Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Ortoma: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), org. nr 556611-7585, kallas härmed
till årsstämma måndagen den 8 maj 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler
på Vädursgatan 5 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen
den 2 maj 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så
att anmälan kommit bolaget till handa senast tisdagen den 2 maj 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

· per post till Ortoma AB (publ), Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg,
eller

· per e-post till info@ortoma.com.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om
anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, sk.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 2 maj 2017 underrätta
sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB den 2 maj 2017.

Ombud m.m.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.ortoma.com. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som
angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast den 2 maj 2017.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringspersoner samt röstkontrollanter

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. I anslutning därtill redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

(c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9. Bestämmande av:

(a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

(b) antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av:

(a) Styrelseledamöter,

(b) eventuella styrelsesuppleanter

(c) styrelseordförande

(d) revisor och eventuella revisorssuppleanter

12. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier teckningsoptioner och konvertibler

14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag; punkterna 8(b) och 13

Punkt 8(b) - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen:

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2016.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för vid var tid
gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner
berättigande till nyteckning av aktier och/eller konvertibler
berättigande till utbyte mot aktier, varvid följande huvudsakliga
villkor ska iakttas:

I emission med företrädesrätt för aktieägarna ska både A-aktier och
B-aktier respektive, i förekommande fall, teckningsoptioner eller
konvertibler berättigande till nyteckning av eller utbyte mot både
A-aktier och B-aktier, emitteras. I emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får bara B-aktier respektive, i
förekommande fall, teckningsoptioner eller konvertibler berättigande
till nyteckning av eller utbyte mot bara B-aktier, emitteras.

Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske till
högst det antal B-aktier (inklusive B-aktier som kan komma att
nytecknas eller bytas till i anledning av sådan emission av
teckningsoptioner eller konvertibler) som sammanlagt motsvarar tio
procent av det totala antalet aktier i bolaget per stämmodagen ökat
med tillkommande aktier (direkt eller indirekt genom framtida
nyteckning eller utbyte) i samband med företrädesemission(-er) genom
utnyttjande av bemyndigandet.

Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom
kvittning och ska eljest kunna förenas med villkor. Emission ska ske
till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande
marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktuella aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras och med beaktande
av den eventuella rabatt som bedöms krävas för att aktierna,
teckningsoptionerna eller konvertiblerna ska tecknas.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och
tidseffektivitet kunna stärka bolagets finansiella ställning och
täcka rörelsekapitalbehov (inklusive genom att kunna återbetala
brygglån eller kvitta bolagets skulder till bryggfinansiärer) samt
kunna skapa en god ägarbas (inklusive med för bolaget strategiskt
viktiga investerare) och uppnå en god spridning av bolagets B-aktie.

Valberedningens beslutsförslag; punkterna 2, 9, 10, 11 och 12

Valberedning har utsetts enligt den procedur som beslutats av
årsstämman 2016 och består av Roy Forslund (utsedd av Infotech i Väst
AB), Matts Andersson (utsedd av honom själv) och Peter Möller (utsedd
av Svensk Matfågel AB och honom själv).

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman:

Valberedningen föreslår att advokaten Maria Dahlqvist, Setterwalls
Advokatbyrå, eller den hon sätter i sitt ställe, utses till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter:

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

(a) att styrelsen oförändrat ska bestå av fem bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter och en suppleant, och

(b) att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna:

Valberedningen föreslår:

(a) att styrelsearvode oförändrat ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten (vilka inte är anställda av bolaget), och

(b) att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
samt revisor och eventuella revisors-suppleanter:

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

(a) omval av Elisabeth Liljensten, Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund och Tommy Hansson som styrelseledamöter,

(b) omval av Daniel Andersson som styrelsesuppleant,

(c) omval av Gunnar Németh som styrelseordförande, och

(d) omval av KPMG AB som bolagets revisor.

Det noteras att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Mikael
Ekberg ska kvarstå som huvudansvarig för revisionen om KPMG AB väljs
till revisor.

Punkt 12 - Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i
valberedningen och för valberedningens uppdrag:

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
oförändrade riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och
för valberedningens uppdrag i enlighet med nedan:

· Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en representant
för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på
den ägarstatistik per den 30 juni 2017 som bolaget erhåller från
Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse
ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren
ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande
skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt
kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa
att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får
överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar
utse till ledamot av valberedningen.

· Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta
namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen
på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex
månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

· Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna så ska ledamöter utsedda av ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.