Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Orezone: Delårsrapport januari - september 2016

· Kärnborrningar i Fetsjön-Ormbäcken området i södra Västerbotten
utfördes med lovande resultat.

· Proven från kärnborrningen används nu till anrikningsförök för
att visa att metallerna kan utvinnas. Biologisk lakning kombinerat
med föranrikning kan vara den bästa metoden.

· Orezones partners har utfört karteringsarbeten i
undersökningstillstånden för litium i Sollefteå kommun och ämnar
fortsätta under nästa fältsäsong.

· Konceptuella tekniska studier och marknadstudier pågår för att
driva Fetsjön-Ormbäcken projektet vidare enligt fastställd plan.

· Resultatet för januari - september 2016 uppgick till -1 900 Tkr.

· Resultatet för tredje kvartalet 2016 uppgick till -546 Tkr.

· Resultatet för januari - september 2016 per aktie uppgick till
-0,03kr.

· Nettoomsättningen under perioden var 0kr.

· Soliditeten under perioden var 93%.

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på
AktieTorget (ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla
undersökningstillstånd, utföra värdeskapande arbeten i egen regi och
sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större aktörer
innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen tar vid. Mer
information finns på www.orezone.se

VERKSAMHETSÖVERSIKT Orezone AB (publ) är ett renodlat
mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera,
förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i
prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan
avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter.

Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller
(REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt
ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig
infrastruktur.

Projektportföljen innehåller per rapportdatum tio helägda
undersökningstillstånd om totalt 15 816 hektar. Ett
undersökningstillstånd gäller i tre år och kan vid positivt resultat
därefter förlängas i omgångar om vissa krav är uppfyllda.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Mineralisering med mer än hundra meters mäktighet påträffades i våra
första borrhål i Fetsjön-Ormbäcken projektet.

Mineraliseringen består av metallförande grafitisk och organisk
skiffer med zoner av REE-förande apatitrik skiffer. Främst REE är av
ekonomiskt intresse. REE står för Rare Earth Elements, sällsynta
jordartsmetaller, som är strategiska metaller för nästan all modern
teknologi. Halterna av till exempel vanadin, titan, och molybden är
också av intresse och dessa metaller kan eventuellt utvinnas som
biprodukter.

Borrproven var i enlighet med förväntningarna. Samma typ av
mineralisering som i Fetsjön påträffades också i Ormbäcken. Nu
arbetar vi med försök för att se hur metallerna skall kunna utvinnas,
vilket är lika essentiellt som halterna in-situ i berget.

Enligt försök på liknande malmer kan metallerna utvinnas genom
biologisk lakning. Vi arbetar nu med att se på hur metoden skall
kunna tillämpas på Fetsjön-Ormbäcken mineraliseringen.

Fetsjön-Ormbäcken är av EU designerad som en "Critical Raw Materials
Deposit". Förekomsten kan mycket väl vara västliga Europas största
REE-förekomst och vi tar den steg för steg vidare till en
marknadsföringsbar informationsnivå.

Nu väntar en spännande utveckling för Orezone!

November 2016

Anders West

Verkställande direktör

PRIORITERADE PROJEKTOMRÅDEN

Orezone fokuserar prospekteringen till södra Västerbotten och då
främst till Fetsjön-Ormbäcken prospektet där nu mineralisering som
konceptuellt lämpar sig för storskaligt utnyttjande har påträffats.

Fetsjön och Ormbäcken ligger i Dorotea kommun och de båda områdena kan
ses som ett integrerat projekt med tanke på att objekten ligger
bredvid varandra och den synnerligen likartade geologin.

Tillståndsområdena Fetsjön-Ormbäcken täcker fosforit-rika skiffrar av
kambro-silurisk ålder. De fosforit-rika skiffrarna innehåller
sällsynta jordartsmetaller (REE) som är strategiskt viktiga metaller,
särskilt utpekade av EU.

Bolaget sammanställer nu befintlig information och den nytillkommna
informationen från borrningen för att verifiera och utvidga den
potentiella förekomsten vid Fetsjön-Ormbäcken.

Andra element, som till exempel vanadin, titan, och molybden kan komma
att öka värdet ytterligare.

Preliminära geologiska modeller baserade på befintliga data har
utarbetats.

Ormbäcken ligger några kilometer öster om Fetsjön. Området har samma
typ av mineralisering som Fetsjön, men betydligt mindre arbeten har
utförts här. Arbetsprogram för båda objekten är godkända av berörda
parter och den första borrningen har utförts.

Resultaten från säsongens borrning kopplad med informationen från all
tidigare borrning och andra undersökningsarbeten visar klart och
tydligt att vidare arbeten, då först anrikningsförsök för att se att
metallerna verkligen kan utvinnas, är motiverade.

Anrikningsförsök utförs nu och de första resultaten är lovande.

Fetsjön- Ormbäcken ligger i det metallogenetiska området Tåsjö, som
enligt publicerade metallogenetiska kartor bedöms ha potential för
stora mineralförekomster. Statliga institutioner och bolag har
uppskattningsvis i dagens penningvärde spenderat 20 miljoner kronor
på prospekteringsarbeten inklusive borrning i Fetsjön och Ormbäcken
med omnejd. Sveriges geologiska undersökning har på sin hemsida
publicerat att Fetsjö-mineraliseringen innehåller 75 miljoner ton med
0,11 procent totala REE.

En del arbeten utfördes även i undersökningstillståndet Surberget nr 1
i Vilhelmina kommun, cirka fem mil nordost om Fetsjön, och i
zink-gallium-flusspat objektet Åkerlandet, beläget öster om de andra
objekten och i Åsele kommun.

Surberget är lovande för ett flertal metaller, bland annat bly,
vanadin, nickel och molybden. Moränprover från området är anomala på
molybden och bly. Ett kantigt och sannolikt korttransporterat block
med blymineralisering i sandsten har påträffats inom
tillståndsområdet.

Provtagning från det gamla brottet i Åkerlandet visade höga halter av
zink och gallium i mineraliseringen där även flusspat förekommer. Vi
har dock ännu inte funnit någon större utsträckning av
mineraliseringen.

Surberget och Åkerlandet är i en tidig prospekteringsfas. Viss
geologisk kartering och blockletning har utförts på båda objekten
under fältsäsongen. Planerade arbeten omfattar i ett första steg mer
detaljerad morän- och ytprovtagning. Efterföljande
prospekteringsarbeten kommer att baseras på resultaten från denna
provtagning.

Fetsjön-Ormbäcken objektet är av en sådan dignitet att alla arbeten
fokuseras där för närvarande.

De pågående anrikningsförsöken kommer att föra Fetsjön-Ormbäcken till
nästa nivå och ge projektet kritisk massa.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Borrningar utfördes i Ormbäcken. Analysresultaten som erhölls i
september (se PM av 160926) var i högsta grad lovande.

All information, inklusive den betydande existerande informationen
från Fetsjön har satts samman till en första geologisk modell av
förekomsten.

Det väsentliga steget med anrikningsförsök för att se att metallerna
verkligen kan utvinnas, pågår nu och de första resultaten är lovande.

Bolagets postadress och administrativa adress är ändrad till Orezone
AB (publ), Box 262, 233 25 Svedala.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter att de första analysresultaten erhölls (se PM av 160926)
inleddes kompletterande analyser. Därefter startades anrikningsförsök
i oktober.

I slutet av oktober drabbade den värsta tyfonen genom tiderna norra
Filippinerna, även Kalinga provinsen där Merrit Resources, som
Orezone äger 10 % av, har sin verksamhet. Vägar i de bergiga västra
delarna av provinsen är fortfarande stängda och elnätet där ligger
nede. Verksamheten kan inte återupptas innan det finns essentiell
infrastruktur som exempelvis väg. Lyckligtvis för Orezone är Merrit
Resources bara en bråkdel av verksamheten och vårt fokus är helt på
Fetsjön-Ormbäcken. Däremot är självfallet denna naturkatastrof en
tragedi för den provins vi har en liten investering i.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Investeringar i utvecklingsarbeten uppgår till 443 Tkr under tredje
kvartalet, totalt under 2016 uppgår investeringarna till 689 Tkr.
Tidigare i år investerades även 162 Tkr i 10 % av det Filippinska
bolaget Merrit Resources, Inc.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr. Eget kapital per aktie
uppgick till 0,05 kr. Soliditeten uppgick till 93 %. Likvida medel
var vid periodens början 3 779 Tkr och vid periodens slut 1 144 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning.
Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och
balansräkningar.

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt
antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien
är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears
sammanställning hade Orezone cirka

3 900 aktieägare vid periodens utgång.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under
sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar,
kärnborrning och kemiska analyser av bergprover utförs av
konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade laboratorier.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa
kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig
tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om
samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och
svårigheter som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ställs
inför. Branschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare
finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av
bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att uppgradera
projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan
form skall tillföra nytt kapital.

Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på
flera ställen men har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella
potentialen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och
utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat
uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet,
där endast ett fåtal undersökta områden har kommersiell potential och
innebär därför en betydande ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att
Orezone befinner sig i ett...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.