Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

Orexo: Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma den 15 april 2014

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Orexo AB (publ) den 15 april 2014 beslutade, i enlighet
med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter
utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Raymond Hill,
Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman och Michael
Shalmi. Martin Nicklasson omvaldes till styrelseordförande.
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till 1.400.000
kronor att fördelas med 600.000 kronor till ordföranden och 150.000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 200.000
kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att
utskottsordföranden erhåller 150.000 kronor och 50.000 kronor
fördelas till övriga ledamöter, att arvodet till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning och att arvode till styrelseledamot efter
överenskommelse med Orexo ska få faktureras genom bolag, varvid det
fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för
Orexo åstadkoms.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2015
enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition
och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013. Det beslutades
även, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå
för 2013 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Årsstämman
beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot
betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med
villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana
emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital
eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.
Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företagsförvärv,
produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital
eller breddning av ägarkretsen.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av
så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger
10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att
bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet beträffande bolagets
möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Bemyndigandet
att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv,
produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital,
breddning av ägarkretsen eller användas inom ramen för bolagets
incitamentsprogram.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt
presentation från verkställande direktörens anförande från årsstämman
finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

För ytterligare information, kontakta:
Nikolaj Sørensen, verkställande direktör eller Henrik Juuel, EVP/CFO
Tfn 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i
USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel
baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i
USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten
Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska
marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och
naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala
formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två
intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag
marknadsförs genom licensavtal. Orexo utvecklingsexpertis finns inom
omformuleringar, framförallt inom sublinguala formuleringar. Orexos
huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX
Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska
marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är
Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.
Notera:

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 15 april 2014 kl 19.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/kommunike-fran-orexo-ab-s-arsstamma-de...
http://mb.cision.com/Main/694/9570050/233914.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.