Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

Ortivus: KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till
årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 1300. Årsstämman äger rum på
QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen
21 i Danderyd.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per lördagen den 22 april 2017, och

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Ortivus AB, Box 713, 182 33 Danderyd, per telefon 08-446 45 00 till Lars Höst eller per e-post till info@ortivus.com senast den 24 april 2017 kl. 1600. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom,
för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 21
april 2017, då sådan registrering måste vara verkställd för att
beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per
lördagen den 22 april 2017.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud.
Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren.
Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt
anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år.
Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till
stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid
innan stämman. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos
bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Företrädare för
juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa
registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i
förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande
behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. a) VD:s anförande
b) Ordförandens redogörelse för styrelsens arbete
c) Redogörelse av bolagets revisor
d) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelser.

1. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

1. Valberedningens förslag, redogörelse för sitt arbete m.m.
2. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

3. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
4. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
5. Val av revisor/er
6. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa
årsstämma

7. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
1. Beslut om genomförande av en företrädesemission av B-aktier
2. Övriga ärenden
3. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2016
inte lämnas.

Punkt 15; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid
årsstämman 2016 skall godkännas av årsstämman 2017 för tiden intill
slutet av årsstämman 2018. Styrelsens förslag till riktlinjer finns
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com

Punkt 16; Beslut om genomförande av en företrädesemission av B-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om genomförande av en
företrädesemission omfattande högst 10 381 594 aktier av serie B,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 267 115,80
kronor. För beslutet skall i huvudsak följande villkor gälla.

· Rätten att teckna nya B-aktier skall med företrädesrätt tillkomma
de aktieägare som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är
registrerade som aktieägare i en av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Varje aktie (oavsett aktieslag) ger en teckningsrätt. Två
teckningsrätter ger rätt att teckna en ny B-aktie. Teckning av
B-aktier skall även kunna ske utan stöd av teckningsrätter.

· För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter enligt följande. I första hand till dem vilka även
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de är
aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa
inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i den mån
det inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske
till annan som tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av
teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut
skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade
antal, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall
aktier representerande det fulla emissionsbeloppet inte kan tilldelas
enligt föregående skall resterande aktier tilldelas annan som tecknat
aktier utan teckningsrätter eller i förekommande fall en eller flera
garanter som i emissionsgarantiavtal med bolaget åtagit sig att, för
det fall nyemissionen inte fulltecknas, teckna och betala för nya
aktier i nyemissionen.

· Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara
den 22 maj 2017.

· Teckningskursen för varje tecknad B-aktie är 2,20 kronor.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.

· Teckning av nya B-aktier skall ske under tiden från och med den 30
maj 2017 till och med den 15 juni 2017. Teckning av aktier med
företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter)
skall ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan
företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter)
skall ske på teckningslista. Styrelsen skall ha rätt att besluta om
förlängning av teckningstiden.

· Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
skall erläggas senast tre dagar efter besked om tilldelning enligt
avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt
att besluta om förlängning av betalningstiden.

Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB har låtit meddela att man
avser att utnyttja hela sin företrädesrätt och teckna sin andel av
företrädesemissionen. Därutöver har Ponderus Invest AB för avsikt att
garantera att nyemissionen blir fulltecknad, vilken garanti dock är
villkorad av att Aktiemarknadsnämnden beviljar Ponderus Invest AB
dispens från den budplikt som uppkommer i den mån bolagets ägande
skulle överstiga 30% efter genomförd nyemission.

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning inför årsstämman 2017 har bestått av Peter
Edwall (ordförande), Björn Pettersson, Laurent Leksell och styrelsens
ordförande Crister Stjernfelt. Valberedningens förslag beträffande
punkterna 2 och 10-14 i agendan, tillsammans med redogörelsen för
sitt arbete och motiverat yttrande avseende sitt förslag till
styrelse kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com i god tid innan
årsstämman.

Handlingar m.m.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga på
bolagets kontor och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Styrelsens
fullständiga förslag enligt punkten 16 ovan kommer också att hållas
tillgängligt hos bolaget och dess hemsida i enlighet med
Aktiebolagslagens bestämmelser. Kopia av nämnda handlingar samt
övriga handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman kommer att
sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det material som kallelsen hänvisar till finns endast på svenska, men
den som önskar information på engelska kan vända sig direkt till Lars
Höst på telefon 08-446 45 00.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ Aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 20.763.188 st, varav 1.108.455 A-aktier och 19.654.733
B-aktier, motsvarande totalt 30.739.283 röster.

Detta pressmeddelande omfattar uppgifter som Ortivus klassar som
insiderinformation enligt Marknadsmissbruksförordningen (MAR) och
därigenom har skyldighet att offentliggöra.

Vid frågor kontakta:

Staffan Eriksson Crister Stjernfelt

VD Styrelseordförande

Ortivus AB Ortivus AB

070-339 56 36 073-398 00 04

Danderyd i mars 2017

Ortivus AB (publ)

styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortivus/r/kallelse-till-arsstamma-i-ortivus-ab...
http://mb.cision.com/Main/69/2226265/649615.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.