Du är här

2018-08-24

Orezone: Styrelsen i Orezone har idag fattat beslut om en riktad nyemission till en ny huvudägare och industriell samarbets...

Styrelsen i Orezone AB (publ) har idag fattat beslut om en riktad
nyemission till en ny huvudägare och industriell samarbetspartner

Styrelsen i Orezone AB (publ) ("Orezone" eller "Bolaget") har idag
fattat beslut om att genomföra en till Caldera Ridge Capital (CRC),
en industriell samarbetspartner och ny huvudägare i Bolaget, riktad
nyemission om 73 025 761 aktier, dvs. motsvarande 29 procent av det
totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförd
nyemission. Den riktade emissionen innebär en utspädning om ca 29
procent för befintliga aktieägare. Efter nyemissionen kommer det
totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 251 812 969 aktier.
CRC äger inte aktier i Bolaget sedan tidigare. Styrelsens beslut om
nyemission förutsätter godkännande av extra bolagsstämma vilken
beräknas hållas i september 2018. Kallelse kommer offentliggöras
separat.

Styrelsen har under lång tid haft på agendan att utvärdera, genomlysa
och söka industriell samarbetspartner för verksamheten. Detta har
kommunicerats under flertalet tillfällen och nu har en sådan partner
hittats.

Styrelsen har i sina aktiva val och utvärderingar valt att premiera
och prioritera intressenter som har en industriell koppling,
erfarenhet och kunskap inom prospektering och eller gruvnäringen och
som kan bistå Bolaget i dess utveckling av Bolagets egendomar, såsom
anrikning och vidareförädling av prospekteringsrättigheter till nästa
steg. I samma utvärderingsprocess har också den potentiella partnerns
finansiella status vägts in, så att samarbetspartnern har en
långsiktig och tålmodig finansiell status.

Styrelsen har nu tagit fram sin kandidat och kommer därför föreslå en
extra bolagsstämma att;

· godkänna den av styrelsen beslutade riktade nyemissionen
innebärande att CRC genom teckning av 73 025 761 aktier, till en
teckningskurs om 5 öre per aktie, efter nyemissionen kommer inneha 29
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Betalning
ska erläggas kontant vilket innebär att Bolaget, före avdrag för
emissionskostnader, tillförs 3 651 288,05 kronor, och

· fatta beslut om att utse ytterligare en eller två nya
styrelseledamöter representerande CRC.

I samband med att kallelsen till extrastämman publiceras kommer mer
information gällande CRC's planer för Bolaget att lämnas.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den
föreslagna samarbetspartnern, CRC, och nya ägarstrukturen i Bolaget
med CRC som ny huvudägare kommer tillföra Bolaget den kompetens,
kontaktnät, ledning och kapital som, enligt styrelsens bedömning, är
en väsentlig förutsättning för att kunna ta Bolaget vidare i nästa
fas av Bolagets utveckling av sina prospekteringstillgångar vilket
således även kommer vara till nytta för Bolagets befintliga
aktieägare.

Teckningskursen om 0,05 kronor per aktie för de nya aktierna har
fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens
volatilitet samt efter förhandlingar med CRC som skett på armlängds
avstånd. Teckningskursen motsvarar en emissionsrabatt om 61 procent
per aktie. Emissionsrabatten har räknats fram genom en jämförelse av
den av styrelsen beslutade teckningskursen om 0,05 kronor per aktie
med den senaste betalkursen den 23 augusti 2018 (dvs. dagen före
offentliggörandet av styrelsens emissionsbeslut).

Skälen till den stora emissionsrabatten är;

· Teckningskursen om 0,05 kronor per aktie är den samma som
teckningskursen i den i april i år avslutade och fulltecknade
företrädesemissionen.

· När Bolaget mer aktivt började diskutera emissionsvillkoren med
CRC så hade ovan nämnda företrädesemission precis avslutats och
aktiekursen var då runt 0,06 - 0,07 kronor per aktie och
emissionsrabatten motsvarade då ca 25 procent.

Förhandlingarna med CRC har dragit ut på tiden på grund av diverse
juridiska och skattemässiga skäl .

Aktiens snittkurs, i tiden mellan dess att företrädesemissionen
avslutades den 20 april 2018 fram till och med dagen före
offentliggörandet av styrelsen den riktade nyemissionen till CRC, är
0,075 kronor per aktie.

Beaktat nyss nämnda snittkurs motsvarar teckningskursen i den till CRC
riktade emissionen en emissionsrabatt om 33 procent.

Handel i Bolagets aktier är väldigt låg och styrelsen ser ingen
förklaring till den aktieuppgång som skett den senaste månaden.

· Bolaget har länge kommunicerat att det letar partner. Det har
varit en svår och mycket långdragen process för styrelsen att finna
en ny samarbetspartner som innehar den kompetens, kontaktnät och
kapital som CRC kan tillföra Bolaget. Under denna process har ingen
annan potentiell investerare/samarbetspartner uttryckt intresse för
att gå in som huvudägare i Bolaget och teckna aktier till en högre
teckningskurs än 0,05 kronor per aktie. Teckningskursen i den till
CRC riktade emissionen har bestämts genom långa förhandlingar med CRC
som skett på armlängds avstånd.

· Det är styrelsens bedömning att genom den föreslagna riktade
emissionen får Bolaget tillgång till en ny huvudägare, vilket som
ovan nämnts, kommer tillföra Bolaget den kompetens, kontaktnät och
kapital som, enligt styrelsens bedömning, är en väsentlig
förutsättning för att kunna ta Orezone vidare i nästa fas av Bolagets
utveckling av sina prospekteringstillgångar vilket således även
kommer vara till nytta för Bolagets befintliga aktieägare.

· Om den riktade emissionen ej genomförs är det styrelsens bedömning
att Bolaget kommer få svårt att ta nästa steg i utvecklingen av våra
undersökningsområden Fetsjön och Ormbäcken. Bolaget vill även passa
på att nämna att förlängningsansökan gällande sina
undersökningstillstånd är sedan en tid inlämnade till Bergsstaten och
ett beslut är att vänta inom mycket kort.

Med beaktande av det ovan nämnda är det är styrelsens bedömning att
emissionsvillkoren, trots den höga emissionsrabatten, är
marknadsmässiga.

Emissionskostnaden beräknas uppgå till cirka 250 000 kronor.

Den tidigare huvudägaren i bolaget, JPMP Konsult AB, kommer efter
genomförd nyemission inneha ca 13% av samtliga aktier och röster i
bolaget. Efter genomförd nyemission kommer ägarstrukturen i bolaget,
beaktat tidigare ägaruppgifter per 2018-06-30, att se ut som
följande:

Ägare Innehav (aktier & röster) Procent

Caldera Ridge Capital 73 025 761 29

JPMP Konsult AB 32 511 410 12,91

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 23 892 249 9,49

DH Invest AB 7 101 010 2,82

Jonsson, Johan 6 012 892 1,77

Övriga 109 269 647 44,01

Totalt (ca 3800 aktieägare) 251 812 969 100

Nedan följer en kort sammanfattning över styrelsens föreslagna
samarbetspartner och Bolagets nya huvudägare Caldera Ridge Capital.

""

Caldera Ridge Capital (CRC) är ett privat investmentbolag baserat i
Hong Kong.

Bolaget grundades 2014 med fokus på Asien och Europa.

Ledningsgruppen har kombinerat mer än femtio års erfarenhet inom
investeringar samt strukturering av internationella transaktioner.

CRC har ett stort nätverk av asiatiska investerare, företag och har
även ett antal strategiska partnerskap med externa bolag som har
sektorspecifik kompetens, bl.a. inom prospektering och gruvdrift.

Mer information finns på CRC's hemsida www.caldera-ridge.com

""

För mer information kontakta

Orezones VD Martin Liljestrand 070 - 355 15 60

eller styrelsens ordförande Claes Lindqvist 070-593 43 78

Mar-etikett: Denna information är sådan information som Orezone AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2018

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orezone/r/styrelsen-i-orezone-har-idag-fattat-...
http://mb.cision.com/Main/12124/2599634/896471.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.