Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Orasolv: Kallelse till årsstämma i Orasolv AB (publ)

Aktieägarna i Orasolv AB (publ), org. nr 556585-4394, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 15.00 på Summit,
Hightech building, Sveavägen 9 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017, dels
till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen
den 9 maj 2017. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före
avstämningsdagen den 5 maj 2017 begära sådan omregistrering hos
förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt
något av följande alternativ. Genom brev på adress Orasolv AB (publ),
Att: Birgitta Lönnberg, Danderydsgatan 26, 114 26 Stockholm, per
telefon 08-661 06 10 eller per e-post till bolagsstamma@orasolv.se.
Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer,
adress och telefonnummer. Aktieägare som inte personligen kan närvara
vid årsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en
skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

10. Val av styrelseledamöter och revisor

11. Beslut om principer för utseende av valberedning

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler

13. Beslut om emission av teckningsoptioner

14. Övriga ärenden

15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8

Styrelsen föreslår att:

a) - Att fastställa resultat- och balansräkningar enligt styrelsens
förslag i framlagda årsredovisning

b) - Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
framlagda årsredovisning:

att ingen utdelning ska lämnas samt att resultatet balanseras i ny
räkning.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida senast två veckor före stämman.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisor

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida senast två veckor före stämman.

Punkt 11 - Beslut om principer för utseende av valberedningen

Till varje årsstämma ska en valberedning lägga fram förslag på
styrelse. Valberedningen består av en representant för envar av
bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av aktieägare som
formaliserat samarbete om valberedningsarbete, vid utgången av
september. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den
aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om
formaliserat samarbete sker till bolagets styrelseordförande.

Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första
sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning av
emitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna
ske kontant, genom kvittning, mot apportegendom eller i annat fall på
villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 aktiebolagslagen.

Punkt 13 - Beslut om emission av teckningsoptioner till dotterbolaget
Orasolv Clinics AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 2 200 000
teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie
i bolaget. Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna
ske under perioden 1 april - 30 juni 2020 till en teckningskurs
motsvarande 112% av den volymviktade aktiekursen under perioden 2 - 9
maj 2017, avrundat till jämna ören. Teckningsoptionerna ska
vederlagsfritt kunna tecknas av det helägda dotterbolaget Orasolv
Clinics AB, för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare i
Orasolv AB (publ) enligt beslut av styrelsen. Stämman föreslås genom
beslut enligt denna punkt 14 godkänna sådana framtida överlåtelser.
Överlåtelse av optioner ska ske till marknadsvärde beräknat enligt
Black & Scholes värderingsmodell. Om samtliga 2 200 000
teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets
aktiekapital att öka med cirka 440 000 kronor, motsvarande en
utspädning cirka 1,2 procent av aktiekapital och röster givet
nuvarande antal aktier i bolaget. Skälet till avvikelsen är att skapa
förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta
ledningspersoner.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst nio tiondelar av de
avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder
beslutet.

Övrigt

Valberedningen har bestått av Bertil Haglund, Torbjörn Gunnarsson,
Rune Löderup och Håkan Hallberg (styrelsens ordförande,
sammankallande till det första mötet).

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och
revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och sänds till de
aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Sagda handlingar
samt fullmaktsformulär kommer även finnas tillgängliga på bolagets
webbplats, www.orasolv.se.

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

____________________________

Stockholm i april 2017

Orasolv AB (publ)

Styrelsen

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och
serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv
bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på
Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orasolv/r/kallelse-till-arsstamma-i-orasolv-ab...
http://mb.cision.com/Main/11650/2235343/655030.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.