Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Oscar Properties delårsrapport Januari-September 2021

Under årets tredje kvartal har vi fortsatt fokusera på att utveckla vår förvaltningsverksamhet, då vårt bestånd nu vuxit till att omfatta fastigheter till ett värde om 6,846 miljarder kronor belägna över hela Sverige och där vi fortsätter att fokusera på förvärv av tillgångar som ger stabila kassaflöden. Under kvartalet avyttrade vi fastigheter till ett värde om cirka 340 miljoner kronor från Valerum-portföljen och förvärvade fastigheter för cirka 344 miljoner kronor inom Valerum-portföljen. Dessa avyttringar visar att våra bokförda värden är i linje med marknadens prissättning samtidigt som vi renodlar vår portfölj och minskar vår exponering mot segment såsom hotell, restaurang och sällanköpshandel till förmån för dagligvaruhandel.

I september kunde vi offentliggöra att vi förvärvar en väldiversifierad portfölj från Castellum. Portföljen omfattar cirka 115 600 kvadratmeter uthyrbar area fördelat över främst kontor, lager och handel med omkring 90 procent av hyresintäkterna hänförliga till Stockholms- och Öresundsregionen. Hyresintäkterna och driftnettot i fastighetsportföljen uppgår på årsbasis till omkring 120 respektive 91 miljoner kronor. Beståndet har en ekonomisk vakans om 18 procent. De vakanta ytorna utgörs främst av kontor och lager och är fördelade på samtliga fastigheter. Säljaren lämnar en hyresgaranti motsvarande 14 miljoner kronor per år för vakanta ytor vilket ger oss en bra möjlighet att arbeta med vakanser och lära känna beståndet. Affären görs till en initial avkastning om 6 procent inklusive hyresgarantin. Vid fullt uthyrda fastigheter uppgår direktavkastningen till cirka 6,7 procent.

Efter kvartalets utgång nådde vi en överenskommelse om att köpa ut Starwood Capital ur det gemensamt ägda projektet Primus på Lilla Essingen och har tecknat avsiktsförklaring med en aktör för hela Primus med en förväntad köpeskilling på 1 380 miljoner och en nettoköpeskilling som uppgår till 260 miljoner kronor. Genom denna affär får vi tillbaka hela vårt investerade kapital i Primus samtidigt som vi frigör oss från framtida finansiella åtaganden kopplade till projektet och erhåller ett väsentligt likviditetstillskott.

Vi redovisar för det tredje kvartalet hyresintäkter om 57 mkr exklusive driftnettogarantier. Enligt IFRS regelverk redovisas erhållna driftnettogarantier som värdeförändringar istället för hyresintäkter vilket innebär att driftnettot egentligen är cirka 20 miljoner högre för årets första tre kvartal än vad som framgår i resultaträkningen.

Kostnaden för Central administration uppgick under kvartalet till 20,4 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor högre än normalt. Kostnadsökningen förklaras i sin helhet av avskrivningar på inventarier.

Då det tredje kvartalet präglats av en hög transaktionstakt och nya finansieringar har finansnetto under det tredje kvartalet belastats med kostnader av engångskaraktär på ca 20 miljoner kronor. Vi redovisar höga finansiella kostnader bland annat på grund av förtidslösen av obligationen samt höga räntor på bryggfinansieringar som upptagits i samband med förvärv.

Vi redovisar för det tredje kvartalet värdeförändringar om 165,6 miljoner kronor vilket är hänförligt till våra fastigheter i Stockholm och Helsingborg. Fastigheterna är värderade med ett avkastningskrav om 5,1 procent för Stockholm och 5,9 procent för Helsingborg

Vi har, givet bolagets snabba utveckling, även sett över våra finansiella mål under kvartalet och styrelsen har beslutat om en revidering av de operativa målen för att bättre reflektera bolagets utveckling framgent. Fortsättningsvis ser vi att fastighetsvärdet ska överstiga 20 miljarder kronor inom en 3-årsperiod för att fortsätta vår ambitiösa tillväxtresa. Vi anser fortsatt att vår soliditet inte ska understiga 30 procent och inom 3 år ska uppgå till minst 40 procent. Hela beståndet inklusive icke tillträdda fastigheter har i dag en WAULT på 3,9 år och en vakansgrad på 11 procent. Vår ambition är att nå en WAULT på 5 år över en fem-årsperiod för hela beståndet och en vakansgrad på högst 5 procent.

Det är glädjande att se att vårt bestånd nu börjar komma upp i sådan volym att vi ser goda möjligheter att sänka våra räntekostnader under de närmsta 12 månaderna.

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår fastighetsportfölj och identifiera nya möjligheter för tillväxt både genom förvärv och tillskapande av byggrätter som skall generera stabila kassaflöden och bestående värden, som även långsiktigt kommer att möjliggöra fortsatt tillväxt i linje med vår strategi.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 156,1 mkr (143,1).

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 245,9 mkr (58,9).

• Rörelseresultatet uppgick till 262,8 mkr (-34,2)

• Periodens resultat uppgick till 202,8 mkr (-57,2).

• Resultat per stamaktie uppgick till 0,07 kronor (-0,30).

• Likvida medel uppgick till 59,8 mkr (32,9).

PERIODEN JULI- SEPTEMBER 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 59,6 mkr (6,6).

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 165,6 mkr (13,9).

• Rörelseresultatet uppgick till 168,4 mkr (-45,4).

• Periodens resultat uppgick till 78,2 mkr (-36,1).

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,02 kronor (-0,19).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Oscar Properties har tillträtt ett fastighetsförvärv för totalt 150 miljoner kronor, en fastighet i Katrineholm och en fastighet i Falköping.

• Oscar Properties har genomfört årsstämmans beslut om sammanläggning av samtliga utgivna aktieslag (så kallad omvänd split) innebärande att femtio (50) befintliga aktier blir en (1) ny aktie (ratio 50:1). Sammanläggningen genomfördes den 25 augusti 2021.

• Oscar Properties har tillträtt två fastigheter, som inrymmer dagligvaruhandel samt en skola, till ett värde om 343,5 miljoner kronor och frånträtt sju fastigheter belägna i Höganäs och Motala till ett värde om 340 miljoner kronor.

• Oscar Properties har erhållit bygglov för utveckling av hyresrätter i Sundsvall. Totalt rör det sig om 200 hyresrätter med ett beräknat årligt driftnetto om cirka 22 miljoner kronor.

• Oscar Properties har den 17 september förvärvat en nyproducerad industrifastighet i Lidköping. Vid tillträdet av fastigheten sker en riktade emission till säljaren om 5 miljoner kronor. Emissionskursen är fastställd till 14 kronor per stamaktie. Underliggande fastighetsvärde uppgår preliminärt till 27 miljoner kronor.

• Oscar Properties annonserade den 28 september förvärvet av en fastighetsportfölj för cirka 1 750 miljoner kronor från Castellum AB (publ). Förvärvet delfinansieras genom en fullt garanterad företrädesemission om cirka 200 miljoner kronor och en riktad nyemission av stamaktier till Castellum om upp till 200 miljoner kronor, att godkännas av en extra bolagsstämma. Resterande del av förvärvet avses finansieras genom räntebärande skulder och befintliga medel.

• Oscar Properties har den 30 september 2021 tillträtt ett fastighetsförvärv för totalt 110 miljoner kronor, bestående av fem fastigheter i Skåne med Compactor Fastigheter AB som säljare. Tillträdet finansieras genom en kombination av lån och riktad emission motsvarande en teckningslikvid om 52,5 miljoner kronor. Med detta förvärv blir Sven-Olof Johansson via bolaget Compactor Fastigheter AB ägare i Oscar Properties.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Oscar Properties har ingått avsiktsförklaring om att sälja projekt Primus vidare efter att ha nått en överenskommelse om att köpa ut Starwood ur det gemensamt ägda projektet.

• Oscar Properties’s dotterbolag Goldcup 100804 AB under namnändring till HL 18 Property Portfolio AB har emitterat en säkerställd obligation om totalt 550 miljoner kronor för förvärv av 18 fastigheter.

• Oscar Properties har uppdaterat det operativa målet att fastighetsvärdet ska överstiga 20 miljarder inom en 3-årsperiod, från tidigare 10 miljarder inom en 3-årsperiod.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:
Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),
Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-28 08:30 CEST.

Bifogade filer


Oscar Properties Holding Kvartalsrapport Q3 20211028 FINAL2

Författare MFN