Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

Oscar Properties Holding AB (publ): Årsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties")
kallas till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 10.00 i
Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2 i
Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 april
2014, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 23 april 2014.
Anmälan kan ske via post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box
5123, 102 43 Stockholm, via telefon 08-510 607 70 eller via e-post
till info@oscarproperties.se. Vid anmälan ska anges namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i
original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande
behörighetshandlingar bifogas. Fullmaktsformulär finns att hämta på
bolagets webbplats, www.oscarproperties.se. Fullmakter utan särskild
bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 23 april 2014,
vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin
önskan i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordningen

5.
Val av justeringspersoner

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Verkställande direktörens anförande

8.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9.
Beslut i fråga om:

1.
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2.
dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen,

3.
ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för
den tid redovisningen omfattar.

10.
Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som
skall väljas av stämman.

11.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

12.
Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.

13.
Val av revisor.

14.
Beslut om inrättande av valberedning.

15.
Stämmans avslutande

Ordförande vid stämman

Aktieägaren Oscar Properties Värdepapper AB som representerar 56,8
procent av aktierna och 58,1 procent av rösterna i bolaget föreslår
att advokat Fredrik Palm, verksam vid Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i
enlighet med bolagsordningen. Till stämmans förfogande stående medel,
219 499 699 kronor, ska således disponeras så att 24 kronor per
preferensaktie, totalt 17 550 000 kronor, utbetalas till
preferensaktieägarna. Återstående belopp, 201 949 699 kronor, ska
överföras i ny räkning. Utbetalning av utdelning till
preferensaktieägarna ska ske halvårsvis med 12 kronor per
utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar föreslås måndagen den 5
maj 2014 samt onsdagen den 5 november 2014. Om stämman beslutar i
enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear
Sweden AB:s försorg tre bankdagar efter respektive avstämningsdag,
således torsdagen den 8 maj 2014 samt måndagen den 10 november 2014.

Styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden (punkterna
10-13)

Aktieägaren Oscar Properties Värdepapper AB som representerar 56,8
procent av aktierna och 58,1 procent av rösterna i bolaget föreslår
följande:

Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som
skall väljas av stämman (punkt 10)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga
suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämmovalda
styrelseledamöter föreslås.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11)

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 450 000 kronor, varav
150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor
ska utgå till var och en av övriga ledamöter utom Oscar Engelbert.
Till Oscar Engelbert ska inget arvode utgå.

Utöver ordinarie arvode ska ett engångsbelopp om 40 000 kronor
utbetalas till var och en av ledamöterna, utom Oscar Engelbert, som
ersättning för omfattande arbetsinsatser i samband med noteringen av
bolagets stam- och preferensaktier på NASDAQ OMX First North Premier.

Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter (punkt 12)

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa
årsstämma föreslås omval av samtliga ledamöter, vilket innebär omval
av Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman
och Johan Thorell till styrelseledamöter för tiden intill slutet av
årsstämman 2015. Jakob Grinbaum föreslås omväljas som styrelsens
ordförande för samma period.

Val av revisor (punkt 13)

Föreslås att, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma,
auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman
2015. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för
det fall valberedningens förslag också blir årsstämmans val, det
avser att utse auktoriserade revisorn Ola Salemyr som huvudansvarig
för revisionen.

Beslut om inrättande av valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att en valberedning inrättas, enligt följande
principer.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna baserat på
Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per
den sista bankdagen i augusti 2014. De tre största aktieägarna ska
erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte
ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny
valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att
avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den
aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som röstmässigt representerar den största
aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens
ordförande. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att
ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till
valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i
bolaget.

Avsikten är att valberedningen inför nästkommande årsstämma ska
föreslå principer för att utse valberedning.

Totalt antal aktier och röster i Oscar Properties

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier i Oscar Properties till 28 069 983 stamaktier och 731
250 preferensaktier och antalet röster i Oscar Properties uppgår till
28 143 108.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets
förhållande till annat koncernföretag

Handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens yttrande eller
kopior därav samt fullständiga beslutsförslag jämte tillhörande
handlingar avseende punkterna 9 - 14 kommer hållas tillgängliga på
bolagets kontor och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se,
senast från och med den 8 april 2014, och sänds utan kostnad till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

_____________________

Stockholm i mars 2014

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/7077/9560109/226529.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.