Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-26

Orasolv: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

1 januari - 30 september i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 70,0 mkr (55,4).
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,5 mkr (5,5).
· Resultatet efter skatt uppgick till -5,2 mkr (0,3).
· Intäkt per arbetsdag inom Tandvård uppgick till 383 tkr (298).

· Resultatet per aktie var -0,03 kr (0,00).
· Tillgängliga likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick
vid periodens slut till 9,0 mkr.

· Räntebärande skulder uppgick till 14,0 mkr varför bolagets
finansiella nettoskuld uppgick till 5,0 mkr.

· Soliditeten uppgick till 35 procent.
· Rullande tolvmånadersresultat (EBITDA) uppgick till 2,9.
1 juli - 30 september i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 19,7 mkr (15,2).
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,6 mkr (0,9).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 mkr
(-2,7).

Kommentarer till utvecklingen

Utveckling jämförbara 2015 2014
enheter
mkr Intäkter EBITDA % Intäkter EBITDA %
Kliniker förvärvade 53.7 6.5 12.1% 48.3 5.8 11.9%
före 30 september 2014
- jämförelsestörande -0.2 0.3
poster
Kliniker förvärvade 8.7 -1.4 -15.6%
efter 30 september
2014
- jämförelsestörande -0.1
poster
Preventum Partner AB 8.0 0.9 10.7% 7.1 2.2 31.4%
- jämförelsestörande -0.3
poster
Overhead (Orasolv AB -0.3 -5.5 0.0 -4.1
och Orasolv Clinics
AB)
Justeringar för K3 1.5 1.3
Summa resultat före 70.1 1.5 2.1% 55.4 5.5 9.8%
avskrivningar

Kliniker förvärvade före 30 september 2014

För befintliga kliniker uppgick tillväxten till 12% och EBITDA ökade
med 0,7 mkr före jämförelsestörande engångskostnader.

Kliniker förvärvade efter 30 september 2014

Bolaget förvärvade i januari 2015 Wiismile i Malmö i syfte att
etablera sig i Skåneregionen. Wiismile har under en längre period
före förvärvet haft lönsamhetsutmaningar men efter en omfattande
turn-around uppnådde kliniken positivt rörelseresultat i september.
Övriga förvärvade verksamheter har integrerats enligt plan och bidrar
positivt till Orasolv Clinics

Preventum Partner AB

Preventum har under året investerat för att förbättra tillgängligheten
och serviceeffektiviteten. Detta arbete har varit tidskrävande för
personalen och insatser från externa konsulter har krävts vilket ökat
kostnaderna kraftigt. Bolaget är nu igenom de flesta av
förändringarna och gjort neddragning till normal personalstyrka
varför den negativa trenden väntas brytas under oktober 2015.

Overhead

Sedan december 2014 har verksamheten vuxit med ca 40%. Tillväxten har
krävt tillsättande av nya tjänster samt transaktionskostnader
förknippade med förvärv. Dock har overheadkostnaderna i relation till
omsättningen minskat från 7,4% per januari - september 2014 till 6,4%
under januari - september 2015.

Väsentliga händelser under perioden

· Orasolv tillträdde Michelinkliniken i Huddinge den första
september och i samband med tillträde emitterade bolaget 3.375.527
aktier som dellikvid.

· Den första september ingick bolaget avtal och tillträdde
Norrmälarstrandskliniken på Kungsholmen i Stockholm. Kliniken har två
rum och på sikt kommer kliniken att flyttas till M-Dental, även den
på Kungsholmen.

Verksamheten under perioden januari-september

Koncernen driver totalt nio tandvårdskliniker; sex i Stockholmsområdet
(varav en ska integreras i annan klinik), en i Göteborg, en i Uppsala
och en i Malmö. Vidare driver koncernen servicebolaget Preventum
Partner AB som erbjuder konsult-, ekonomitjänster samt det
egenutvecklade kvalitetssystemet Qulan till privata
tandvårdskliniker. Antal kunder uppgår till ca 250 stycken.

Framtidsutsikter

Under 2015 har fem kliniker förvärvats och bolaget har med det
etablerat sig på en ny marknad; Malmö. Nyemissionen från våren har
stärkt bolagets balansräkning och medger fortsatta förvärv. Samtidigt
pågår arbetet med att öka lönsamheten i de befintliga klinikerna. Vad
avser lönsamhet i de nyförvärvade klinikerna står Wiismile i fokus.
Som framgår ovan är lönsamheten i befintliga kliniker god och
avsikten är att varje klink efter integration ska nå en
rörelsemarginal före avskrivningar om 15-20%, för närvarande
levererar den mest lönsamma kliniken en marginal om 25% och fyra
kliniker har en marginal över 15%.

Det tillväxtområde som nu står i fokus är Göteborg där bolaget är
närvarande med en klinik men har som målsättning att nå en total
omsättning om 50 mkr inom två år.

Rullande tolv månader (RTM)

Nedanstående proformasiffror för RTM Q3 2015 inkluderar förvärven
genomförda under 2015; Wiismiles, Karina Melanders, Laszlo Nagys,
Michelinklinikens samt Norrmälarstrandsklinikens rörelser, d v s som
om de hade konsoliderats i koncernen från 1 oktober 2014.

De ändrade redovisningsprinciperna avseende finansiell leasing
omfattas inte nedan.

okt 2014 - sept 2015, RTM RTM Q3 RTM Q3 Helår 2014
(mkr)
Intäkter proforma
Tandvård 80,4 80,4 66,3
Karina Melander, Laszlo 1,6 - -
Nagy - före förvärv (3
mån)
Wiismile - före förvärv 3,5 - -
(3 mån)
Michelinkliniken - före 10,2 - -
förvärv (11 mån)
Norrmälarstrandskliniken 2,4 - -
- före förvärv (11 mån)
Preventum Partner 11,1 11,1 10,3
Elimineringar -0,3 -0,3 -
Summa intäkter 108,8 91,2 76,6

EBITDA
Tandvård 4,9 4,9 6,6
Karina Melander, Laszlo 0,3 - -
Nagy - före förvärv (3
mån)
Wiismile - före förvärv 0,1 - -
(3 mån)
Michelinkliniken - före 1,0 - -
förvärv (11 mån)
Norrmälarstrandskliniken 0,5 - -
- före förvärv (11 mån)
Preventum Partner 0,8 0,8 2,5
Orasolv AB -4,8 -4,8 -4,2
Summa EBITDA 2,9 0,9 4,8

Finansiell nettoskuld 5,0 5,0 5,5*
* Inkl kalkylerad
tilläggsköpeskilling 1
för M-Dental, erlades
under april 2015

Segmentsredovisning

Tandvårdskliniker

Tandvårdsklinikernas intäkter uppgick till 62,4 mkr (48,3) för
perioden och resultatet före avskrivningar till 3,0 mkr (4,8). Under
2015 uppgick antal arbetsdagar de tre första kvartalen till 163 st
att jämföra med fjolårets 162 st, vilket motsvarar en intäktsökning
per arbetsdag till 383 tkr från 270 tkr. Jämförbara enheters intäkter
uppgick till 53,7 mkr (48,3) vilket motsvarar en organisk tillväxt om
11%. Arbetet med att öka den organiska tillväxten fortsätter genom
att bättre utnyttja befintlig kapacitet samt rekrytera nya patienter.

Wiismile påverkar koncernens resultat negativt med en redovisad
förlust före avskrivningar om 1,8 mkr. Genomförda förändringar har
resulterat i positivt resultat för september vilket väntas bestå
under de kommande kvartalen.

Orasolvs ledning är medveten om att intäkterna initialt minskar något
efter att ett förvärv är slutfört. Samtidigt ökar kostnadsmassan då
åtgärder för integration ska genomföras. Dessa kostnader är
nödvändiga för att nå en högre effektivitet och ökade intäkter.
Viktiga nyckeltal som klinikerna styrs efter är debiteringsgrad
räknat efter totalt antal kliniska tillgängliga timmar och
snittintäkt per timme. Måttet visar att samtliga kliniker har
avsevärd potential till förbättring.

Preventum Partner AB

Intäkterna uppgick till 8,0 mkr (7,1) och resultat före avskrivningar
till 0,6 mkr (2,2). Preventum har under det tredje kvartalet startat
upp åtta nya kunder, varav sju tidigare anslutna till
Praktikertjänst. Dessa kunder efterfrågar i större utsträckning ett
utökat tjänsteerbjudande vilket ökar genomsnittlig intäkt per kund.
Under det fjärde kvartalet förväntas ytterligare ett antal tidigare
Praktikertjänstanslutna tandläkare ingå avtal med Preventum för att
startas upp under det första halvåret 2016.

Orasolv AB

Moderbolaget ansvarar för koncerngemensamma funktioner och har haft
koncerninterna intäkter om 0,7 mkr (0,6) samt koncernexterna intäkter
om 0,1 mkr (0,0) under perioden. Resultat före avskrivningar uppgick
till -3,6 mkr (-3,0). Moderbolagets egna kapital per den 30 september
uppgick till 41,9 mkr vilket gav en soliditet om 83%.

Balansräkningsposter och kassaflöde

Investeringar

Periodens investeringar avser till största delen inkråmsförvärven av
klinikerna Wiismile, Karina Melander, Laszlo Nagy i januari samt
förvärven av Michelinkliniken och Norrmälarstrandskliniken i
september. Utöver inventarier och rörelsekapital har resterande
köpeskilling, inklusive beräknade framtida tilläggsköpeskillingar,
bokförts som goodwill.

Immateriella tillgångar

Posten består av förvärvsgoodwill där också beräknade framtida
tilläggsköpeskillingar inkluderats. Avskrivningstiden är tio år.
Bolaget kommer framgent att lyfta ut värdet av patientregistren vid
värdering av förvärv.

Likviditet

Det tredje kvartalet har präglats av förvärven av Michelinkliniken
samt Norrmälarstrandskliniken som medfört upptagande av nya lån.
Samtidigt har utvecklingen av rörelsekapitalet varit negativt då
bland annat semesterlöneskulder lösts upp. Koncernens tillgängliga
likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till 9,0 mkr per
den 30 september 2015 (koncernen har också en checkräkningskredit på
3 mkr som inte var utnyttjad per den 30 september). Räntebärande
skulder uppgick till 14,0 mkr per den 30 september 2015 mot 7,0 mkr
per den 31 december 2014. Den finansiella nettolåneskulden var
således 5,0 mkr per den 30 september.

Redovisningsprinciper

2014 övergick Orasolv till nya redovisningsprinciper i enlighet med
normgivningen från Bokföringsnämnden. I och med övergången till K3
regelverket (BFNAR 2012-1) påverkades koncernens redovisning
såtillvida att de finansiella leasingavtal som finns redovisas i
enlighet med den nya normgivningen. Detta ger en skillnad jämfört med
tidigare år i koncernredovisningen. Vidare har avskrivningstakten
gällande goodwill förändrats från 15 år till 10 år.

Under det första kvartalet 2015 inleddes processen mot att byta
redovisningsprinciper till IFRS. Processen är omfattande. Eftersom
den första rapporten bolaget offentliggör med de nya
redovisningsprinciperna för IFRS kräver fullständiga noter, samt att
den företrädesvis ska vara granskad av bolagets revisorer gör bolaget
bedömningen att lämpligaste tidpunkt för ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.