Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-02

Orion Oyj: Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.2.2016
KLO 14.30

Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 22. päivänä 2016 klo 14.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.
Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

----------------------------------------------------------------------------------------
| A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys |
| |
| 1. Kokouksen avaaminen |
| |
| 2. Kokouksen järjestäytyminen |
| |
| 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen |
| |
| 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen |
| |
| 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo |
| |
| 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen |
| esittäminen |
| |
| * Toimitusjohtajan katsaus |
| |
| 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen |
| |
| 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen |
| |
| Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun |
| taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,30 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen |
| mukaan osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2016 on |
| merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön |
| osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2016. |
| |
| |
| Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan |
| arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko |
| maksetaan vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen. |
| |
| 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle |
| |
| 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen |
| |
| Yhtiön nimitysvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen |
| palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti: |
| |
| |
| Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 76 000 euroa, |
| hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 |
| euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 |
| 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta |
| ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten |
| matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä |
| mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien |
| valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. |
| |
| Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja |
| 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.3-1.4.2016 hankittaisiin |
| Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 |
| eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen |
| jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa |
| suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään |
| 29.4.2016. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. |
| |
| Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan |
| hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan |
| ehdotuksena. |
| |
| 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen |
| |
| Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa |
| yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin |
| seitsemän. |
| |
| 12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen |
| |
| Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman, pörssitiedotteella 27.1.2016 julkistetun |
| suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen |
| jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä |
| jäsenistä Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta, Mikael Silvennoinen, Hannu Syrjänen, |
| Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä lääketieteen |
| lisensiaatti, sisätautien erikoislääkäri Eija Ronkainen. |
| |
| |
| Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen |
| puheenjohtaja Hannu Syrjänen. |
| |
| |
| |
| Hallituksen nykyisistä jäsenistä Eero Karvonen on täyttänyt 67 vuotta, joten |
| häntä ei yhtiöjärjestyksen mukaan voida enää valita hallituksen jäseneksi. |
| |
| |
| |
| Eija Ronkaisen henkilötiedot: |
| |
| |
| |
| Syntynyt: 1966 |
| |
| |
| |
| Koulutus ja ammatti: Lääketieteen lisensiaatti, sisätautien erikoislääkäri |
| |
| |
| |
| Puoliso: Eero Karvonen |
| |
| |
| |
| Keskeinen työkokemus: |
| |
| |
| |
| * Sisätautien erikoislääkäri, Hyvinkään sairaala 1999-2002 sekä 2006- |
| * Erikoistuva lääkäri, Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala 1995-1999 ja |
| Hyvinkään sairaala 1992-1995 |
| |
| |
| |
| |
| Keskeinen luottamustoimi: EVK-Capital Oy, hallituksen jäsen 2015- |
| |
| 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen |
| |
| Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus |
| ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot |
| maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. |
| |
| 14. Tilintarkastajan valitseminen |
| |
| Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus |
| ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle |
| toimikaudelle valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. |
| |
| 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta |
| |
| Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään |
| yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: |
| |
| Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä |
| |
| Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön |
| oman B-osakkeen hankkimisesta. |
| |
| Osakkeesta maksettava vastike |
| |
| Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden |
| hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä |
| markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. |
| |
| Suunnattu hankkiminen |
| |
| Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden |
| suhteessa Pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. |
| Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen |
| mukaisesti. |
| |
| Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus |
| |
| Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai |
| luovuttaa edelleen. |
| |
| |
| Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, |
| vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön |
| liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, |
| osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai |
| mitätöitäviksi. |
| |
| Muut ehdot ja voimassaolo |
| |
| Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. |
| |
| Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. |
| |
| 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista |
| |
| Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään |
| osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita seuraavin |
| ehdoin: |
| |
| Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä |
| |
| |
| |
| Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön |
| hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. |
| |
| Maksullinen ja maksuton luovutus |
| |
| |
| |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai |
| maksutta. |
| |
| Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti |
| |
| |
| |
| Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa |
| |
| |
| |
| * myymällä niitä Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä markkinalla |
| järjestämässä kaupankäynnissä; |
| * yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he |
| ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- |
| vai B-osakkeita; tai |
| * osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos |
| siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön |
| pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena |
| mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan |
| kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen |
| osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton |
| vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu |
| huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. |
| |
| |
| |
| Merkintähinnan merkitseminen taseessa |
| |
| |
| |
| Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään |
| sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. |
| |
| Muut ehdot ja voimassaolo |
| |
| |
| Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä |
| seikoista. |
| Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. |
| |
| Tällä osakeantivaltuutusta koskevalla päätöksellä kumotaan Orion Oyj:n |
| varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2013 antama osakeantivaltuutus siltä osin, |
| kuin valtuutusta ei ole vielä käytetty. |
| |
| 17. Kokouksen päättäminen |
| |
| B. Yhtiökokousasiakirjat |
| |
| Hallituksen ehdotukset ja nimitysvaliokunnan suositus sekä tämä kokouskutsu |
| ovat saatavilla Orion Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi. Orion |
| Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, |
| toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla mainituilla |
| internet-sivuilla viimeistään 1.3.2016. Hallituksen ehdotukset ja |
| tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. |
| |
| C. Ohjeita kokoukseen osallistujille |
| |
| 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen |
| |
| Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2016 |
| rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. |
| Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle |
| suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. |
| |
| |
| |
| Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua |
| yhtiölle viimeistään 16.3.2016 klo 18.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: |
| |
| |
| |
| a) sähköisesti internet-sivujen kautta www.orion.fi |
| b) puhelimitse numeroon 010 426 5252 (maanantai-perjantai klo 8.00-18.00) |
| c) kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo. |
| |
| Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, |
| henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai |
| asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orion Oyj:lle |
| luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien |
| tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen |
| edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä |
| osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. |
| |
| 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja |
| |
| Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua |
| yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi |
| oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon |
| 10.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden |
| osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään |
| osakasluetteloon viimeistään 17.3.2016 klo 10.00 mennessä. |
| Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan |
| ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. |
| |
| |
| Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin |
| omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä |
| rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja |
| ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön |
| tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa |
| osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön |
| osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. |
| |
| 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat |
| |
| Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan |
| asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty |
| valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa |
| oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu |
| yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat |
| osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on |
| ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin |
| asiamies edustaa osakkeenomistajaa. |
| |
| |
| Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen |
| Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo ennen ilmoittautumisajan |
| päättymistä. |
| |
| 4. Muut tiedot |
| |
| Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa |
| osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa |
| käsiteltävistä asioista. |
| |
| |
| Kokouskutsun päivänä 2.2.2016 Orion Oyj:llä on 38.906.154 A-osaketta ja |
| 102.351.674 B-osaketta eli yhteensä 141.257.828 osaketta sekä A-osakkeilla |
| 778.123.080 ääntä ja B-osakkeilla 102.351.674 ääntä eli yhteensä 880.474.754 |
| ääntä. |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------
Espoo 2.2.2016

Orion Oyj
Hallitus

Orion Oyj

---------------------------------------------------
| Timo Lappalainen Olli Huotari |
|Toimitusjohtaja |
| Johtaja, Esikuntatoiminnot |
---------------------------------------------------
Yhteyshenkilöt:

Timo Lappalainen, toimitusjohtaja, puh. 010 426 3692
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj:n hallituksen sihteeri,
puh. 050 966 3054

Julkaisija
:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02101 Espoo
Kotisivu:www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä -
hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää,
valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia
aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien
lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin
lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet,
syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää
inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti
vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu
Nasdaq Helsingissä.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Orion Oyj via Globenewswire

HUG#1983028

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.