Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

Opus Group: Kommuniké från årsstämma 2014

Den 22 maj 2014 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr.
556390-6063.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

· Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning, fastställdes.

· Det beslutades om en utdelning om 0,06 kr per aktie. Avstämningsdag
för utdelning inträffar den 27 maj 2014. Utbetalning beräknas ske den
2 juni 2014 genom Euroclear Sweden AB.

· Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.

· Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens
förslag, utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och med 175
000 kr till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte
är anställda i bolaget. Ersättningsnivån har stigit jämfört med
föregående år. Valberedningen har gjort bedömningen att ersättningen
till styrelsen ligger på en lämplig nivå genom att jämföra med andra
OMX Mid Cap bolag.

· Årsstämman beslutade vidare att arvode för arbetet i
revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kr varav 60 000 kr skall
fördelas till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kr till
revisionsutskottets andra medlem.

· Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

· Göran Nordlund, ordförande (omval)

· Lothar Geilen (omval)

· Eva-Lotta Kraft (omval)

· Jan Åke Jonsson (omval), samt

· Anders Lönnqvist (omval)

Vidare beslutade årsstämman att välja det registrerade
revisionsbolaget KMPG AB till revisor, med auktoriserade revisorn Jan
Malm som huvudansvarig revisor, för en period fram till utgången av
nästa årsstämma.

· Valberedningens förslag till instruktion för nästkommande
valberedning godkändes.

· Ersättning till ledande befattningshavare skall utgå enligt
styrelsens förslag till riktlinjer.

· Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för
tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier
motsvarande högst 10 procent av befintligt aktiekapital.

I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko,
dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2013 samt väsentliga
händelser under samma period men lämnade också en redovisning av
bolagets utveckling under första kvartalet 2014 samt väsentliga
händelser under samma period.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus Groups hemsida inom två
veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Mölndal 23 maj 2014

Styrelsen

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Göran Nordlund
Styrelsens ordförande
Tel: +46 704 33 13 20

Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift
av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som
består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande
aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 73
bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver
bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt
inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i
Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B
Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning
och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och
fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047
MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/kommunike-fran-arsstamma-2014,c95...
http://mb.cision.com/Main/5106/9588008/248516.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.