Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Ortoma: Kvartalsrapport för Ortoma AB (publ) 2019-01-01 - 2019-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed
rapport för årets första nio månader 2019.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2019-01-01 - 2019-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 850 273 SEK
(-6 336 761).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,40) före
utspädning och -0,43 (0,40) efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 62,9 % (91,7 %).
Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 250 929 SEK
(-949 012).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,06) före
utspädning och -0,14 (0,06) efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 766 610 aktier
per 2019-09-30.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer
556611-7585.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

Ortoma hade under en tid ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt
bolag, som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förband sig
Ortoma att fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller
förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Efter en
preliminär utvärdering indikerade Ortomas M&A-rådgivare att båda
bolagen saknar den globala närvaro som krävs för att ge maximal
avkastning från en världsomspännande investering och/eller ett
marknadsavtal. Ortoma kommer under den omedelbara framtiden fortsätta
dialoger med potentiella industriella samarbetspartners (inklusive
förut nämnda Europeiska bolag) på icke-exklusiv basis. Detta
möjliggör en fortsatt dialog mellan parterna samtidigt som Ortomas
M&A-rådgivare kan fortsätta utvärdera både regionala och globala
kommersialiserings- och M&A-alternativ.

Ortomas M&A-rådgivare representerade under tredje kvartalet Ortoma vid
en konferens i USA för beslutsfattare från världens största
medicinteknikföretag. Vid konferensen kunde de både fördjupa tidigare
relationer och skapa nya. Sammantaget upparbetades ett flertal
möjligheter att fortsätta strategin att skapa globala
kommersialiserings- och M&A-alternativ.

Ett steg i diskussioner med potentiella samarbetspartners är
demonstrationer av Ortoma Treatment Solution. I ett första skede görs
detta hos Ortoma och i ett andra skede på ett sjukhus där systemet
används vid operationer. Under kvartalet har demonstrationer
genomförts både hos Ortoma och på sjukhus.

Under kvartalet offentliggjordes en företrädesemission om cirka 70
MSEK.

Händelser efter periodens utgång

Ortoma företrädesemission tecknades till 165 procent, dvs.
övertecknades med 65 procent. Ortoma tillfördes därmed totalt cirka
70 MSEK, varav cirka 19 MSEK avser kvittning av brygglån, före
emissionskostnader.

Ortoma påbörjar expansion med modul för ryggkirurgi

Efter en tids utvärdering av Ortomas operationssystem vid höftkirurgi
tar bolaget nu steget vidare och påbörjar arbetet att expandera
Ortoma Treatment Solution (OTS) med en modul även för ryggkirurgi. -
Slutsatsen efter ett antal genomförda höftoperationer är att vårt
operationssystem ger tydliga fördelar i form av mycket hög
noggrannhet och säkerhet, vilket är avgörande för
operationsresultatet även vid ryggkirurgi. Styrelsen har därför tagit
beslut om att expandera systemet till att också omfatta ryggkirurgi.

VD Linus Byström kommenterar

Under kvartalet har vi systematiskt arbetat för att ta vår produkt,
Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden
tillsammans med en industriell aktör. Grundläggande förutsättningar
för denna strategi är att ha uthållighet i förhandlingar och relevans
genom fortsatt utveckling och exekvering enligt plan.

Resultatet av emissionen, som genomfördes under kvartalet, ger oss
dessa grundläggande förutsättningar. Jag är otroligt nöjd med
utfallet, och vill rikta ett stort tack till alla investerare som
tecknade sig i emissionen. Det gör att vi på bästa sätt kan ta
tillvara på de möjligheter som skapats under kvartalet.

Efter upprepade operationer kan vi konstaterat att OTS ger mycket
noggranna och bra resultat. Under kvartalet har vi arbetat intensivt
med att komplettera systemet med artificiell intelligens (AI), något
som skapar ytterligare relevans och efterfrågas av marknaden. Vi
också fått positivt gensvar från flera stora aktörer, bland annat vid
den konferens i USA där vi representerades av vår M&A-rådgivare och
vid demonstrationer av OTS.

Vi ser med stor tillförsikt fram mot det fortsatta arbetet med att
utveckla OTS och att hitta rätt global aktör.

Göteborg, 2019-11-22

Linus Byström

VD, Ortoma AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: info@ortoma.com

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med
bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att
göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision
mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under
operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.
Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre
operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre
efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av
implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan
integreras i de processer och rutiner som idag används vid
operationer - och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600
aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år
där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.
I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom
höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ortoma/r/kvartalsrapport-for-ortoma-ab--publ-...
https://mb.cision.com/Main/11612/2970510/1148620.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.