Du är här

2017-05-16

Opus Group: Kommuniké från årsstämma 2017

Den 15 maj 2017 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr.
556390-6063.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

· Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning, fastställdes.

· Det beslutades om en utdelning om 0,12 kr per aktie. Avstämningsdag
för utdelning inträffar den 17 maj 2017. Utbetalning beräknas ske den
22 maj 2017 genom Euroclear Sweden AB.

· Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

· Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens
förslag, utgå med 480 000 kr till styrelsens ordförande och med 220
000 kr till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte
är anställda i bolaget.

Valberedningen har gjort bedömningen att ersättningen till styrelsen
ligger på en lämplig nivå genom att jämföra med andra bolag på Mid
Cap på Nasdaq Stockholm.

· Årsstämman beslutade vidare att arvode för arbetet i
revisionsutskottet ska utgå med 147 000 kr varav 85 000 kr skall
fördelas till revisionsutskottets ordförande och 62 000 kr till
revisionsutskottets andra medlem.

· Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

· Katarina Bonde, ordförande (omval)

· Anders Lönnqvist (omval)

· Friedrick Hecker (omval)

· Anne-Lie Lind (omval)

· Ödgärd Andersson (nyval)

· Magnus Greko (nyval)

Heléne Mellquist och Lothar Geilen har valt att tacka nej till omval.
Bolaget tackar Heléne Mellquist och Lothar Geilen för deras insatser
med styrelsearbetet. Heléne Mellquist har varit styrelseledamot sedan
2015 och Lothar Geilen har varit styrelseledamot sedan 2008.

Vidare beslutade årsstämman att välja det registrerade
revisionsbolaget KMPG AB till revisor, med auktoriserade revisorn Jan
Malm som huvudansvarig revisor, för en period fram till utgången av
nästa årsstämma.

· Valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter
till valberedningen godkändes.

· Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
fastställdes enligt styrelsens förslag.

· Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om att förvärva egna aktier om maximalt 10 procent av
befintligt aktiekapital. Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut
om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten
för styrelsens beslut om överlåtelse.

· Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för
tiden intill nästa årsstämma med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/ eller konvertibler om sammantaget högst 10
procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som
kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske
till marknadsmässigt pris. Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt
ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband
med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver
omfattande investeringar.

I sitt anförande redovisade bolagets CEO Lothar Geilen, dels bolagets
utveckling under räkenskapsåret 2016 samt väsentliga händelser under
samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling
under första kvartalet 2017 samt väsentliga händelser under samma
period.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus Groups hemsida inom två
veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade
tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och
Sydamerika och Asien.

Mölndal 16 maj 2017

Styrelsen

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

eller:
Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Om Opus Group

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för
bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en
omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt
kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla
omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den
huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av
verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den
internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med
huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har
cirka 1 800 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 26
regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile,
Argentina, Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar
i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/kommunike-fran-arsstamma-2017,c22...
http://mb.cision.com/Main/5106/2263859/673605.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.