Du är här

2018-08-07

Oriflame: Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Viktiga förtydliganden angående IFRS

· Oriflame tillämpar IFRS 15 "Intäkter från avtal med kunder" från
den 1 januari 2018. En förtida tillämpning av IFRS 16 "Leasingavtal"
har gjorts för att alla förändringar ska kunna implementeras
samtidigt.

· Tillämpningen av IFRS 15 påverkar resultaträkningen på flera
nivåer, både som engångsjusteringar och som omklassificeringar av
kostnader. För att underlätta analysen av bolagets underliggande
resultat och minimera påverkan från engångsjusteringen har Oriflame
beslutat att tillämpa metoden för ackumulerad effekt för den nya
standarden IFRS 15 per datumet för den initiala tillämpningen, utan
omräkning av den jämförelseperiod som redovisas.

· För att underlätta jämförelsen med siffrorna för år 2017 har
bolaget tagit fram helt justerade siffror för 2018 i första delen av
delårsrapporten (sidorna 1-18), justerade för effekten av IFRS 15,
IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. De helt
justerade siffrorna är jämförbara med de redovisade siffrorna för år
2017.

· Observera att på grund av redovisningsprinciper och valda
implementeringsalternativ för de nya IFRS-standarderna har
koncernredovisningen i sammandrag på sidorna 20-33 i delårsrapporten
beräknats i enlighet med IFRS (efter antagandet av IFRS 15 och IFRS
16). Dessa siffror är inte jämförbara med de redovisade siffrorna för
år 2017.

· Om inget annat anges bygger siffror, diagram och kommentarer i
denna delårsrapport på de helt justerade siffrorna för 2018, för att
underlätta en jämförelse med siffrorna för år 2017.

Kvartalet april-juni 2018

· Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent, med en viss
negativ påverkan från timing från katalogerna. Omsättningen i euro
minskade med 7 procent till 321,9 miljoner euro (347,6). Omsättningen
i euro uppgick till 309,2 miljoner euro* i enlighet med IFRS.

· Antalet registrerade aktiva minskade med 1 procent till 2,8
miljoner.

· EBITDA uppgick till 51,9 miljoner euro (47,9) och till 51,5
miljoner euro i enlighet med IFRS.

· Rörelsemarginalen var 12,0 procent (11,7), med negativ påverkan
från valuta på 270 punkter, och rörelseresultatet var 38,5 miljoner
euro (40,5). Rörelsemarginalen var positivt påverkad av timing och
engångseffekter om över 100 punkter. Rörelsemarginalen uppgick till
12,3 procent* och rörelseresultatet till 38,1 miljoner euro* i
enlighet med IFRS.

· Resultat efter skatt uppgick till 25,7 miljoner euro (19,9) och
resultat per aktie efter utspädning till 0,45 euro (0,35). Resultat
efter skatt uppgick till 24,5 miljoner euro* och resultat per aktie
efter utspädning till 0,43 euro* i enlighet med IFRS.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,5
miljoner euro (33,9) och 28,5 miljoner euro* i enlighet med IFRS.

· Under kvartalet slutförde Oriflame en emission om 50 miljoner euro
av ett eurodenominerat US-obligationslån (Private Placement Note) som
refinansiering av det obligationslån som förföll i juli 2018. Den
slutliga löptiden för bolagets revolverande kreditfacilitet
förlängdes dessutom med ett år till 2023 i början av tredje
kvartalet.

· I samband med halvårsrapporteringen presenterar Oriflame
förändringar i bolagets group management.

· Omsättningsutvecklingen för året fram till dagens datum ligger på
cirka 4 procent i lokal valuta, och utvecklingen under tredje
kvartalet fram till dagens datum ligger på cirka 5 procent i lokal
valuta

Första halvåret 2018

· Omsättningen i lokal valuta ökade med 4 procent och omsättningen i
euro minskade med 5 procent till 656,1 miljoner euro (687,8).
Omsättningen i euro uppgick till 640,0 miljoner euro* i enlighet med
IFRS.

· EBITDA uppgick till 94,0 miljoner euro (88,3) och till 97,8
miljoner euro* i enlighet med IFRS.

· Rörelsemarginalen var 10,5 procent (10,2), med negativ påverkan
från valuta på 290 punkter, och rörelseresultatet var 69,1 miljoner
euro (70,3). Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent* och
rörelseresultatet till 72,9 miljoner euro* i enlighet med IFRS.

· Resultat efter skatt var 44,4 miljoner euro (39,4) och resultat
per aktie efter utspädning var 0,78 euro (0,69). Resultat efter skatt
uppgick till 45,5 miljoner euro* och resultat per aktie efter
utspädning till 0,80 euro* i enlighet med IFRS.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,4
miljoner euro (32,5) och 53,4 miljoner euro* i enlighet med IFRS.

*Siffror efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16.

VD Magnus Brännström kommenterar

"Trots att vi möter betydande negativ valutautveckling är vi glada att
kunna redovisa en förbättrad rörelsemarginal för kvartalet. Den
övergripande försäljningsutvecklingen under andra kvartalet var
emellertid svag som en följd av utmanande marknadsvillkor på
nyckelmarknader såsom Ryssland, Indonesien och Turkiet. I de flesta
regionerna påverkades försäljningen negativt av mindre framgångsrika
produktlanseringar samt timing av kataloger och konferenser. Vi
vidtar nu åtgärder för att öka tillväxten genom ett större fokus på
kategorier som hjälper oss att stimulera aktivitet och rekrytering.
Oriflame har en stabil finansiell ställning och vi känner oss trygga
med vår förmåga att återgå till hållbar tillväxt."

Övrigt

Det engelska originalet till denna rapport återfinns på
www.oriflame.com.

Telefonkonferens för finansmarknaden
Oriflame inbjuder till en telefonkonferens tisdagen den 7 augusti 2018
klockan 9.30 (CET).

För att delta, ring från:
SE: +46856642664
DK: +4535445575
FI: +358981710491
UK: +442030089809
NO: +4723500265
US: +18558315945

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast
ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via
http://oriflame-ir.creo.se/180807

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

7 augusti 2018

Magnus Brännström
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef Tel: +41 798 263 754
Gabriel Bennet, finansdirektör Tel: +41 798 263 769
Nathalie Redmo, IR-chef Tel: +41 799 220 173

Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
augusti 2018 kl. 07.15 CET.

Oriflame Holding AG
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz
www.oriflame.com
Organisationsnummer CHE-134.446.883

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oriflame/r/halvarsrapport-1-januari-30-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/1493/2587430/887778.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.