Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Ortoma: Bokslutskommuniké 2015-01-01 - 2015-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed
rapport för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2015-01-01 - 2015-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (30 000).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 399 487 SEK
(-4 455 802).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,49) före
utspädning och -0,40 efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 60,0 % (83,8 %).
Fjärde kvartalet (2015-10-01 - 2015-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (30 000).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -549 589 SEK
(-601 191).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,07) före
utspädning och -0,05 efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 847 364 aktier
per 2015-12-31. Notera att antalet aktier i Bolaget har ökat till

10 977 364 stycken efter periodens utgång via nyttjandet av
teckningsoptioner av serie TO 1B.Soliditet: Eget kapital dividerat
med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.Med Bolaget
eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under 2015

Första kvartalet

- Den 2 februari 2015 inleds nyttjandeperioden för Ortomas teckningsoptioner av serie TO 1B. Teckningstiden pågår till och med den 19 februari 2015. Utfallet resulterar i en teckningsgrad om 98,6% och Bolaget tillförs 8 134 TSEK före emissionskostnader.

- Bolaget får in en ny strategisk delägare genom entreprenören Roy Forslund, som genom sitt bolag Infotech i Väst AB förvärvar drygt halva GU Holdings aktiepost. Roy Forslund bedöms av styrelsen i Bolaget vara en strategisk aktieägare då Forslund har kompetens att förstå verksamheten och deklarerar ett långsiktigt engagemang i Ortoma.

- De tre största aktieägarna i Ortoma utser sina representanter i valberedningen jämte Bolagets styrelseordförande, i enlighet med beslut på Årsstämma 2014. Se pressmeddelande daterat den 6 mars 2015 för närmare information om valberedningen.

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås utses till nytt certifieringsorgan för CE-märkning av Ortomas produkter.

- Bolaget genomför en organisationsförändring inför marknadslansering med följd att Ortomas VD, Bertil G. Larsson, avslutar sin anställning i överenskommelse med styrelsen. Ortoma utser Bolagets CFO, Håkan Sterner, som tillförordnad VD. Sterner tillträder posten som VD den 1 april 2015.

Andra kvartalet

- Infotech i Väst AB förvärvar 150 000 A-aktier i Ortoma från Ortnova Intressenter AB. Infotech i Väst AB kontrolleras av entreprenören Roy Forslund. Efter genomförd transaktion och ytterligare förvärv över börsen uppgår Infotech i Väst ABs och Roy Forslunds innehav i Ortoma till 150 000 A-aktier och
1 341 347 B-aktier, motsvarande 14,03 procent av kapitalet och 14,15
procent av antalet röster.

- En statusrapport publiceras i vilken Ortoma bland annat meddelar att arbetet med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ("SP") för att få produkten Ortoma PlanTM CE-certifierad avseende höftoperationer befinner sig i slutskedet. Motsvarande arbete har inletts med SP avseende CE-certifiering av Ortoma GuideTM med målsättning att den ska vara godkänd under hösten 2015. Ortomas målsättningar kvarstår och Bolaget planerar att en första patientoperation ska ske under andra halvåret 2015 samt att marknadsintroduktion avseende operationssystemet Ortoma Treatment SolutionTM ska inledas under slutet av 2015.

- Den 9 juni 2015 hålls årsstämma i Ortoma. Information om de beslut som fattas finns att tillgå i kommuniké publicerad den 10 juni 2015 på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Tredje kvartalet

- Ortoma erhåller CE-certifikat för marknadsintroduktion av Ortoma Hip PlanTM, vilket innebär att Ortoma kan inleda marknadsföring och försäljning samt introducera produkten för kirurger.

Fjärde kvartalet

- Matts Andersson utses till ny VD i Ortoma. Andersson är grundare av och storägare i Bolaget och har drivit utvecklingen av OTSTM, Ortoma Treatment Solution.

- I november 2015 genomförs den senaste i en serie höftledsoperationer på grispreparat, med ett fullt Ortoma system - Ortoma Treatment SolutionTM. Höftoperationen ingår i arbetet med att verifiera teknik och säkerställa att de lösningar som tagits fram kommer att fungera i operationsrummet. Testerna genomförs på avdelningen for Forskning och yrkesortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, med kirurger och laboratoriepersonal från både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. De genomförda testerna visar att Ortoma PlanTM och Ortoma GuideTM fungerar enligt förväntan. Det som återstår för CE-certifiering av Ortoma GuideTM är testning av elektronisk säkerhet (EMC) och steriliseringsvalidering.

- Tre patentansökningar registreras, därigenom lägger Bolaget grunden till en stark IP-portfölj. Ambitionen är att i framtiden inkomma med 2-3 nya patent varje år.

- Storägaren och styrelseledamoten Roy Forslund äger nu 1 650 000 B-aktier samt 150 000 A-aktier i Ortoma.

- Viktor Siewertz (tidigare styrelseledamot) och Dr. Gunnar Flivik nyttjar totalt 70 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma tillförs 560 000 SEK. Antalet återstående teckningsoptioner av serie 2013 uppgår till 370 000 stycken.

- Den 17 december 2015 hålls extra bolagsstämma i Ortoma. Information om de beslut som fattas finns att tillgå i kommuniké som publicerades den 18 december 2015.

- Gunnar Németh, Tommy Hansson, Elisabeth Liljesten, Lars-Eric Björk, Daniel Winckler och Pasi Riihinen nyttjar totalt 150 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma tillförs därmed 1 200 000 SEK.

Händelser efter periodens utgång

- Ortoma meddelar i januari 2016 att Bolaget ska genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om cirka 15,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är fullt garanterad av Ortomas huvudägare Roy Forslund.

- Linus Byström, Lina Odhe och Bertil G Larsson nyttjar totalt 130 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma tillförs därmed 1 040 000 SEK. Antal återstående teckningsoptioner av serie 2013 uppgår till 90 000 stycken.

- Ortomas nyemission övertecknas. Samtliga A-aktier tecknas av Roy Forslund och nyemissionen av
B-aktier tecknas till cirka 189 procent. Totalt tillförs Bolaget cirka
15,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 200 000
kronor.

- Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-certifikat efter att samtliga krav avseende tester samt dokumentation av produkten är genomförda, vilket innebär att Ortoma kan introducera produkten för kirurger. Ortoma Hip Guide™ uppfyller därmed de krav som ställs på medicintekniska produkter inom EU.

Ortoma Hip Plan™ erhöll CE-certifikat under 2015. I och med att även
Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-certifikat kan Ortoma Treatment
Solution™ (OTS) börja användas vid patientoperationer.

VD Matts Andersson kommenterar

Ett mycket inspirerande 2015 är nu avslutat och det är dags att
summera tiden om gått. Vi har verksamhetsmässigt tagit flera kliv
framåt men ett hårt arbete återstår för att få ut våra produkter i
sjukvården. I början av året förvärvade Infotech i Väst AB en stor
post i Ortoma. Infotech kontrolleras av Roy Forslund som har
kompetens att förstå verksamheten och vars erfarenhet att driva
IT-bolag går långt tillbaka. Roy Forslund har deklarerat ett
långsiktigt engagemang i Bolaget och kommer att bli en strategiskt
viktig aktieägare i Ortoma. Roy Forslund har under året fortsatt att
investera i Bolaget, vilket såklart känns betryggande.

Under året har vi erhållit CE-certifiering för Ortoma PlanTMoch
motsvarande arbete för Ortoma GuideTMär i slutfas. Teknisk och
klinisk dokumentation för Ortoma PlanTMhar genomgått granskning av
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller de krav som ställs
på medicintekniska produkter inom EU. Under året har vi även lämnat
in tre patentansökningar avseende Ortoma Treatment SolutionTM,
därigenom har vi lagt grunden för en stark IP-portfölj.

Vi inledde det nya året med att genomföra en företrädesemission i
januari - februari 2016. Emissionen tecknades till cirka 189 procent,
varav cirka 98 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Ortoma
tillförs därmed cirka 15,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 200
000 SEK. Det är såklart mycket roligt att vi fått sådant stöd av våra
aktieägare. Att en sådan stor del av våra befintliga aktieägare
deltog i emissionen visar att de har förtroende för vårt arbete med
att utveckla Ortoma Treatment SolutionTM. Härutöver har Bolaget
tillförts 2 MSEK genom nyttjande av 250 000 av de teckningsoptioner
som extra bolagsstämma beslutade om i november. Incitamentsprogrammet
omfattar totalt 440 000 tecknings-optioner av serie 2013.
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleddes den 1 december och
sträcker sig till den 31 mars 2018. Genom det kapital vi tillfördes
kan vi fortsätta arbetet med att ta vår verksamhet till nästa nivå.
Nu arbetar vi med slutfasen av CE-certifieringen av delsystemet
Ortoma GuideTM. När certifiering är klar kommer systemet att testas
kliniskt på patient vilket känns väldigt spännande. Vi har ett
spännande år att se fram emot med ambitionen att lansera Ortoma
Treatment SolutionTMpå marknaden.

Göteborg, 2016-02-25

Matts Andersson

VD, Ortoma AB

Om Ortoma

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av
implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets
operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution), underlättar för
kirurger att inför operation, mäta och planera i 3D för placeringen
av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av
implantatet i patienten. Ortoma har under de senaste åren genomfört
betydande utveckling för att kunna erbjuda ett komplett kirurgiskt
operationssystem. Marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment
SolutionTMär planerad att inledas under 2016 i Sverige och därefter i
Norden och på övriga marknader i Europa.

OTS™- unikt operationssystem för implantatkirurgi

Operationssystemet OTS™ består av två systemmoduler; Ortoma PlanTMoch
Ortoma GuideTM.

· Ortoma Plan™ ger kirurgen ett modernt system för att planera
operationerna i datorn inför en operation. Genom 3D-visualisering kan
kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och
hur det optimalt ska placeras i patienten. Systemmodulen är baserad
på diagnostik från CT-undersökningar (datortomografi). Systemet har
utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D och simulera
för rätt val av implantat. (se bild i bifogad pdf)

· Ortoma GuideTM är ett navigeringsverktyg som under en operation
handleder kirurgen i att mäta och med hög precision placera
implantatet i överensstämmelse med planeringen i Ortoma PlanTM.
Systemmodulen ger kirurgen möjlighet att i realtid på en datorskärm
säkerställa att implantatet hamnar i exakt den position man tidigare
planerat.(se bild i bifogad pdf)

Framtidsutsikter

Enligt marknadsdata genomförs globalt cirka 7,5 miljoner ortopediska
ingrepp per år inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Marknaden
för Ortomas operationssystem är enligt styrelsens bedömning stor.
Bara i Sverige utförs årligen cirka 42 600 höft-, knä- och
ryggoperationer. Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra
operationssystem för planering och placering av implantat i syfte att
uppnå optimal behandling till nytta för kliniker, läkare och
patienter. Bolagets vision har formulerats: "Rätt implantat, på rätt
plats, i varje patient".

Ortoma står inför ett marknadsgenombrott inom de närmaste månaderna
med systemet Ortoma Treatment SolutionTM. Bägge delsystemen, Ortoma
PlanTMoch Ortoma GuideTMär nu CE-certifierade som medicintekniska
produkter. Under 2016 ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.