Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016: Hyvä kasvu, kannattavuus ja markkinaosuuden kasvu Q3:lla

Verkkokauppa.com Oyj - osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 21.10.2016 klo
8.00

1.7.-30.9.2016 lyhyesti

* Liikevaihto 92,6 miljoonaa euroa (7-9/2015: 83,2), kasvua 11 %
* Myyntikate 14,5 miljoonaa euroa (12,3), kasvua 17 %
* Myyntikate 15,6 % liikevaihdosta (14,8 %)
* Liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa (2,9)
* Liikevoittoprosentti 4,2 % liikevaihdosta (3,5 %)
* Vuosineljänneksen voitto 3,1 miljoonaa euroa (2,3)
* Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,05)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2016 7-9/2015 Muutos% 1-9/2016 1-9/2015 Muutos% 1-12/2015 |
| |
| Liikevaihto, 1000 eur 92 611 83 244 11 % 256 180 236 109 9 % 343 682 |
| Myyntikate, 1000 eur 14 453 12 310 17 % 39 801 35 485 12 % 51 783 |
| Myyntikate, % 15,6 % 14,8 % 15,5 % 15,0 % 15,1 % |
| Vertailukelpoinen käyttökate, 1000 eur 4 244 3 205 32 % 8 237 7 099 16 % 12 258 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % 4,6 % 3,9 % 3,2 % 3,0 % 3,6 % |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, 1000 eur 3 933 2 897 36 % 7 310 6 232 17 % 11 087 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta 4,2 % 3,5 % 2,9 % 2,6 % 3,2 % |
| Kauden tulos, 1000 eur 3 141 2 338 34 % 5 378 1 150 368 % 5 354 |
| |
| |
| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.-30.9.2016 lyhyesti

* Liikevaihto 256 miljoonaa euroa (1-9/2015: 236), kasvua 9 %
* Myyntikate 39,8 miljoonaa euroa (35,5), kasvua 12 %
* Myyntikate 15,5 % liikevaihdosta (15,0 %)
* Liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (2,8)
* Vertailukelpoinen liikevoitto 7,3 miljoonaa euroa (6,2)
* Liikevoittoprosentti 2,6 % liikevaihdosta (1,2 %)
* Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,9 % liikevaihdosta (2,6 %)
* Katsauskauden voitto 5,4 miljoonaa euroa (1,2)
* Vertailukelpoinen katsauskauden voitto 5,9 miljoonaa euroa (5,1)
* Osakekohtainen tulos 0,12 euroa (0,03)
* Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 0,13 euroa (0,11)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään
positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan
markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Yhtiön vahva tase
mahdollistaa edelleen toiminnan laajentamisen strategian mukaisesti.
Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen
makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 15.9.2016, että
Suomen BKT kasvaa 1,1 % vuonna 2016.

TULOSOHJEISTUS

Vuonna 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan ylittävän
vuoden 2015 tason.

TOIMITUSJOHTAJA SAMULI SEPPÄLÄN KOMMENTIT

Liiketoiminta on palautunut hyvälle kasvu- ja kannattavuusuralle kolmannella
vuosineljänneksellä, hieman heikomman toisen vuosineljänneksen jälkeen.
Katsauskaudella Verkkokauppa.comilla oli hyvä myynnin kasvu, ja yhtiö paransi
tulostaan ja kasvatti markkinaosuuttaan, vaikka Suomen vähittäismarkkinat
yleisesti ottaen säilyivät kireänä. Nykyisen kireämmän hintakilpailun ei
odoteta jatkuvan pitkään, sillä luultavasti toimiala ei pysty sitä
ylläpitämään.

Verkkokauppa.com jatkaa toimenpiteitään ollakseen läpinäkyvin verkossa toimiva
matalan kustannustason vähittäiskauppa ja samalla vastatakseen lupaukseensa
olla "todennäköisesti aina halvempi". Yhtiö julkaisee uusia läpinäkyvyyttä
parantavia toiminnallisuuksia kuten hintapuntari- ja markkinahintatyökaluja,
postinumeroon perustuvan toimitusaikaennusteen sekä tuotteiden sijainnin
kertovat myymäläaluekartat. Nämä asiakkaita helpottavat toimenpiteet
julkaistaan loka-marraskuun aikana uudella mobiiliystävällisemmällä
nettisivustolla, jonka tavoite on suurempi kävijämäärä ja konversioaste.
Yhtiö keskittyy edelleen mataliin käyttökustannuksiin Suomen parhaalla
itsepalveluteknologialla ja välttää korkean käsittelykustannusten tuotteiden
kuten tuoreruoan tai vaatteiden ja muodin myyntiä.

Yhtiön uusi palveluvarasto Vantaalla on täysin toiminnassa ja valmiina
vilkkaimpaan myyntisesonkiin sekä suuriin myyntikampanjoihin kuten Singles'
Day, Black Friday, veronpalautusviikko ja tapaninpäivä. Uusi varasto korvaa
nykyisen Bunkkeri-varaston vuoden loppuun mennessä ja mahdollistaa
asiakasnoudot.

Investoinnit jatkuvat uusiin tuotealueisiin ja kustannuksia säästäviin
teknologioihin vähittäiskaupan siirtyessä yhä enenevässä määrin verkkoon.
Arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa vähittäiskaupasta siirtyy Suomessa joka
vuosi verkkoon. Nykyinen ennuste verkkomyynnistä on 10 % tai 4 miljardia
euroa yhteensä 40 miljardin euron vähittäiskaupasta. Liikevaihto jatkaa
kasvuaan vuoden 2016 aikana ja keskipitkällä aikavälillä, vaikka
vähittäiskaupan yleinen tilanne ja kysyntä pysyvät heikkona Suomessa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015 |
| |
| Liikevaihto, 1000 eur 92 611 83 244 256 180 236 109 343 682 |
| Myyntikate, 1000 eur 14 453 12 310 39 801 35 485 51 783 |
| Myyntikate, % 15,6 % 14,8 % 15,5 % 15,0 % 15,1 % |
| Vertailukelpoinen myyntikate, 1000 eur 14 453 12 310 39 801 35 485 51 783 |
| Vertailukelpoinen myyntikate, % 15,6 % 14,8 % 15,5 % 15,0 % 15,1 % |
| Käyttökate, 1000 eur 4 244 3 205 7 637 3 687 8 846 |
| Käyttökate, % 4,6 % 3,9 % 3,0 % 1,6 % 2,6 % |
| Vertailukelpoinen käyttökate, 1000 eur 4 244 3 205 8 237 7 099 12 258 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % 4,6 % 3,9 % 3,2 % 3,0 % 3,6 % |
| Liikevoitto, 1000 eur 3 933 2 897 6 711 2 821 7 676 |
| Liikevoitto, % liikevaihdosta 4,2 % 3,5 % 2,6 % 1,2 % 2,2 % |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, 1000 eur 3 933 2 897 7 310 6 232 11 087 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta 4,2 % 3,5 % 2,9 % 2,6 % 3,2 % |
| Kauden tulos, 1000 eur 3 141 2 338 5 378 1 150 5 354 |
| Vertailukelpoinen kauden tulos, 1000 eur 3 141 2 515 5 858 5 055 8 814 |
| Omavaraisuusaste, % 42,6 % 45,7 % 42,6 % 45,7 % 45,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % rullaava 12 kk 34,4 % 16,7 % 34,4 % 16,7 % 20,9 % |
| Nettovelkaantumisaste, % -85,9 % -69,7 % -85,9 % -69,7 % -86,5 % |
| Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,07 0,05 0,12 0,03 0,12 |
| Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,07 0,06 0,13 0,11 0,20 |
| Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu), eur 0,07 0,05 0,12 0,03 0,12 |
| Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,07 0,06 0,13 0,11 0,20 |
| Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 |
| Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 |
| Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 |
| Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa 556 544 556 544 561 |
| |
| *Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verkkokauppa.com Oyj nimeää uudelleen raportoinnissa käytettävää terminologiaa
vastaamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and
Markets Authority, ESMA) suosituksia liittyen vaihtoehtoisiin
tunnuslukuihin. Verkkokauppa.comin uusi määritelmä aiemmin käytetylle
termille "ilman kertaluonteisia eriä" on "vertailukelpoinen".

Verkkokauppa.com esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan
liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen
vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vertailukelpoisista tunnusluvuista
on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia arvostuseriä,
joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät esitetään taulukko-osiossa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu,
joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjataan tuloslaskelmaaan
aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Heinä-syyskuu 2016

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 11 % edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 9,4 miljoonaa euroa ja
oli 92,6 miljoonaa euroa (83,2). Erityisesti kasvoi televisioiden,
tietokoneiden, tietokoneiden oheislaitteiden, pienten kodinkoneiden ja<...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.