Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Oriola-KD Oyj: Oriola-KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 14.3.2016 klo 17.15

Oriola-KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätökset

A. Oriola-KD Oyj:n 14.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat
asiat:

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

2. Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,13 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2016 on merkitty
yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.4.2016.

3. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Anja Korhonen, Kuisma Niemelä, Eva Nilsson
Bågenholm, Matti Rihko, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki sekä uusina jäseninä
Mariette Kristenson ja Lena Ridström. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Anssi Vanjoki.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 48.400
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24.200
euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja
40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä
kun Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016 on julkistettu.
Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1000 euroa ja muille
hallituksen jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan
vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja
jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

4. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva
Erikssonin. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

5. Hallitus valtuutettiin päättämään maksullisesta osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti
maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää
oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 5.650.000 A-osaketta ja 12.500.000
B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 10,00 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin
rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen
nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista
osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää,
kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset
kumottiin lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää
enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja
maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin
avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

6. Hallitus valtuutettiin päättämään B-osakkeiden maksullisesta osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti
maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää
oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 18.000.000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä
vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin
rajoituksin käyttää vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja
toteuttamisessa. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden
määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset
kumottiin lukuun ottamatta aikaisemmin yhtiökokouksen aikana hallitukselle
annettuja osakeantivaltuutuksia sekä 20.3.2013 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus
voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten
ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin
avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

7. Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti
yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään enintään 18.000.000 yhtiön oman B-osakkeen
hankkimisesta, mikä määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin 9,92 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä
tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten
osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön
kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi
tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18)
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen
30.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien
B-osakkeiden hankkimisesta.

8. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön
yhtiöjärjestystä seuraavasti:

* 5 §:stä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen yläikäraja.
* 12 §:ään lisätään mahdollisuus toimittaa kutsu yhtiökokoukseen
julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla.

Yhtiöjärjestyksen 5 § kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:

"Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen
puheenjohtajan ja hallitus, niinikään samaksi ajaksi, hallituksen
varapuheenjohtajan."

Yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:
"Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään
kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta julkaistava yhtiön
internetsivuilla tai yhdessä pääkaupungin päivälehdessä. Kutsu on kuitenkin
julkaistava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."

B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Eva Nilsson Bågenholmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan seuraavat hallituksen tarkastus- ja
palkitsemisvaliokuntien jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Anja Korhonen, puheenjohtaja
Kuisma Niemelä
Staffan Simberg

Palkitsemisvaliokunta:
Eva Nilsson Bågenholm, puheenjohtaja
Mariette Kristenson
Lena Ridström
Matti Rihko

Yhtiön nimeämisvaliokunnan jäsenet valitaan myöhemmin nimeämisvaliokunnan
sääntöjen mukaisesti.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Oriola-KD Oyj via Globenewswire

HUG#1994127

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.