Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-01

Ortoma: Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ)

Aktieägarna i Ortoma AB (publ) ("Bolaget"), 556611-7585, kallas härmed
till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 14.00, i
Bolagets lokaler på Vädursgatan 5, i Göteborg. Inregistrering till
stämman påbörjas kl. 13.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast fredag 11 december 2015,

- och senast måndagen den 14 december ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget,
Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg, eller via e-post info@ortoma.se.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före fredagen
den 11 december 2015.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelse
uppgår till 10 627 364 st., varav 1 050 000 A-aktier och 9 577 364
B-aktier, motsvarande 20 077 364 röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelsesuppleant

8. Val av revisor

9. Bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission

10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7. Val av Daniel Andersson som styrelsesuppleant. Daniel
Andersson, född 1975, var under perioden 2013 - 2014 styrelseledamot
i Ortoma. Andersson har en magisterexamen i företagsekonomi från
Lunds universitet. Andersson har mer än tio års erfarenhet från
försäljning och marknadsföring inom den medicintekniska industrin och
IT. Han har erfarenhet som områdeschef på Ascom, Gambro och
erfarenhet från säljområdet i Frankrike på Nobel Biocare. Daniel
Andersson är son till Ortomas grundare Dr. Matts Andersson.

Punkt 8. Styrelsen föreslår att stämman väljer KPMG som bolagets
revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 9. Styrelsen föreslår stämman bemyndiga styrelsen att vid ett
tillfälle besluta om nyemission, med företrädesrätt för bolagets
aktieägare av sammanlagt högst 500 000 aktier i Bolaget, varvid
teckningskursen ska fastställas till marknadskurs minus en rabatt som
fastställs av styrelsen. Emissionerna skall om den inte tecknas fullt
ut av befintliga aktieägare kunna tecknas av såväl privata
investerare, företag och institutionella investerare. Likvid för
aktierna skall erläggas med kontant betalning eller kvittning av
skuld. Aktieägare av serie A skall ha rätt att teckna sig för
A-aktier i relation till innehavet. Tillika ska aktieägare av serie B
ha rätt att teckna sig för B-aktier. Aktiekapitalet ökar vid fullt
utnyttjande med 55 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med
kommande årsstämma.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och
med räkenskapsåret som avslutas 2016-12-31.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget, då det
ännu ej nått positivt kassaflöde.

Göteborg november 2015
Styrelsen
Ortoma AB

Förslag till bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission

Styrelsen i Ortoma AB (publ), 556611-7585, föreslår stämman att
besluta om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra en
företrädesemission enligt följande:

Stämman ger styrelsen ett bemyndigande om att vid ett tillfälle
besluta om nyemission, med företrädesrätt för bolagets aktieägare av
sammanlagt högst 500 000 aktier i Bolaget, varvid teckningskursen ska
fastställas till marknadskurs minus en rabatt som fastställs av
styrelsen. Emissionerna skall om den inte tecknas fullt ut av
befintliga aktieägare kunna tecknas av såväl privata investerare,
företag och institutionella investerare. Likvid för aktierna skall
erläggas med kontant betalning. Aktieägare av serie A skall ha rätt
att teckna sig för A-aktier i relation till innehavet. Tillika ska
aktieägare av serie B ha rätt att teckna sig för B-aktier.
Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande med 55 000 kronor.
Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och
med räkenskapsåret som avslutas 2016-12-31.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget, då det
ännu ej nått positivt kassaflöde.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortoma/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-or...
http://mb.cision.com/Main/11612/9876806/451309.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.