Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

Ortoma: Halvårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed
rapport för första halvåret 2016.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-01-01 - 2016-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 645 471 SEK
(-3 227 351).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,30) före
utspädning och -0,23 efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 91,7 % (85,9 %).
Andra kvartalet (2016-04-01 - 2016-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 336 573 SEK
(-1 194 387).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,11) före
utspädning och -0,12 efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 412 458 aktier
per 2016-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer
556611-7585.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

- Förnyat samarbetsavtal mellan Ortoma AB och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ortoma AB har ingått ett samarbetsavtal med Avdelningen för Yrkesortopedi och forskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som leds av Docent Adad Baranto, Överläkare i ortopedi och ryggkirurgi. Avtalet är skrivet på årsbasis. Därigenom får SU tillgång till Ortoma Treatment Solution™ (OTS™) för klinisk användning och forskning. Detta ger möjlighet till ett fördjupat samarbete mellan Chalmers, Sahlgrenska och Ortoma. Matts Andersson, VD för Ortoma och Adjungerad professor vid Chalmers Tekniska Högskola kommenterar: "Jag är mycket nöjd med att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser en möjlighet att utvidga användningsområdet för vårt system, och att vi på förmånliga villkor och en låg omkostnad får tillgång till ett välutrustat ortopediskt laboratorium samt personal med internationell spetskompetens".

- OTS™ har använts vid en patientoperation, därmed är en viktig milstolpe uppnådd för Ortoma. Ortoma Treatment Solution (OTS™) har för första gången installerats och använts i en klinisk miljö vid en patientoperation. Integrationen av OTS™ systemet i operationsrummet passade väl in i den kirurgiska miljön vid en höftoperation. Ortomas 3D planering möjliggör för kirurgen att i förväg bestämma den mest optimala positionen för protesen. Syftet med Ortoma Guide är att hjälpa kirurgen att nå det målresultat som planerats i förväg. Viktig information samlades in vid operationen och utvärdering fortskrider. I arbetet framöver ingår helt enligt plan fortsatta förbättringar, baserade på de erfarenheter som framkommit under användningen av OTS™. Systemet kommer fortsatt att optimeras för klinisk användning, för att involvera ett större antal kliniker och kirurger.

- Entreprenörer ökar sitt ägande i Ortoma AB. Entreprenörerna Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist har utökat sitt ägande i Ortoma. Det har skett genom förvärv av 150 000 A-aktier från GU Ventures, motsvarande sammanlagt 1,3% av kapitalet och 7,1% av rösterna.

Ortoma AB, vars B-aktie är noterat på AktieTorget, har erhållit
information om att tre av dess delägare, Roy Forslund och dennes
bolag, Peter Möller och dennes bolag, samt Jonny Nordqvist och dennes
bolag har förvärvat 150 000 A-aktier i Ortoma från GU Ventures AB.
Entreprenörerna har lång erfarenhet av att driva bolag. De har under
åren 2015-2016 investerat i Ortoma och har god kunskap om Ortomas
affärsstrategi. Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist är
strategiskt viktiga aktieägare i Ortoma då de har kompetens inom
verksamhetsområdet. Roy Forslund är dessutom mycket engagerad i
bolagets utveckling som styrelseledamot sedan 2015. "-Dessa tre
aktieägare har nu ytterligare befäst sina långsiktiga engagemang i
bolaget genom förvärvet av denna A-aktiepost", säger Matts Andersson,
VD och grundare av Ortoma AB.

GU Ventures, som är ett helägt statligt holdingbolag, har som
såddinvesterare och inkubator stöttat Ortoma sedan 2007 och arbetat
dedikerat med företagsutvecklingen tillsammans med grundare och andra
investerare. Holdingbolaget har som huvuduppgift att stötta företag i
startskedet och lämna över till marknaden när företagen har nått
marknadsacceptans. Nu har GU Ventures konstaterat att Ortoma har
uppnått detta mål. GU Ventures har därmed fullgjort sitt uppdrag och
har möjlighet att tack vare transaktionen återanvända kapitalet till
nya företag under tillväxt. I portföljen finns 50 andra start-up
bolag, framförallt inom Life Science sektorn och inom miljö, energi,
samt IT.

"- Vilken fantastisk resa vi har haft i Ortoma! Vårt mål var att
säkerställa företagets uppstart och utveckling, för att därefter
hitta privata aktörer med ett långsiktigt engagemang som kan ta över
GU Ventures roll och vi är mycket nöjda med att ha uppnått det. Vi
tror fortsatt mycket på Ortoma och känner att det är nu det roligaste
börjar när Ortomas planerings- och positioneringssystem har kommit ut
på marknaden och har använts vid en första patientoperation", säger
Klementina Österberg, vd för GU Ventures AB.

Efter genomförd transaktion uppgår Roy Forslunds innehav i Ortoma till
242 000 A-aktier och 1 758 000 B-aktier, motsvarande 17,52 procent av
kapitalet och 19,67 procent av antalet röster. Efter transaktionen
uppgår Peter Möllers innehav i Ortoma till 50 000 A-aktier och 765
827 B-aktier, motsvarande 7,15 procent av kapitalet och 5,96 procent
av antalet röster. Efter transaktionen uppgår Jonny Nordqvists
innehav i Ortoma till 50 000 A-aktier och 65 416 B-aktier,
motsvarande 1 procent av kapitalet och 2,66 procent av antalet
röster. "- Det har hänt så mycket på det senaste året och det är så
roligt att vi äntligen är ute på marknaden med Ortomas planerings-
och positioneringssystem, som väntas bli en succé! Ortoma har redan
samarbete med ett par av de stora intressenterna inom branschen för
höftleds- och knäimplantat. Det är ett bevis på att det som Ortoma
utvecklat är vad de och sjukvården efterfrågar", berättar Roy
Forslund, delägare och styrelseledamot i Ortoma AB.

- Den 15 juni 2016 hölls årsstämma i Ortoma. Information om de beslut som fattats finns att tillgå i "Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)" publicerad den 15 juni 2016 på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Händelser efter periodens utgång

- Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att rapportera.

VD Matts Andersson kommenterar

Vi inledde det nya året med att genomföra en företrädesemission i
januari - februari 2016. Emissionen tecknades till cirka 189 procent,
varav cirka 98 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Ortoma
tillförs därmed cirka 15,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 220
000 SEK. Det är såklart mycket uppmuntrande att vi fått sådant stöd
av våra aktieägare. Att en sådan stor del av våra befintliga
aktieägare deltog i emissionen visar att de har förtroende för vårt
arbete med att utveckla Ortoma Treatment SolutionTM. Härutöver har
Bolaget tillförts 2 800 000 SEK genom nyttjande av 350 000 av de
teckningsoptioner som extra bolagsstämma beslutade om i november
2013. Incitamentsprogrammet omfattar totalt 440 000
tecknings-optioner av serie 2013. Nyttjandeperioden för
teckningsoptionerna inleddes den 1 januari 2015 och sträcker sig till
den 31 mars 2018. Genom det kapital vi tillfördes kan vi fortsätta
arbetet med att ta vår verksamhet till nästa nivå.

Idag kan vi konstatera att det har varit en intensiv vår och sommar på
Ortoma. Den 17 maj genomfördes ett fullskaligt test av Ortoma
Treatment Solution™ (OTS™) på Skånes Universitetssjukhus.

OTS™ har för första gången installerats och använts i en klinisk miljö
vid en patientoperation. Integrationen av OTS™ systemet i
operationsrummet passade väl in i den kirurgiska miljön vid en
höftoperation.

Försöket gav oss mycket värdefull information och möjlighet att
identifiera ett antal nödvändiga förbättringsområden. Större delen av
förbättringar är genomförda och nu pågår testning av modifieringarna,
som är i slutfasen.

Vi har planerat för en klinisk studie som skall genomföras under
hösten. Förutom Skånes Universitetssjukhus har ytterligare två
kliniker rekryterats och en studieplan för en multicenterstudie är
framtagen. Installationen av uppgraderad utrustning är inledd på
klinikerna.

Vi är nöjda med att vi har lyckats engagera tre svenska
universitetskliniker att gemensamt genomföra en studie på Ortoma
system, eftersom vi ser det som en självklarhet att leverera en
vetenskapligt underbyggd data för att kunna stödja en global
lansering av Ortoma Treatment Solution™.

Vi blickar fram mot en mycket spännande höst 2016!

Göteborg, 2016-08-26

Matts Andersson

VD, Ortoma AB

Om Ortoma

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av
implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets
operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution), underlättar för
kirurger att inför operation, mäta och planera i 3D för placeringen
av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av
implantatet i patienten. Ortoma har under de senaste åren genomfört
betydande utveckling för att kunna erbjuda ett komplett kirurgiskt
operationssystem. Marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment
SolutionTMär planerad att inledas under 2016 i Sverige och därefter i
Norden och på övriga marknader i Europa.

OTS™- unikt operationssystem för implantatkirurgi

Operationssystemet OTS™ består av två systemmoduler; Ortoma PlanTMoch
Ortoma GuideTM.

·
Ortoma Plan™ med 3D-visualisering
Ortoma Plan™ ger kirurgen ett modernt system för att planera
operationerna i datorn inför en operation. Genom 3D-visualisering kan
kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och
ge förutsättningar för optimal placering i patienten. Systemmodulen
är baserad på diagnostik från CT-undersökningar (datortomografi).
Systemet har utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D
och simulera för rätt val av implantat.

· Ortoma GuideTM är ett navigeringsverktyg som under en operation
handleder kirurgen i att mäta och med hög precision placera
implantatet i överensstämmelse med planeringen i Ortoma PlanTM.
Systemmodulen ger kirurgen möjlighet att i realtid på en datorskärm
säkerställa att implantatet hamnar i exakt den position man tidigare
planerat.

Ortoma Guide™ med ett IR-baserat enkamerasystem

Framtidsutsikter

Enligt marknadsdata genomförs globalt cirka 7,5 miljoner ortopediska
ingrepp per år inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Marknaden
för Ortomas operationssystem är enligt styrelsens bedömning stor.
Bara i Sverige utförs årligen cirka 42 600 höft-, knä- och
ryggoperationer. Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra
operationssystem för planering och placering av implantat...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.