Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Ortoma: Sista dag för handel med BTA B

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Ortomas nyemission har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för
handel i Ortomas BTA B är den 21 oktober 2019. Stoppdag hos Euroclear
för Ortoma BTA B och BTA A är den 23 oktober 2019 och de nya aktierna
beräknas bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå den 25
oktober 2019.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Ortomas aktiekapital till 1
982 088,02 SEK och antalet A- och B-aktier till 18 018 982.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Linus Byström, VD, info@ortoma.com

Gunnar Németh, styrelseordförande, info@ortoma.com

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Ortoma i samband med företrädesemissionen är
Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är
Setterwalls Advokatbyrå AB.

OM ORTOMA

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av
implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med
bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att
göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision
mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under
operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.
Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre
operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre
efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av
implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan
integreras i de processer och rutiner som idag används vid
operationer - och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 2 900
aktieägare och Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år
där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.
I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom
höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier eller andra värdepapper i Ortoma. Ingen åtgärd har vidtagits
och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande
till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Ortoma kommer endast att
ske genom det prospekt som Ortoma offentliggjorde den 11 september
2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där
sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner
eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i
Ortoma har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper
kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något
annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen
("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med
undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ortoma/r/sista-dag-for-handel-med-bta-b,c2934449
https://mb.cision.com/Main/11612/2934449/1124648.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.