Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Oscar Properties delårsrapport Januari-Juni 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Under årets andra kvartal har vi fortsatt fokusera på att växa bolagets förvaltningsverksamhet och som ett led i den nya strategin beslutade bolagets styrelse att under kvartalet introducera nya operativa och finansiella mål. De operativa målen innebär att fastighetsvärdet ska överstiga 10 miljarder kronor inom en 3-årsperiod och att projektutveckling inte ska överstiga mer än 10 procent av bolagets balansräkning samt en ambition att nå Investment Grade rating inom 3 år. De finansiella målen fastställer att bolaget ska uppnå en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel och att soliditeten inte ska understiga 30 procent och inom 3 år uppgå till minst 40 procent. Vidare ska räntetäckningsgraden överstiga 1,5 gånger över en konjunkturcykel.

En del av arbetet för att nå våra finansiella mål är kopplat till bolagets finansiering. Vi har under kvartalet emitterat seniora, icke-säkerställda obligationer om 550 miljoner kronor under ett ramverk på 1 miljard kronor. Nettolikviden från dessa obligationer ska användas för att refinansiera ett befintligt obligationslån samt refinansiera några av Oscar Properties befintliga skulder för att komma ner i räntekostnad och ha längre duration på lånen.

Vår förvärvsresa är i full gång och under kvartalet har vi adderat flera fastigheter till förvaltningsportföljen. I maj blev det klart att vi förvärvar fyra fastigheter i centrala Köping som tillsammans har en uthyrbar area om 14 000 kvm, ett underliggande fastighetsvärde om drygt 119 miljoner kronor och ett driftnetto om cirka 7,8 miljoner kronor. Vi har även förvärvat tre kommersiella fastigheter belägna i Göteborg, Trollhättan och Nyköping. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 77 miljoner kronor och fastigheternas gemensamma årliga driftnetto uppgår till cirka 4,6 miljoner kronor. I slutet av juni adderade vi två lager- och industrifastigheter i Värnamo med en uthyrbar area om cirka 28 500 kvm. Köpeskillingen uppgår till 36,5 miljoner kronor och fastigheternas gemensamma driftnetto uppgår till 2,3 miljoner kronor.

Det är glädjande att se den snabba utveckling som Oscar Properties har gått igenom, vi äger i dagsläget fastigheter till ett underliggande värde om 3,5 miljarder kronor, vilket ligger väl i linje med vårt finansiella mål om 10 miljarder kronor över en 3-årsperiod. När vi tillträtt alla förvärv så äger vi fastigheter till ett värde om 4,8 miljarder kronor.

Ökat fokus på förvaltning, utveckling och förvärv ställer höga krav på oss som team och vår organisation. För att möta dessa krav har vi under året stärkt upp vår fastighets- och förvävsorganisation med personer med lång och gedigen erfarenhet från branschen och jag är övertygad om att dessa rekryteringar kommer bidra positivt till vår fortsatta expansion.

Vi har under perioden tagit viktiga steg kring arbetet med att stärka vår kapitalstruktur och kommer att fortsätta ta vara på möjligheter på marknaden som stärker vårt kassaflöde och finansiella ställning.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 96,5 mkr (136,5).
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 80,4 mkr (45,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 94,3 mkr (11,2).
 • Periodens resultat uppgick till 124,5 mkr (-21,1).
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,05 kronor (-0,11).
 • Likvida medel uppgick till 77,9 mkr (43,0).

PERIODEN APRIL-JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 68,9 mkr (27,7).
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 50,5 mkr (45,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 72,7 mkr (33,1).
 • Periodens resultat uppgick till 60,1 mkr (14,4).
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,03 kronor (0,08).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Oscar Properties offentliggör att utfallet av företrädesemissionen, om ca 150 miljoner kronor, är kraftigt övertecknad och cirka 253 procent av företrädesemissionen tecknades.
 • Oscar Properties förvärvar fem fastigheter i Skåne med ett underliggande värde på 110 miljoner kronor av Sven-Olof Johanssons bolag Compactor Fastigheter AB som blir ägare av cirka 5 procent av Oscar Properties. Planerat tillträde under Q3 2021.
 • Oscar Properties förvärvar 16 fastigheter av Kvalitena med ett underliggande fastighetsvärde om 930 miljoner kronor och Kvalitena utökar sitt ägande i Oscar Properties genom en apportemission om 150 miljoner kronor och planerat tillträde i Q3 2021.
 • Oscar Properties tillträder den 30 april 2021 två fastighetsförvärv för totalt 1 390 miljoner kronor, förvärvade från Peter Eriksson Fastighets AB och Kvalitena AB.
 • Oscar Properties förvärvar fyra fastigheter i Köping med inslag av bostäder från Sterner Stenhus Holding AB, med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 119 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom en riktad emission om 15 miljoner kronor och planerat tillträde i Q2 2021.
 • Oscar Properties förvärvar tre kommersiella fastigheter belägna i Göteborg med ett underliggande fastighetsvärde om 77 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom en riktad emission om 19,25 miljoner kronor och planerat tillträde i Q3 2021.
 • Förundersökning om påstått insiderbrott kopplat till Oscar Properties läggs ner.
 • Oscar Properties tillträder två fastighetsförvärv i Tornby i Linköping för totalt 97,5 miljoner kronor.
 • Oscar Properties fastställer nya finansiella mål med fokus på att växa förvaltningsverksamheten och förstärka bolagets finansiella ställning. De nya målen innebär bland annat att fastighetsvärdet ska öka upp till 10 miljarder kronor inom en 3-årsperiod och en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel.
 • Oscar Properties emitterar en icke säkerställd obligation på 550 miljoner kronor under ett ramverk av 1 miljard kronor. Obligationen har en löptid på tre år till juli 2024 och med en räntesats på STIBOR 3 månader + 7,25 procent. Obligationen planeras att listas på Nasdaq, Stockholm.
 • Oscar Properties informerar om att förtidslösen av obligation kommer att genomföras den 19 juli 2021 till en kurs om 102 procent av det nominella värdet, inklusive upplupen ränta.
 • Oscar Properties förvärvar två lager- och industrifastigheter centralt belägna i Värnamo för totalt 36,5 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Oscar Properties tillträder två fastighetsförvärv för totalt 269 miljoner kronor, dels en portfölj bestående av en fastighet i Katrineholm och en fastighet i Falköping, dels en portfölj bestående av fyra fastigheter i centrala Köping.
 • Oscar Properties genomför årsstämmans beslut om sammanläggning av samtliga utgivna aktieslag (så kallad omvänd split) innebärande att femtio (50) befintliga aktier blir en (1) ny aktie (ratio 50:1). Sammanläggningen genomförs den 25 augusti 2021.


Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:


Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ)
Mail: per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Om Oscar Properties


Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-16 08:30 CEST.

Bifogade filer


Oscar Properties Holding Kvartalsrapport Q2 2021 FINAL

Författare MFN