevaihdosta. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 24,1 prosenttia johtuen Kiinasta sekä pandemiaan liittyvistä rajoitteista Aasiassa ja kehittyvillä markkinoilla. Liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla, sekä OEM-myyntikanavassa. Ohjelmistot-segmentin erityisen suotuisa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 20,8 prosenttia johtuen  pääasiassa uusille asiakkaille toimitetuista seulonta- ja työnkulkuohjelmistoista sekä kasvusta nykyisille asiakkaille potilasmäärien nousun vuoksi.

Bruttokate laski 67,3 prosenttiin vertailukauden 67,8 prosentista. Yhtiö sai avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja 48 (29) tuhatta euroa, mikä nosti molempien kausien bruttokatetta. Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen bruttokate avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistuna olisi ollut 65,9 prosenttia, kun se vuonna 2020 oli 66,9 prosenttia.

Käyttökate oli -337 (229) tuhatta euroa. Pääsyyt laskeneeseen käyttökatteeseen olivat korkeammat liiketoiminnan muut kulut, koska vertailukauteen vaikuttivat koronapandemiaan liittyvät kustannussäästöt. Liiketoiminnan muut kulut olivat korkeammat Optomedin Yhdysvaltojen markkinoille tulon ja toiminnan laajentamisen vuoksi, lisäksi konsernin markkinoinnin  vahvistaminen kasvatti kuluja.

Liiketulos oli -888 (-278) tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat 36 (-41) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

Tammi-syyskuu 2021

Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti 26,0 prosenttia ollen 11 299 (8 969) tuhatta euroa. Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi 34,3 prosenttia johtuen kasvusta Pohjois-Amerikan ja Eurooppan markkkinoilla, sekä lisääntyneestä myynnistä OEM-asiakkaille. Kasvuun vaikuttivat myös alkuvuoden suuret varastotoimitukset Kiinaan. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 21,0 prosenttia osoittaen vahvan kehityksen jatkuvan.

Bruttokateprosentti nousi 72,1 prosenttiin vertailukauden 68,5 prosentista. Yhtiön liiketoiminnan muut tulot sisältävät 753 (117) tuhatta avustuksia, jotka kasvattivat kausien bruttotulosta. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyi 538 tuhannen euron Business Finlandin lainan muuntaminen avustukseksi. Vuoden 2021 kolmen vuosineljänneksen bruttokate olisi ollut 65,5 (67,2) prosenttia ilman saatuja avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja.

Käyttökate oli -475 (-671) tuhatta euroa ja liiketulos oli -2 598 (-2 312) tuhatta euroa. Liiketulokseen vaikutti päättyneen tuotekehityshankkeen 482 tuhannen euron alaskirjaus toisen vuosineljlänneksen aikana.

Nettorahoituserät olivat 226 (-272) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista. Positiivinen muutos vuoteen 2020 verrattuna johtuu valuuttakurssivoitoista.

Rahavirta ja taloudellinen asema

Heinä-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -764 (-400) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -646 (-398) tuhatta euroa ja se koostui pääosin  tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella
-1 404 (-82). Kolmannella vuosineljänneksellä nostettiin uusi 1 000 tuhannen euron laina.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 7 827 (10 862) tuhatta euroa ja korolliset nettovelat  -1052 (-4 381) tuhatta euroa.

Nettokäyttöpääoma oli 5 298 (3 862) tuhatta euroa katsauskauden lopussa. Käyttöpääoman kasvu johtuu  myyntisaatavien kasvusta.

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ov...

Författare Cision