Du är här

2017-09-19

OrganoClick AB: OrganoClick avser att genomföra en riktad nyemission för genomförande av förvärv och fortsatt tillväxt

Vid stor efterfrågan har Serendipity Ixora ställt aktier till
förfogande för att möjliggöra större institutionellt deltagande

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER NYA
ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

OrganoClick offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission
om upp till cirka 40 miljoner SEK. Vid stor efterfrågan kan även
ytterligare tilldelning komma att ske genom att Serendipity Ixora har
ställt aktier till förfogande för att möjliggöra en utökad
transaktion och större institutionellt deltagande.

OrganoClick ("OrganoClick" eller "Bolaget") avser att erbjuda nya
aktier genom en riktad emission om upp till cirka 40 miljoner SEK
("Nyemissionen"). Den eventuella Nyemissionen kommer att riktas till
utvalda svenska och internationella investerare och är bland annat
villkorad av att styrelsen för OrganoClick fattar ett emissionsbeslut
efter genomförandet av det auktionsförfarande (s.k. accelererad
bookbuilding) som kommer att genomföras av Pareto Securities AB.

Teckningskursen för aktierna i Nyemissionen kommer att fastställas
genom bookbuilding-förfarandet, vilket kommer att påbörjas tidigast
kl. 17.31 (CET) den 19 september 2017 och avslutas före Nasdaq First
Norths öppning den 20 september 2017. Den minsta ordern kommer att
fastställas till det antal aktier som motsvaras av 100 000 euro.
Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att
förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas av vilken
anledning som helst.

Anledningen till att Nyemissionen genomförs är att OrganoClick vill
möjliggöra finansiering av förvärv då Bolaget för närvarande är i
aktiva förvärvsdiskussioner samt att Bolaget vill säkerställa
finansiering för sin fortsatta tillväxt.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att
genomföra en riktad nyemission är att utöka bolagets institutionella
aktieägarbas samt att en riktad nyemission innebär betydligt lägre
kostnader och en snabbare process. Detta talar sammantaget för att
det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Serendipity Ixora AB (publ) ("Serendipity Ixora") har meddelat att man
vid stor efterfrågan till det genom bookbuilding-förfarandet
fastställda priset ställer max 5 000 000 aktier till förfogande för
att möjliggöra en utökad transaktion och större institutionellt
deltagande. Detta innebär att maximalt 5 000 000 av Serendipity
Ixoras aktier kan komma att säljas i samband med Nyemissionen.
Avseende aktier som Serendipity Ixora inte säljer i samband med
Nyemissionen har Serendipity Ixora gentemot Pareto Securities AB
ingått ett så kallat lock up-åtagande, innebärande att Serendipity
Ixora inte äger rätt att överlåta dessa aktier under en period om 90
dagar från dagens datum.

Pareto Securities AB har blivit utsedd till sole bookrunner och lead
manager i samband med Nyemissionen.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
19 september 2017 kl. 17.31.

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på
Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför
funktionella material och kemitekniska produkter baserade på
miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick
marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det
flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget
OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick
grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid
Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom
modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som
utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges
bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så
som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste
teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där
bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns
lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är
Erik Penser Bank.

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får
inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Singapore eller Nya Zeeland eller någon
annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget
har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier
eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/organoclick-ab/r/organoclick-avser-att-genomfo...
http://mb.cision.com/Main/9198/2349757/724784.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.