Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Orasolv: Delårsrapport 1 juli - 30 september 2017

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden
föregående år. Redovisning enligt IFRS, se not 1 för vidare
information)

1 juli - 30 september 2017 i sammandrag

· Nettoomsättningen minskade med 7,4% till 18,9 mkr (20,4).
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) minskade
till -4,4 mkr (-4,0).

· Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -0,7 mkr
(-2,8). Dessa är avvecklingskostnader för ledande personal.

· Resultat efter skatt uppgick till -5,6 mkr (-6,0).
· Antal arbetsdagar uppgick till 65 dagar (66).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,9 mkr
(-6,2).

1 januari - 30 september 2017 i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 7,2% till 78,9 mkr (73,6).
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) minskade
till -4,4 mkr (-1,8).

· Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -2,4 mkr
(-2,8). Dessa är avvecklingskostnader för ledande personal samt
reserv för osäkra kundfordringar.

· Resultat efter skatt uppgick till -8,2 mkr (3,5). I juni
föregående år aktiverades ackumulerade underskottsavdrag i
moderbolaget till ett värde av 9,6 mkr.

· Resultatet per aktie, verksamheten totalt, var -0,04 kr (0,02).
· Antal arbetsdagar uppgick till 188 dagar (189).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,7 mkr
(-3,1).

· Soliditeten uppgick till 37% (47).
VD har ordet

Bästa aktieägare,

Under tredje kvartalet har vi fortsatt arbetet med att utveckla varje
enskild klinik. På flera kliniker har vi genomfört effektiviseringar
och personalförändringar, vilket bland annat har lett till
kostnadsbesparingar både i form av personalanpassningar och
förbättrade avtal. Kostnadsbesparingarna börjar få effekt i slutet av
året.

Försäljningsutvecklingen tredje kvartalet har dessvärre varit svag och
vi tappar i omsättning jämfört med föregående år. Huvudanledningen
till nedgången är att det uppstått vakanser på flera kliniker och
dessa har inte hunnit fyllas. Det är således i första hand ett
kapacitetsproblem då efterfrågan inte saknas. Rekryteringar av nya
medarbetare pågår för att fylla vakanserna.

Många kliniker har fortfarande stort utrymme att ta emot fler kunder
och vi kommer därför att lägga stort fokus på ökad effektivitet och
organisk tillväxt. Vi kommer också att jobba mer aktivt med
försäljning och marknadsföring och rekrytera nya behandlare i takt
med kundtillströmningen. Fokus kommer att ligga på digital
marknadsföring och riktade erbjudanden till våra befintliga kunder
samt företagserbjudanden. Som vi tidigare nämnt har våra
behandlingsrum en genomsnittlig intäkt som ligger långt under vår
högsta nivå vilket visar att det finns stor potential.

För att nå målen om ökat kapacitetsutnyttjande har vi stärkt de
centrala funktionerna under året och senast rekryterades en ny CFO
som börjar i januari nästa år. Befattningen är väsentlig för att få
fram synergierna i Orasolv och få till stånd en effektiv planering
och uppföljning samt genomföra och integrera kommande klinikförvärv.

Vår verksamhet i Malmö som tidigare dragits med lönsamhetsproblem
visar en positiv utveckling och vi ser en förbättring både i
omsättning och resultat. I november förbättras förutsättningarna för
kliniken ytterligare genom förvärvet av tandläkare Alf Hötzels
rörelse med en årlig omsättning om ca 3 Mkr. Alf Hötzel flyttar sin
verksamhet till vår klinik på Engelbrektsgatan.

I november genomför vi en nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Syftet med emissionen är att stärka likviditeten för att
vi ska kunna förvärva kliniker i den takt vi önskar. Mer information
om emissionen finns att läsa på vår hemsida www.orasolv.se

Parallellt med förvärv av nya kliniker kommer vi att fortsätta med
skapandet av vårt kedjekoncept där alla kliniker på sikt kommer att
verka under ett gemensamt varumärke. Det finns ett stort engagemang
och en stark vilja hos våra medarbetare att bygga Orasolv till
Sveriges bästa tandvårdskedja.

Kommentarer till utvecklingen

Koncernens resultat 1 juli - 30 september 2017

Koncernens intäkter minskade under det tredje kvartalet och uppgick
till 18,9 mkr (20,4) - en minskning med 7,4% jämfört med föregående
år. Huvudanledningen till den minskade omsättningen är att det
uppstått vakanser som inte har hunnit ersättas. Jämfört med
föregående år var det 8% färre behandlare i tjänst.

Resultat före avskrivningar (EBITDA) minskade till -4,4 mkr (-4,0). Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -0,7 mkr (-2,8). Dessa är avvecklingskostnader för ledande personal.

Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar

I samband med årsbokslutet 2016 ändrades avskrivningstiderna för
anläggningstillgångar, vilket har medfört en ökning av avskrivningar
på materiella anläggningstillgångar med ca 0,2 mkr. Avskrivningarna
på de immateriella tillgångarna uppgick till 0,1 mkr (0,2).
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,9
mkr (0,8) i det tredje kvartalet.

Finansiella kostnader

Finansnettot under tredje kvartalet uppgick till -0,2 mkr (-1,0).
Föregående år gjordes en nedskrivning av finansiell fordran med 0,8
mkr.

Orasolv Clinics AB - Tandvårdstjänster

Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Orasolv Clinics AB som utvecklar
och förvärvar tandvårdskliniker med målsättningen att erbjuda
patientssäker och serviceinriktad allmäntandvård och
specialisttandvård. Idag driver Orasolv Clinics totalt nio kliniker
varav fem i Stockholm, en i Uppsala, två i Göteborg och en i Malmö.

Orasolv AB

Moderbolaget omfattar VD och CFO samt bär kostnader för styrelse,
notering och revision. Moderbolagets intäkter har uteslutande bestått
av fakturering till dotterbolaget. Resultat före avskrivningar för
kvartalet uppgick till -2,0 mkr (-2,9).

Investeringar

Under perioden har inga större investeringar gjorts.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet
uppgick till -5,9 mkr (-6,2).

Investeringarna belastade kassaflödet med- 0,2 mkr (-0,8) och räntor
och amortering av banklån med 4,3 mkr (-0,8).

Likviditet och räntebärande skulder

Koncernens likvida medel uppgick till 1,8 mkr (6,0 mkr vid
årsskiftet), varav ej utnyttjad checkkredit på 1,6 mkr. Räntebärande
lån och leasingåtaganden uppgick tillsammans till 18,3 mkr (17,3 mkr
vid utgången av 2016). Den finansiella nettoskulden uppgick således
till 18,1 mkr (11,3 vid årsskiftet).

Värdering av goodwill och skattefordran
Till följd av vakanser och ökade kostnader för förstärkning av
centrala funktioner underskred årets resultat fjolårets. Avvikelsen
bedöms som tillfällig varför det inte finns anledning att omvärdera
värdet av goodwill och skattefordran.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Rekrytering av en ny CFO genomfördes som ett led i förstärkningen av
våra centrala funktioner. Detta för att kunna supportera våra
kliniker och skapa samordningsfördelar men också för att möjliggöra
fler förvärv och underlätta integrering av förvärvade kliniker.

Under det senaste kvartalet har styrelsen konstaterat att Orasolv AB
bryter mot covenanterna.

Med hänsyn till den beslutade emissionen uppfyller Orasolv kraven från
banken. Enligt IFRS skall dock delar av bankfinansieringen bokas som
kortfristig skuld.

Händelser efter rapportperiodens utgång

För att stärka likviditeten och öka förvärvstempo beslutade styrelsen
den 17:e oktober om en nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare på 12,5 mkr.

I november förvärvades tandläkare Alf Hötzels rörelse med en årlig
omsättning om ca 3 Mkr. Förvärvet är ett s.k. förtätningsförvärv till
kliniken i Malmö.

Framtidsutsikter

Orasolvs mål är att bli en av de ledande aktörerna inom svensk
tandvård. Bolaget har ett strategiskt fokus på organisk tillväxt och
därtill förvärv av välskötta tandvårdskliniker. Valet att satsa på de
minst konjunkturkänsliga marknadssegmenten inom områden med goda
marknadsförutsättningar är fortsatt vägledande vid förvärv. Orasolv
utvärderar kontinuerligt nya förvärv och förvärvsdiskussioner pågår.

Kedjekonceptet är under fortsatt utveckling och de delar som ger
störst samordningsfördelar prioriteras. Det är bl.a. inköp, IT,
marknadsföring och bemanning. Projektet att samordna all IT-drift är
i slutskedet och det som återstår är ett gemensamt journalprogram.
Upphandlingen pågår och beräknas vara klar före årsskiftet.

Då samtliga kliniker har kapacitet att behandla fler kunder och
anställa ytterligare personal kommer säljinsatserna succesivt att
ökas.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Orasolv utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan
generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade
risker och finansiella risker.

De marknadsrelaterade riskerna inkluderar bland annat den politiska
risken som det innebär att vara vårdgivare där en del av ersättningen
för bedriven vård kommer från Försäkringskassan och regleras av bland
andra Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Därtill förekommer för
vissa patientgrupper stöd från sociala myndigheter och/eller
landsting.

De verksamhetsrelaterade riskerna inkluderar bland annat beroendet av
nyckelpersoner och förmågan att rekrytera attraktiv personal. Vidare
har bolaget en risk relaterad till den vård som bedrivs.

De finansiella riskerna kan vara:

· Likviditetsrisk - att bolaget inte kan fullgöra sina åtaganden,
· Ränterisk - är risken att verkliga värden eller framtida
kassaflöden påverkas av ändrade marknadsräntor,

· Prisrisk - kan förekomma i finansiella tillgångar som kan säljas
eller finansiella skulder värderade till verkligt värde,

Finansiella tillgångar - Orasolv äger andelar i en bostadsrättsförening i Uppsala, som har bokförts till verkligt värde i koncernen efter en värdering av en lokal fastighetsmäklare
Finansiella skulder - Orasolv har skulder för tilläggsköpeskillingar. Om dessa skulle vara otillräckliga påverkar de inte resultatet, utan ökar goodwillen under förvärvsåret. Justering därefter görs över resultaträkningen och påverkar resultatet.

· Kreditrisk - här menas exponering i placeringar såsom
överskottslikviditet och kundfordringar.

Överskottslikviditeten placeras endast på inlåningskonto i bank.
Exponeringen i kundfordringar är begränsad då en stor del av kunderna betalar med betal-/kreditkort i anslutning till behandling. Fakturering förekommer i viss mån fortfarande, vilket innebär att det finns viss risk för kundförluster i koncernen. Bolaget vidtar fortsatta åtgärder för att ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.