Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Opus Group: Kommuniké från årsstämma 2016

Den 19 maj 2016 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr.
556390-6063.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

· Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning, fastställdes.

· Det beslutades om en utdelning om 0,10 kr per aktie. Avstämningsdag
för utdelning inträffar den 23 maj 2016. Utbetalning beräknas ske den
26 maj 2016 genom Euroclear Sweden AB.

· Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

· Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens
förslag, utgå med 420 000 kr till styrelsens ordförande och med 185
000 kr till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte
är anställda i bolaget. Valberedningen har gjort bedömningen att
ersättningen till styrelsen ligger på en lämplig nivå genom att
jämföra med andra bolag på Mid Cap på Nasdaq Stockholm.

· Årsstämman beslutade vidare att arvode för arbetet i
revisionsutskottet ska utgå med 123 000 kr varav 72 000 kr skall
fördelas till revisionsutskottets ordförande och 51 000 kr till
revisionsutskottets andra medlem.

· Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

· Katarina Bonde, ordförande (nyval)

· Lothar Geilen (omval)

· Heléne Mellquist (omval)

· Anders Lönnqvist (omval)
· Friedrick Hecker (nyval)

· Anne-Lie Lind (nyval)

Göran Nordlund och Jan Åke Jonsson har valt att tacka nej till omval.
Bolaget tackar Göran Nordlund och Jan Åke Jonsson för deras insatser
med styrelsearbetet. Göran Nordlund har varit styrelseledamot sedan
2003 och styrelseordförande sedan 2004. Jan Åke Jonsson har varit
styrelseledamot sedan 2012.

Vidare beslutade årsstämman att välja det registrerade
revisionsbolaget KMPG AB till revisor, med auktoriserade revisorn Jan
Malm som huvudansvarig revisor, för en period fram till utgången av
nästa årsstämma.

· Valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter
till valberedningen godkändes.

· Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
fastställdes enligt styrelsens förslag.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en
nyemission av 5 500 000 teckningsoptioner, att med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Opus Bima AB, ett helägt
dotterbolag och med villkor att teckningsoptionerna, enligt beslut av
Bolagets styrelse, skall överlåtas till anställda och andra
nyckelarbetare i koncernen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de
anställda, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och
resultatutvecklingen i bolaget.

· Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om att förvärva egna aktier om maximalt 10 procent av
befintligt aktiekapital. Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut
om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten
för styrelsens beslut om överlåtelse.

· Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för
tiden intill nästa årsstämma med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier
motsvarande högst 10 procent av befintligt aktiekapital. Emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske i samband med
finansiering av dels företagsförvärv, dels etablering på nya
marknader eller nya affärsområden som kräver omfattande
investeringar.

I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko,
dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2015 samt väsentliga
händelser under samma period men lämnade också en redovisning av
bolagets utveckling under första kvartalet 2016 samt väsentliga
händelser under samma period.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus Groups hemsida inom två
veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Mölndal 20 maj 2016

Styrelsen

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Om Opus Group

Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat
tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller
och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 650
MSEK under 2015 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i
rörelsen. Opus Group har över 1 500 anställda med huvudkontor i
Mölndal i närheten av Göteborg och 25 regionala kontor, 20 i USA och
de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group
har egna produktionsanläggningar i Hartford och Ann Arbor i USA. Opus
Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/kommunike-fran-arsstamma-2016,c20...
http://mb.cision.com/Main/5106/2012318/517610.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.