Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Oriflame: Kommuniké från årsstämman i Oriflame Holding AG

Årsstämman i Oriflame Holding AG hölls idag på Zürich flygplats,
Schweiz. Aktieägarna beslutade att godkänna samtliga föreslagna
ärenden med undantag för förslaget till ändring av artikel 3bis i
bolagets bolagsordning (dagordningens förslagspunkt 8) vilket inte
nådde den kvalificerade majoritet som krävdes. Styrelsen noterar att
de föreslagna ändringarna huvudsakligen var av teknisk natur och att
det faktum att kvalificerad majoritet inte kunde uppnås inte har
några praktiska implikationer för bolaget för perioden fram till
nästa årsstämma. En sammanfattning av ett urval av de beslut som
fattades presenteras nedan.

Fastställande av utdelning från kapitalskottsreserven
Årsstämman beslutade att godkänna att en utdelning om 0,40 euro per
aktie ska distribueras och betalas ut i två utbetalningar enligt
följande: 0,20 euro till registrerade aktieägare den 15 november 2016
och 0,20 euro till registrerade aktieägare den 15 februari 2017.
Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är 11 november
2016 respektive 13 februari 2017. Utdelningen kommer att tas från en
utdelningsreserv som uppgår till 33 000 000 CHF som skapas med medel
från bolagets kapitaltillskottsreserv. I utdelningsreserven ingår en
betydande buffert för bland annat valutakursförändringar. Eventuellt
överskott av utdelningsreserven som kvarstår efter det sista
utbetalningstillfället omallokeras automatiskt till
kapitaltillskottsreserven. I det osannolika scenariot att
utdelningsreserven inte är tillräcklig för att betala de beslutade
utdelningarna kommer utdelningarna att justeras nedåt pro rata.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Nuvarande styrelseledamöter Alexander af Jochnick, Jonas af Jochnick,
Robert af Jochnick, Magnus Brännström, Anders Dahlvig, Anna Malmhake
och Christian Salamon omvaldes till styrelseledamöter och Alexander
af Jochnick omvaldes till styrelsens ordförande. Till nya
styrelseledamöter valdes Karen Tobiasen och Mona Abbasi.

Lilian Fossum Biner och Helle Kruse Nielsen hade avböjt omval efter
nio respektive sju år i styrelsen.

Oriflamekoncernens CFO Gabriel Bennet var tidigare bolagets
styrelseledamot för att under en övergångsperiod underlätta
genomförandet av det nyligen slutförda domicilbytet av
Oriflame-koncernen från Luxemburg till Schweiz. Eftersom bytet
framgångsrikt slutfördes i tredje kvartalet 2015 har Gabriel Bennet,
i linje med ursprunglig plan, avslutat sitt uppdrag som
styrelseledamot. Gabriel Bennet fortsätter sin roll som CFO.

Val av revisorer
KPMG AG (CHE-106.084.881), Zürich, Schweiz, omvaldes till bolagets
revisor för räkenskapsåret 2016.

Godkännande av arvoden till styrelseledamöterna
Årsstämman beslutade att ersättningen till styrelseledamöterna ska
uppgå till max 410 000 euro för perioden fram till årsstämman 2017.

Godkännande av ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna att ett högsta sammanlagt belopp om
4 800 000 euro betalas som fast ersättning till ledande
befattningshavare för perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2017. I
beloppet ingår en betydande buffert för att bland annat täcka
eventuella valutakursförändringar .

Årsstämman godkände också ett högsta sammanlagt belopp om 2 400 000
euro som rörlig ersättning till ledande befattningshavare avseende
räkenskapsåret 2015. I beloppet ingår den bokföringsmässiga
beräkningen av värdet av det maximala antalet prestationsaktier som
kan komma att tilldelas enligt bolagets aktiebaserade
incitamentsprogram för 2015.

Tillåtet aktiekapital - förlängning av mandat
Årsstämman nådde inte den kvalificerade majoritet som krävdes för att
godkänna de föreslagna ändringarna av artikel 3bis i bolagets
bolagsordning. Ändringarna syftande till att ta bort de nu inaktuella
hänvisningarna till 2015 års aktiebyteserbjudande och till att
förlänga det befintliga mandatet angående tillåtet aktiekapital (s.k.
authorised share capital). Konsekvensen blir därmed att nuvarande
lydelse av artikel 3bis kommer att kvarstå i bolagsordningen till i
vart fall årsstämman 2017, inklusive nuvarande mandat att ge ut
ytterligare aktier under det tillåtna aktiekapitalet. Som angivits i
kallelsen till årsstämman så har styrelsen för närvarande inga planer
på att ge ut några nya aktier (med undantag för sådana aktier som
kommer att emitteras som en del av nuvarande och framtida
tilldelningar till Bolagets ledande befattningshavare under det
aktiebaserade incitamentsprogrammet och som i princip redan täcks av
det nuvarande villkorade aktiekapitalet i enlighet med artikel 3ter).

Protokollet från årsstämman, inklusive en fullständig redovisning av
samtliga beslut, kommer att publiceras på bolagets hemsida inom två
dagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pontus Andreasson, Senior Director Advisory Counsel +41 798 745 121
Nathalie Redmo, Investor Relations Manager +41 799 220 173

Bolagets hemsida: www.oriflame.com

Informationen är sådan som Oriflame Holding AG ska offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
klockan 17.30 den 17 maj 2016.

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett
internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i
över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska,
innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter
marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som
tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,2 miljarder euro.
Respekt för människor och natur är en viktig del av företagets kultur
och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och
miljöarbete. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer
världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation.
Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oriflame/r/kommunike-fran-arsstamman-i-oriflam...
http://mb.cision.com/Main/1493/2011245/516967.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.