Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Oscar Properties Holding AB (publ): Beslut vid extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma har idag hållits i Oscar Properties Holding AB
(publ) i bolagets lokaler (showroom), Linnégatan 2 - 4, Stockholm.
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag för att
möjliggöra det utbyteserbjudande som lämnats till innehavarna av
preferensaktier samt styrelsens förslag till nyemission av stamaktier
med företrädesrätt för aktieägarna.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande.

Ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet , minskning av
aktiekapitalet och ny ändring av bolagsordningens gränser för
aktiekapitalet

I syfte att minska aktiernas kvotvärde för att kunna genomföra den
föreslagna riktade nyemissionen av stamaktier till innehavare av
preferensaktier och preferensaktier av serie B som är en del av
utbyteserbjudandena (se vidare nedan) samt den föreslagna
företrädesemissionen till aktieägarna, beslutades att ändra
bolagsordningens gränser för aktiekapitalet, minska bolagets
aktiekapital varvid minskningsbeloppet ska användas för avsättning
till fritt eget kapital och ska genomföras utan indragning av aktier
samt att ändra gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i
bolagets bolagsordning.

Återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B genom
förvärvserbjudande

Beslutades om återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie
B genom förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av
preferensaktier och preferensaktier av serie B. Syftet med återköpet
är att möjliggöra genomförandet av utbyteserbjudanden, varigenom
preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot
nyemitterade stamaktier i bolaget ("Utbyteserbjudandena").

Återköpspriset per preferensaktie 75 kronor och återköpspriset per
preferensaktie av serie B är 150 kronor. Återköpet ska betalas genom
revers och återköpsbeloppet ska i sin helhet användas till att betala
för tecknade stamaktier i den av bolagsstämman beslutade riktade
nyemission av stamaktier till innehavare av preferensaktier och
preferensaktier av serie B.

Återköpet förutsätter att preferensaktier respektive preferensaktier
av serie B motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående aktier
av respektive aktieslag i bolaget anmäls för försäljning enligt
förvärvserbjudande och att innehavarna av dessa preferensaktier
respektive preferensaktier av serie B tecknar sig för de aktier som
de är berättigade till i den riktade nyemissionen enligt nedan.
Återköpet kan således komma att återkallas. Styrelsen har dock rätt
att frånfalla villkoret.

Riktad nyemission av stamaktier till innehavare av preferensaktier och
preferensaktier av serie B

Beslutades om en riktad nyemission av stamaktier till innehavare av
preferensaktier och preferensaktier av serie B, innebärande att
aktiekapitalet ökas med högst 62 590 925 kronor och högst 62 590 925
nya stamaktier ges ut. För varje nyemitterad stamaktie ska erläggas 3
kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna
genomföra Utbyteserbjudandena. Styrelsen gör bedömningen att det
ligger i bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras genom
utbyte mot stamaktier på det sätt som Utbyteserbjudandena innebär.

Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden 18
november 2019, eller sådant senare datum som infaller en bankdag
efter att emissionsprospektet har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen, och under en period om en vecka därefter.
Tilldelning av stamaktier baseras på aktietecknarens återköpsbelopp i
återköpserbjudandet riktad till samtliga innehavare av
preferensaktier och preferensaktier av serie B.

Den riktade nyemissionen är villkorad av att återköp genomförs av
preferensaktier respektive preferensaktier av serie B motsvarande
minst 70 procent av samtliga utestående aktier av respektive
aktieslag i bolaget anmäls för försäljning enligt förvärvserbjudande
och att innehavarna av dessa preferensaktier respektive
preferensaktier av serie B tecknar sig för de aktier som de är
berättigade till i den riktade nyemissionen enligt nedan.
Nyemissionen kan således komma att återkallas. Styrelsen har dock
rätt att frånfalla villkoret.

Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Beslutade om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för
aktieägarna, innebärande att aktiekapitalet ökas med högst 167 116
430 kronor och högst 167 116 430 nya stamaktier ges ut. För varje
nyemitterad stamaktie ska erläggas 1,49 kronor.

Samtliga stamaktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de
nya stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier de äger och
avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 15
november 2019. För varje stamaktie som innehas på avstämningsdagen
kommer erhållas 5 teckningsrätter och varje teckningsrätt berättigar
teckning av 1 stamaktie. Teckning av nya stamaktier med stöd av
teckningsrätter ska ske från och med den 18 november 2019, eller
sådant senare datum som infaller en bankdag efter att
emissionsprospekt har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen, och under en period om två veckor därefter.

Nyemissionen är villkorad av att villkoren för återköp av
preferensaktier och preferensaktier av serie B genom
förvärvserbjudande och villkoren för riktad nyemission till
preferensaktieägare och preferensaktieägare av serie B uppnås eller
efterges av styrelsen.

Fondemission utan utgivning av nya aktier

För att undvika tillstånd för att verkställa den av bolagsstämman
beslutade minskningen av bolagets aktiekapital beslutade
bolagsstämman att öka bolagets aktiekapital genom fondemission.
Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier och det belopp
som ska ökas med ska tillföras från fritt eget kapital.

Kompletta förslag

De kompletta förslagen från styrelsen samt styrelsens fullständiga
emissionsvillkor finns tillgängliga på bolagets hemsida,
www.oscarproperties.com.

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november 2019, kl. 11:00 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/beslut-v...
https://mb.cision.com/Main/7077/2957299/1138139.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.