Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Orezone: Pressmeddelande Orezones företrädemission tecknad till 23,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden för Orezone AB:s ("Orezone" eller "Bolaget")
nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte
ut den 7 maj 2019 och företrädesemissionen tecknades till 90 procent,
vilket innebär att Orezone tillförs cirka 23,8 MSEK före
emissionskostnader.

2 216 329 aktier, motsvarande cirka 65 procent, tecknades med stöd av
teckningsrätter. 1 183 147 aktier, motsvarande cirka 35 procent,
tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tas ej några
garantiåtaganden i anspråk.

Genom företrädesemissionen ökar Orezones aktiekapital med 6 798 952
SEK till 19 389 390 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökar med 3 399 476
till 9 694 695 aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer
betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier. Detta
beräknas ske omkring vecka 21, 2019.

"Jag är glad för det visade intresset i emissionen. Det tillförda
kapitalet möjliggör den prospektering vi har planerat för de tre
målen i Corcel-projektet. Samtidigt kommer vi att fortsätta utvärdera
nya potentiella projekt inom batterimetaller för att bygga en
portfölj av intressanta mineraltillgångar och projekt." säger Roberto
Garcia Martinez.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird är legal
rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 8:30 CEST.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver
målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att
förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på
dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma
gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av
fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment
Partners AB, tel. +46 8 505 651 72,email: info@augment.se är Orezones
Mentor.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller
på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Orezone i
någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller
till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för
legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/orezone/r/pressmeddelande-orezones-foretradem...
https://mb.cision.com/Main/12124/2810511/1042957.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.