Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-18

Opus Group: VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyn 36 - 38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman är
mellan kl. 17.00 - 17.45.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 16 maj 2014
per brev under adress "Årsstämma 2014", Opus Group AB, Att. Peter
Stenström, Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal eller via e-post
ir@opus.se.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt
medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende
eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida
www.opus.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt
registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det
inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5
år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år
före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i
övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast
måndagen den 19 maj 2014.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
inregistrering ska vara verkställd fredagen den 16 maj 2014 och bör
därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill
anförande av verkställande direktören.
8. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

12. Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission.

15. Övriga frågor

16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid utses till ordförande
vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 0,06 kr per aktie. Som
avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen
tisdagen den 27 maj 2014. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske fredagen den 30
maj 2014 genom Euroclear Sweden AB.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer som ska väljas av stämman (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie
ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen förslår vidare att till revisor ska utses ett
registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 400 000 kr till
styrelsens ordförande och med 175 000 kr till envar stämmovald
ledamot, vilken inte är anställd i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att om styrelsen beslutar att inrätta
ett revisionsutskott, ska arvode utgå med 100 000 kr för arbete i
sådant utskott, varav 60 000 kr ska fördelas till revisionsutskottets
ordförande och 40 000 kr till revisionsutskottets andra ledamot.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund, Lothar Geilen,
Eva-Lotta Kraft, Jan Åke Jonsson och Anders Lönnqvist. Det föreslås
vidare omval av Göran Nordlund till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor
och med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter
(punkt 12)

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för
utseende av valberedningens ledamöter enligt följande.

Förslaget innebär i sammanfattning.

Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst sex ledamöter varav en
ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per
utgången av september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna
i bolaget. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse
ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare.
Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens
bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida
valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom
pressmeddelande och på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i
förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av
aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.
Ersättningen ska utgöras av en fast och en rörlig del. Den fasta
delen utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex
bilförmån. Den rörliga delen avser bonus. Den rörliga delen ska vara
baserad på resultatutveckling eller andra på förhand mätbara
fastställda mål. Den rörliga delen ska som huvudregel vara maximerad
och inte överstiga 30 procent av den fasta ersättningen.
Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och som huvudregel vara
premiebaserade.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl
föreligger i enskilt fall.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier
(punkt 14)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna
besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädningseffekt om
högst tio procent av aktiekapital och röster.

Styrelsen ska, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del,
ska kunna tecknas mot betalning genom apport eller kvittning. Sådan
nyemission ska syfta till att genomföra förvärv. Därutöver äger
styrelsen med företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission
genom kontantbetalning.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkten 14 måste aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman
företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 251 429 777 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma
aktieslag. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande
enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 8 kap 54
§ aktiebolagslagen, principer för utseende av valberednings ledamöter
enligt punkt 12, styrelsens fullständiga förslag till beslut under
punkterna 13 och 14 kommer att finnas tillgängliga för bolagets
aktieägare från och med den 1 maj 2014 på bolagets kontor med adress
Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal. Dokumentationen kommer också att
finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.se. Ovannämnda
handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande inför årsstämman
2014 finns på bolagets hemsida www.opus.se.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till
annat bolag inom koncernen.

Göteborg i april 2014

Opus Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift
av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som
består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande
aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 73
bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver
bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt
inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i
Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B
Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning
och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och
fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047
MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/valkommen...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.