Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-12

Ortoma: Delårsrapport 2015-01-01 - 2015-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed
rapport för årets första nio månader 2015.Sammanfattning av
delårsrapport

Nio månader (2015-01-01 - 2015-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 849 898 SEK
(-3 854 611).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,42).
· Soliditeten uppgick till 87,95 % (85,1 %).
Tredje kvartalet (2015-07-01 - 2015-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -622 547 SEK (-1
056 942).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,12).
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 627 364 aktier
(varav 9 577 364 B-aktier) per 2015-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med "Bolaget" eller "Ortoma" avses Ortoma AB med organisationsnummer
556611-7585.

Väsentliga händelser under och efter tredje kvartalet 2015

Den 3 juli erhöll Ortoma Plan CE-certifiering.

Den 9 november i år genomfördes den senaste i en serie
höftledsoperationer på grispreparat, med ett fullt Ortoma system -
Ortoma Treatment SolutionTM. Höftoperationen ingår i arbetet med att
verifiera teknik och säkerställa att de lösningar som tagits fram
kommer att fungera i operationsrummet. Testerna genomfördes på
avdelningen for Forskning och yrkesortopedi på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg, med kirurger och
laboratoriepersonal från både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Skånes Universitetssjukhus.

Dom genomförda testerna visade att Ortoma PlanTMoch Ortoma
GuideTMfungerar enligt förväntan. Efterföljande valideringsarbete av
mätdata visade en noggrannhet på mindre än en millimeter. Spontana
kommentarer från deltagande kirurger: "Det fungerar ju!", "Det var
magiskt att kunna följa millimeter efter millimeter hur jag
preparerade i bäckenet!". Ytterligare kommentarer var att ett fullt
utvecklad Ortoma system inte kommer att förlänga operationstiden,
utan snarare att förkorta den. En följd av det genomförda fullskaliga
testet är att vi kan fullfölja CE-certifiering av Ortoma GuideTMoch
möjliggöra användningen av systemet för kliniken.

Det som återstår för CE-certifiering av Ortoma GuideTMär testning av
elektronisk säkerhet (EMC) och steriliseringsvalidering. Vår strategi
är att all klinisk forskning och utvärdering skall ske med en CE
och/eller FDA godkänd hård- och mjukvara. Vi fortsätter vårt goda
samarbete med Sveriges Tekniska Forsknings Institut (SP) och ser
certifieringsarbetet som en tillgång.

Den 1 oktober meddelades att Matts Andersson utsetts till ny VD i
Ortoma. Andersson är grundare av och storägare i Bolaget och har
drivit utvecklingen av OTSTM, Ortoma Treatment Solution TM[JK1]
(http://#_msocom_1) [JK2] (http://#_msocom_2)

Ännu en viktig del i arbetsprocessen, för att säkra värdet av det
omfattande utvecklingsarbete som genomförts, är IP (patent) frågan.
Den 9 november registrerades 3 patentansökningar, därigenom har vi
lagt grunden till en stark IP-portfölj. Vår framtida ambition är att
inkomma med 2-3 nya patent varje år.

På det strategiska planet är vi väl förberedda genom den förstärkning
och ombildning av styrelsen som skett. Nu finns det IT-strategisk
kompetens i Bolaget och tack vare det tillskottet kan vi på ett
bättre sätt ta vara på de resultat av utvecklingsarbete som
genomförts, och som vi nu kan realisera. Det bidrar väsentligt till
Ortomas framgång när vi på ett ekonomiskt och effektivt sätt kan
hantera de stora datamängder, som krävs för att driva Ortomas
kliniska system. På det sättet blir Ortoma en aktör inom det området,
som populärt kallas för Big Data.

VD Matts Andersson kommenterar

Vi har nu avverkat 2015 års första nio månader och det är dags för en
summering av den period som har gått. Vårt höga verksamhetstempo
fortsätter, vi har erhållit CE-certifiering för Ortoma PlanTMoch
motsvarande arbete för Ortoma GuideTMär i slutfas. Det som återstår
för CE-certifieringen är testning för elektronisk säkerhet (EMC) och
steriliseringsvalidering.

Ortoma PlanTMtekniska och kliniska dokumentation har genomgått
granskning av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och uppfyller
de krav som ställs på medicintekniska produkter inom EU. Motsvarande
arbete pågår med SP avseende CE-certifiering av Ortoma GuideTM.

Därmed inleds marknadsintroduktionen avseende operationssystemet
Ortoma Treatment SolutionTM. När CE-certifieringen är klar kommer den
att direkt åtföljas av en första patientoperation.

Ytterligare en god nyhet är att bolaget lämnat in 3 patentansökningar
avseende Ortoma Treatment SolutionTM.

Därigenom har vi lagt grunden till en stark IP-portfölj.

I oktober fick jag förtroendet att tillträda tjänsten som VD i
Bolaget. Som grundare och storägare är jag mycket väl medveten om det
hårda arbete som återstår för att få ut våra produkter i sjukvården,
och välkomnar utmaningen som VD i Ortoma. Vi har ett fortsatt
spännande år att se fram emot, med ambitionen att lansera Ortoma
Treatment Solution™ på marknaden. Med tanke på de framsteg som gjorts
finns det all anledning att glädja sig åt det gångna kvartalet och
samtidigt se på framtiden med stor optimism.

Göteborg, 2015-11-12

Matts Andersson

VD, Ortoma AB

Om Ortoma

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av
implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets
operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution), underlättar för
kirurger att inför operation, mäta och planera i 3D för placeringen
av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av
implantatet i patienten. Ortoma har under de senaste åren genomfört
betydande utveckling för att kunna erbjuda ett komplett kirurgiskt
operationssystem. Marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment
SolutionTMär planerad att inledas under 2015 i Sverige och därefter i
Norden och på övriga marknader i Europa.

OTS™ (Ortoma Treatment Solution) - Unikt operationssystem för
implantatkirurgi

Operationssystemet OTS™ består av två systemmoduler; Ortoma PlanTMoch
Ortoma GuideTM.

· Ortoma Plan™ ger kirurgen ett modernt system för att planera
operationerna i datorn inför en operation. Genom 3D-visualisering kan
kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och
hur det optimalt ska placeras i patienten. Systemmodulen är baserad
på diagnostik från CT-undersökningar (datortomografi). Systemet har
utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D och simulera
för rätt val av implantat.

· Ortoma GuideTM är ett navigeringsverktyg som under en operation
handleder kirurgen i att mäta och med hög precision placera
implantatet i överensstämmelse med planeringen i Ortoma PlanTM.
Systemmodulen ger kirurgen möjlighet att i realtid på en datorskärm
säkerställa att implantatet hamnar i exakt den position man tidigare
planerat.

(se bilder i bifogad pdf)

Framtidsutsikter

Enligt marknadsdata genomförs globalt cirka 7,5 miljoner ortopediska
ingrepp per år inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Marknaden
för Ortomas operationssystem är enligt styrelsens bedömning stor.
Bara i Sverige utförs årligen cirka 42 600 höft-, knä- och
ryggoperationer. Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra
operationssystem för planering och placering av implantat i syfte att
uppnå optimal behandling till nytta för kliniker, läkare och
patienter. Bolagets vision har formulerats: "Rätt implantat, på rätt
plats, i varje patient".

Ortoma planerar att sälja och distribuera operationssystem och
behandlingsmetoder till sjukhus och kliniker inom privat och
offentlig ortopedisk vård. Efter verifiering på den svenska marknaden
är målet att etablera partneravtal inom fler segment och geografiska
marknader.

Det finns ett behov av att minska antalet omoperationer inom
implantatkirurgi såväl nationellt som internationellt. Målsättningen
är att på kort tid uppnå en stark marknadsposition. Affärsmodellen
baserar sig i huvudsak på att ta betalt per operation för att i snabb
takt uppnå en hög utnyttjandegrad hos ortopedkliniker. Med fokus på
en stark kundsupportfunktion till partners och kliniker ska Ortoma
etablera sig på marknaden både via egna säljare på utvalda marknader
och via etablerade distributionskanaler. Efter en etableringsfas
kommer affärsmodellen löpande att utvärderas i syfte att optimera
Bolagets resultatutveckling.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Ortoma har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern.
Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Utveckling av resultat och ställning

Bolaget befinner sig fortsatt i en fas där all energi ägnas åt
utveckling av Bolagets produkt OTS™ och har ännu ej haft någon
fakturerad omsättning.

Bolaget har under oktober månad erhållit ett lån till marknadsmässiga
villkor från ett närstående bolag.

Aktien

Ortomas B-aktie noterades på AktieTorget den 31 mars 2014. AktieTorget
är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform
(MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2015
uppgick antalet aktier i Ortoma till 10 627 364 stycken. Bolaget har
två aktieslag (varav 1 050 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger tio
(10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje
aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Optionsprogram

Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett
incitamentsprogram omfattande 440 000 teckningsoptioner av serie 2013
för att knyta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till
Bolagets utveckling. Priset per option fastställdes enligt Black &
Scholes-modellen. Varje option berättigar till teckning av en (1) ny
B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie.
Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under
perioden 2015-01-01 - 2018-03-31. Per dateringen av detta dokument
har ännu inga optioner utnyttjats.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2015 2016-02-25

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
delårsrapporten

ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.
Göteborg, den 12 november 2015

Ortoma AB

Styrelse...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.