Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-17

Orezone: Halvårsrapport januari - juni 2017

· Kärnborrningar i Fetsjön-Ormbäcken området i södra Västerbotten
utfördes 2016 med lovande resultat.

· Proven från kärnborrningen används nu fortsatta försök för att
visa att metallerna kan utvinnas.

· Orezone AB arbetar aktivt med att söka industriella partners för
att driva Fetsjön-Ormbäcken projektet vidare enligt fastställd plan.

· Resultatet för april - juni 2017 uppgick till - 259 Tkr.

· Resultatet för januari - juni 2017 uppgick till - 632 Tkr.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Resultatet för perioden januari till juni 2017 uppgick till -632 Tkr.
Resultatet för andra kvartalet 2017 uppgick till -259 Tkr.
Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

+----------------------------------------------------------------------+
|Orezone AB (publ) · Box 262 · 233 23 Svedala · info@orezone.se |
+----------------------------------------------------------------------+

Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med
övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla
råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas
mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid
kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat
efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly,
koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt
nära vägar och annan viktig infrastruktur.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Att Fetsjön-Ormbäcken har förutsättningar för att vara västliga
Europas största REE-förekomst är den bas för dialog med potentiella
samarbetspartner jag har som inriktning.

Att hitta och ta bolagets projekt vidare med industriella
samarbetspartner är i linje med bolagets prioriteringar och tidigare
uttalade strategi och vi tar den steg för steg vidare till en
presenterbar och tydlig informationsnivå.

Att jobba tillsammans med industriella partners är en förutsättning
för att projektet skall kunna tas vidare till nästa fas, då det dels
behövs en bredare kompetensbas och också en helt annan volym av
pengar för att konkretisera projektet kommersiellt.

Att föra dialog med industriella samarbetspartner är därför det som
jag prioriterar högst som bolagets nästa steg.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att
vänta!

Augusti 2017

Johan Paulsson

Verkställande direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Under perioden har aktiva dialoger med industriella sammarbetspartners
har inletts.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Beroende på resultat av dialogen med sammarbetspartner kommer
styrelsen i ett senare skede ta ställning till om en nyemission skall
företas.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Investeringar i utvecklingsarbeten uppgår till 0 Tkr under andra
kvartalet, totalt under 2017 uppgår investeringarna till 0 Tkr.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr. Eget kapital per aktie
uppgick till 0,03 kr. Soliditeten uppgick till 71 %. Likvida medel
var vid periodens början 429 Tkr och vid periodens slut 328 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning.
Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och
balansräkningar.

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt
antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien
är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears
sammanställning hade Orezone cirka

4 039 aktieägare vid periodens utgång.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under
sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar,
kärnborrning och kemiska analyser av bergprover utförs av
konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade laboratorier.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa
kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig
tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om
samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och
svårigheter som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs
inför. Branschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare
finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av
bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att uppgradera
projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan
form skall tillföra nytt kapital.

Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på
flera ställen men har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella
potentialen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och
utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat
uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet,
där endast ett fåtal undersökta områden har kommersiell potential och
innebär därför en betydande ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att
Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.

Redovisningsprinciper

Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av
finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte
medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Granskningsrapport

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för januari - september 2017 lämnas torsdagen den 24
november 2017.

Bokslutskommuniké för 2017 lämnas fredagen den 23 februari 2018.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets
hemsida www.aktietorget.se och på www.orezone.se.

15 augusti 2017

Orezone AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Johan Paulsson.

Telefon 070-7105360

E-post: info@orezone.se
(OMSÄTTNING%20OCH%20RESULTAT%20Resultatet%20för%20perioden%20januari%20till%20juni%202017%20uppgick%20till%20-632%20Tkr.%20Resultatet%20för%20andra%20kvartalet%202017%20uppgick%20till%20-259%20Tkr.%20Nettoomsättningen%20under%20perioden%20var%200%20Tkr.%20%20%20%20VERKSAMHETSÖVERSIKT%20%20Orezone%20AB%20(publ)%20%20·%20%20Box%20262%20%20·%20%20233%2023%20%20Svedala%20%20·%20%20info@orezone.se%20Orezone%20AB%20(publ)%20är%20ett%20renodlat%20mineralprospekteringsbolag%20med%20övergripande%20syfte%20att%20identifiera,%20förvärva%20och%20förädla%20råvarubaserade%20tillgångar.%20Genom%20att%20investera%20i%20prospektering%20skapas%20mervärden%20i%20bolagets%20olika%20projekt%20som%20sedan%20avyttras%20vid%20kommersiellt%20lämpliga%20tidspunkter.%20Orezone%20prospekterar%20bland%20annat%20efter%20sällsynta%20jordartsmetaller%20(REE)%20och%20basmetaller%20som%20bly,%20koppar%20och%20zink.%20Samtliga%20objekt%20ligger%20i%20glesbygd,%20men%20samtidigt%20nära%20vägar%20och%20annan%20viktig%20infrastruktur.%20%20%20?%20%20%20VDs%20kommentar%20Bäste%20aktieägare,%20Att%20Fetsjön-Ormbäcken%20har%20förutsättningar%20för%20att%20vara%20västliga%20Europas%20största%20REE-förekomst%20är%20den%20bas%20för%20dialog%20med%20potentiella%20samarbetspartner%20jag%20har%20som%20inriktning.%20%20Att%20hitta%20och%20ta%20bolagets%20projekt%20vidare%20med%20industriella%20samarbetspartner%20är%20i%20linje%20med%20bolagets%20prioriteringar%20och%20tidigare%20uttalade%20strategi%20och%20vi%20tar%20den%20steg%20för%20steg%20vidare%20till%20en%20presenterbar%20och%20tydlig%20informationsnivå.%20%20Att%20jobba%20tillsammans%20med%20industriella%20partners%20är%20en%20förutsättning%20för%20att%20projektet%20skall%20kunna%20tas%20vidare%20till%20nästa%20fas,%20då%20det%20dels%20behövs%20en%20bredare%20kompetensbas%20och%20också%20en%20helt%20annan%20volym%20av%20pengar%20för%20att%20konkretisera%20projektet%20kommersiellt.%20%20Att%20föra%20dialog%20med%20industriella%20samarbetspartner%20är%20därför%20det%20som%20jag%20prioriterar%20högst%20som%20bolagets%20nästa%20steg.%20%20%20En%20spännande%20tid%20och%20utveckling%20för%20Orezone%20och%20aktieägarna%20är%20att%20vänta!%20%20%20%20Augusti%202017%20%20Johan%20Paulsson%20Verkställande%20direktör%20%20?%20%20%20VÄSENTLIGA%20HÄNDELSER%20UNDER%20ANDRA%20KVARTALET%20%20Under%20perioden%20har%20aktiva%20dialoger%20med%20industriella%20sammarbetspartners%20har%20inletts.%20%20%20%20VÄSENTLIGA%20HÄNDELSER%20EFTER%20PERIODENS%20UTGÅNG%20Beroende%20på%20resultat%20av%20dialogen%20med%20sammarbetspartner%20kommer%20styrelsen%20i%20ett%20senare%20skede%20ta%20ställning%20till%20om%20en%20nyemission%20skall%20företas.%20?%20%20%20ÖVRIG%20INFORMATION%20Investeringar%20Investeringar%20i%20utvecklingsarbeten%20uppgår%20till%200%20Tkr%20under%20andra%20kvartalet,%20totalt%20under%202017%20uppgår%20investeringarna%20till%200%20Tkr.%20%20%20Kommentarer%20till%20räkenskaperna%20Resultat%20per%20aktie%20uppgick%20till%20-0,01%20kr.%20Eget%20kapital%20per%20aktie%20uppgick%20till%200,03%20kr.%20Soliditeten%20uppgick%20till%2071%20%.%20Likvida%20medel%20var%20vid%20periodens%20början%20429%20Tkr%20och%20vid%20periodens%20slut%20328%20Tkr.%20%20%20Tillgångarna%20består%20av%20undersökningstillstånd%20och%20kassabehållning.%20Bolagets%20ekonomiska%20ställning%20framgår%20av%20bifogade%20resultat-%20och%20balansräkningar.%20%20%20Aktien%20Aktiekapitalet%20i%20Orezone%20AB%20(publ)%20uppgår%20till%201%20191%20914,72%20kr.%20Totalt%20antal%20utestående%20aktier%20uppgår%20till%2059%20595%20736%20st.%20%20%20Bolaget%20listades%20på%20AktieTorget%20den%2022%20juni%202015.%20Kortnamn%20för%20aktien%20är%20ORE%20och%20ISIN-kod%20är%20SE0006452546.%20Enligt%20Euroclears%20sammanställning%20hade%20Orezone%20cirka%204%20039%20aktieägare%20vid%20periodens%20utgång.%20%20%20Anställda%20I%20organisationen%20finns%20enbart%20projektanställd%20fältpersonal%20under%20sommarhalvåret.%20Geologiska%20tjänster%20såsom%20geofysiska%20mätningar,%20kärnborrning%20och%20kemiska%20analyser%20av%20bergprover%20utförs%20av%20konsultföretag,%20borrentreprenörer%20och%20certifierade%20laboratorier.%20%20%20Framtida%20utveckling%20Verksamheten%20skall%20fortsätta%20utvecklas%20med%20avsikt%20att%20påvisa%20kommersiella%20råvarubaserade%20tillgångar.%20Vid%20en%20kommersiellt%20lämplig%20tidspunkt%20skall%20förhandlingar%20inledas%20med%20större%20gruvbolag%20om%20samarbetsavtal%20eller%20eventuell%20försäljning%20av%20förekomsterna.%20%20?%20%20%20Risker%20och%20osäkerhetsfaktorer%20Verksamheten%20måste%20utvärderas%20mot%20bakgrund%20av%20de%20risker,%20kostnader%20och%20svårigheter%20som%20bolag%20aktiva%20inom%20prospekteringsbranschen%20ofta%20ställs%20inför.%20Branschen%20är%20kapitalkrävande%20och%20innebär%20att%20ytterligare%20finansiering%20kan%20komma%20att%20krävas%20för%20en%20gynnsam%20utveckling%20av%20bolaget%20och%20verksamheten.%20Orezones%20koncept%20bygger%20på%20att%20uppgradera%20projekt%20för%20försäljning%20eller%20finna%20partners%20som%20i%20en%20eller%20annan%20form%20skall%20tillföra%20nytt%20kapital.%20%20%20Bolaget%20har%20funnit%20i...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.