Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

Orexo: Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma den 15 april 2016

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Orexo AB (publ) den 15 april 2016 beslutade, i enlighet
med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Raymond Hill,
Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, Michael
Shalmi och David Colpman. Till ny styrelseledamot valdes Kirsten
Detrick. Martin Nicklasson omvaldes till styrelseordförande. Ernst &
Young Aktiebolag valdes som revisor.

Ersättning till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till 2.100.000
kronor att fördelas med 600.000 kronor till ordföranden och 200.000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 300.000
kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att
utskottsordföranden erhåller 200.000 kronor och 100.000 kronor
fördelas till övriga ledamöter, att arvodet till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning och att arvode till styrelseledamot efter
överenskommelse med Orexo ska få faktureras genom bolag, varvid det
fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för
Orexo åstadkoms.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2017
enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition
och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015. Det beslutades
även, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå
för 2015 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Årsstämman
beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot
betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med
villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana
emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital
eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.
Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företagsförvärv,
produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital
eller breddning av ägarkretsen.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av
så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger
10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att
bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet beträffande bolagets
möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Bemyndigandet
att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv,
produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital,
breddning av ägarkretsen eller användas inom ramen för bolagets
incitamentsprogram.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare
och nyckelanställda i Orexo-koncernen. Beslutet innefattade även
beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av
C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av
C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt
presentation från verkställande direktörens anförande från årsstämman
finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

För ytterligare information, kontakta:
Nikolaj Sørensen, CEO, eller Henrik Juuel, EVP/CFO
Tfn 018-780 88 88, e-post ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen
patentskyddade produkt Zubsolv® för underhållsbehandling av
opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av
buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis
i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade
produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av
välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi.
Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och
finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala
huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 15 april 2016 kl 19.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/kommunike-fran-orexo-ab-s-arsstamma-de...
http://mb.cision.com/Main/694/9956917/501794.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.