Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-04

Ortoma nådde en historisk milstolpe under 2021, men IR och kommunikation haltar

Ortoma höll sin bolagsstämma på Hotell Mektagonen i Göteborg den 30 juni 2022 i närheten av deras egna lokaler.

Bolaget utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds‐, knäleds‐ och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Syftet är att avsevärt förbättra utfallet vilket reducerar, helst tar bort, efterföljande operationer vid bristande passning, som både ger patientlidande och medför stora kostnader.

Ortoma:s Vd Linus Byström och styrelseordförande Gunnar Németh redogjorde för 2021 samt första kvartalet 2022. Vd:n menade att Ortoma nådde en historisk milstolpe genom avtalet med en global aktör för proteskirurgi i höftleden (höftledsplastik) för lansering i Japan. I slutet på 2021 tecknade bolaget avtal med Johnson & Johnson, för exklusiva distributionsrättigheter i Japan av Ortoma Treatment Solution (OTSTM) för höftledsplastiker. Att lansering i Japan görs som första land beror på att Japan ligger i framkant när det gäller planering av 3D höftledsplastiker och användandet av navigering under operationen är utbrett vilket innebär en stor marknadspotential. I Japan görs ca 93 000 höftledsplastiker per år och beräknas öka med ca 8% per år. Ersättning till vårdgivaren i Japan för höftledsplastiker är hög. 

Ortomas resultatet för 2021 efter finansiella poster uppgick till -13 350 238 kr  (-8 800 266). Likvida medel 12 631 265 kr

Första Kvartalet för 2022 landade resultatet på ‐3 053 977 kr (‐2 520 449). Likvida medel 6 138 760 kr vid utgången av kvartalet. 

Revisorn uttalade i revisionsberättelsen att väsentligosäkerhetsfaktor råder om fortsatt drift för Ortoma avseende finansiering.  

Med anledning av detta har bolaget tecknat avtal om löpande likviditetsfacilitet med Infotech i Väst AB och Peroso AB. Faciliteten är tidsbegränsad till och med sista augusti i år och beloppsbegränsad till 2,5 miljoner kronor i månaden och till totalt 10 miljoner totalt, både ledning och styrelsens bedömning är att befintlig kassa ihop med avtalet kommer att finansiera verksamheten enligt deras befintliga affärsplan till större delen av tredje kvartalet 2022.

Infotech i Väst ägare Roy Forslund är Ortomas största aktieägare och Peroso med ägare Peter Möller är tredje största aktieägare i Ortoma sett till kapital. Båda är styrelseledamöter i Ortoma.

Aktiespararnas representant frågade om hur planen är för att klara finansieringen, med tanke på revisorns yttrande. Ordförande svarade med att de vill hålla flera alternativ öppna såsom bryggfinansiering, emission och kommande intäkter från Japan, han medgav samtidigt att yttrande från revisor fick ställas mot att ha en flexibel handlingsförmåga. Ordförande kände ingen större oro för att inte klara kommande finansiering.

Bolaget fick kritik från flera närvarande aktieägare för undermålig och luddig kommunikation. Ordförande medgav att den har förbättringspotential. De har tagit kontakt med en extern erfaren IR byrå för bättre kommunikation mot marknaden framledes.

Vidare invaldes Yvonne Mårtensson till styrelsen. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete i Medtech-bolag och som tidigare Vd för Cellavision. Hennes kunskaper kommer komma väl till pass för Ortoma.

  

Bevakare och skribent: Mikael Briland

Författare Bolagsbevakningen