Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Opus Group: Ograi BidCo AB:s förslag till extra bolagsstämman i Opus Group AB (publ) den 20 februari 2020

På begäran av Ograi BidCo AB ("Ograi BidCo"), som den 16 januari 2020
offentliggjort förvärvet av 79,4 procent av det totala antalet
utgivna aktier och röster i Opus Group AB (publ) ("Bolaget"), kallade
Bolaget den 29 januari 2020 till extra bolagsstämma torsdagen den 20
februari 2020. Ograi BidCo har nu lämnat förslag avseende punkterna
7, 8 och 9 i dagordningen till extra bolagsstämman. Förslagen följer
nedan.

Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Ograi BidCo föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter uppgår
till sex samt att inga suppleanter utses.

Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelse
Ograi BidCo föreslår att styrelsearvodet för vardera stämmovald
styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden ska förbli
oförändrat för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att det
ska fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande ledamöter i
förhållande till uppdragets tid. Bolagets verkställande direktör ska
inte erhålla något styrelsearvode.

Vidare föreslår Ograi BidCo att nuvarande arvodesnivåer för
utskottsarbete och den särskilda ersättning som utgår till ledamöter
bosatta utanför Norden som fysiskt deltar på styrelsemöten ska förbli
oförändrade för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
För tiden intill nästa årsstämma föreslår Ograi BidCo följande
styrelseledamöter:

Omval av var och en av styrelseledamöterna Katarina Bonde och
Friedrich Hecker, samt nyval av François Dekker, Oliver Haarmann,
Jonathan Laloum och Lothar Geilen.

Till styrelseordförande föreslås François Dekker.

Anne-Lie Lind, Ödgärd Andersson, Håkan Erixon, Jimmy Tillotson och
Magnus Greko entledigas som ledamöter och styrelsen kommer därmed,
för det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, att
bestå av François Dekker, Oliver Haarmann, Jonathan Laloum, Lothar
Geilen, Katarina Bonde och Friedrich Hecker för tiden intill slutet
av nästa årsstämma.

Presentation av de nya föreslagna ledamöterna
François Dekker, född 1975, är Partner på Searchlight Capital Partners
UK, LLP ("Searchlight"). Dekker började på Searchlight då bolaget
grundades, efter nio år på Bain Capital i London där han främst
arbetade med investeringar inom konsument-, tjänst- och
industrisektorerna. Han började sin karriär under 1999 som
investmentbankir i avdelningen "Mergers and Acquisitions" på Morgan
Stanley i London. Dekker är styrelseledamot i Ardent Hire Solutions
Ltd. Han har en masterexamen i ekonomi från University of St. Gallen
(HSG), Schweiz. François Dekker har sin hemvist i Storbritannien.

Oliver Haarmann, född 1967, är Founding Partner på Searchlight, och är
tillsammans med två andra medgrundare ansvarig för Searchlights
verksamhet. Haarmann är styrelseledamot i Hunter Boot, Ltd. och EOLO
SpA. Innan grundandet av Searchlight var han Partner på KKR & Co L.P.
("KKR") i London. Han är även trustee för Surgo Foundation,
IntoUniversity, och ArtAngel. Han har en kandidatexamen i
internationella relationer och historia från Brown University, USA
samt en MBA från Harvard Business School, USA. Oliver Haarmann har
sin hemvist i Storbritannien.

Jonathan Laloum, född 1986, är Principal på Searchlight. Laloum
började på Searchlight 2014 efter tre år på Deutsche Bank i London
som en del av "Leveraged Finance" gruppen. Laloum är styrelseledamot
i Ardent Hire Solutions Ltd. Han har en masterexamen i ekonomi från
EDHEC Business School, Frankrike. Jonathan Laloum har sin hemvist i
Storbritannien.

Lothar Geilen, född 1961, är verkställande direktör i Opus Group AB
(publ). Geilen har tidigare varit styrelseledamot i Opus under
2008-2017. Han har även arbetat som President på Systech
International LLC, som President på Sensors Inc. samt Managing
Director på Sensors Europe. Geilen är styrelseledamot i BDEX LLC samt
Vice President & Treasurer och ledamot av CITA Bureau Permanent. Han
har en Dipl.-Kfm. från Ludwig-Maximilian University, Tyskland. Lothar
Geilen har sin hemvist i USA.

Göteborg, 12 februari 2020
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se
Katarina Bonde, styrelseordförande
E-post: katarina.bonde@kubicorp.com

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade
en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt
rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig
omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och
förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en
EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas
komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på
de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen
av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus
har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 36
regionala kontor, varav 26 i USA och de övriga i Sverige, Argentina,
Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och
Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann
Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/opus-group/r/ograi-bidco-ab-s-forslag-till-ex...
https://mb.cision.com/Main/5106/3032064/1192294.pdf

Författare Cision News