Du är här

2017-05-23

Ortoma: Ortoma offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") har upprättat
ett prospekt avseende den företrädesemission som beslutades av
styrelsen den 17 maj 2017 med stöd av bemyndigande från årsstämman
den 8 maj 2017 ("Företrädesemissionen"). Prospektet avseende
Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen och finns idag tillgängligt på Ortomas hemsida
(www.ortoma.com) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida
(www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att
tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning.
Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas
informationsfolder. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan
kostnadsfritt beställas via e-post; backoffice.se@arctic.com eller
per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige,
Biblioteksgatan 8, 111 77, Stockholm.

Indikativ tidplan

+-------------------------+-----------------------------------------+
|23 maj 2017 |Sista handelsdag för Ortoma-aktien |
| |inklusive rätt att delta i |
| |Företrädesemissionen |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|24 maj 2017 |Första handelsdag för Ortoma-aktien |
| |exklusive rätt att delta i |
| |Företrädesemissionen |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|26 maj 2017 |Avstämningsdag för rätt till deltagande |
| |med företrädesrätt i Företrädesemissionen|
+-------------------------+-----------------------------------------+
|1 juni - 15 juni 2017 |Teckningsperiod |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|1 juni - 13 juni 2017 |Handel med teckningsrätter (avseende B |
| |-aktier) äger rum på AktieTorget |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|1 juni 2017 till dess att|Handel med BTA B |
|Bolagsverket registrerat | |
|Företrädesemissionen | |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Omkring 20 juni 2017 |Offentliggörande av utfall i |
| |Företrädesemissionen samt beslut om |
| |tilldelning av övertilldelningsemission |
+-------------------------+-----------------------------------------+

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Ortoma i samband med företrädesemissionen är
Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är
Setterwalls Advokatbyrå AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh

Mobil: 070-529 20 00

e-post: gunnar@nemeth.se

Om Ortoma AB (publ)

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med
bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att
göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision
mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under
operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.
Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre
operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre
efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av
implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan
integreras i de processer och rutiner som idag används vid
operationer - och därmed öka effektiviteten.

Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där
OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I
Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom
höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400
aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i
Ortoma och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta
pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya
aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion
där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande
till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt
svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till
företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i
eller till något land där sådan distribution eller
företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats
eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig
värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Ortoma har
registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller
genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det
finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och
de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat
land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än
Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast
erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i
Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG
("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2)
i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat
i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är
(i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a)
till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt
benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering
eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande
endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer.
Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Ortomas aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortoma/r/ortoma-offentliggor-prospekt,c2272426
http://mb.cision.com/Main/11612/2272426/678876.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.