Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-13

Oscar Properties Holding AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521,
kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 januari 2017 klockan
9.00 i Oscar Properties Holding AB:s lokaler (showroom), Linnégatan 2
- 4, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 januari 2017; och

(ii) anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 5 januari 2017 via post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, per telefon 08-510 607 70 eller via e-post till info@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget
till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats
www.oscarproperties.se och kan även erhållas hos bolaget eller
beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, tillfälligt
registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 5
januari 2017, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta
förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.

5. Dagordningens godkännande.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
8. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Förslag under punkten 7

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att
bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma fatta beslut om
emission av högst 550 000 stamaktier utan företrädesrätt för
aktieägarna att betalas kontant eller genom kvittning eller med
apportegendom.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att kunna erlägga betalning med egna stamaktier för
del av köpeskilling i samband med förvärvet av Allegro Projekt AB.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt 7 är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 29 860 332 aktier, varav 28 069 983 är stamaktier med
en (1) röst vardera, 1 340 349 är preferensaktier med en tiondels
(1/10) röst vardera och 450 000 är preferensaktier av serie B med en
tiondels (1/10) röst vardera. Bolaget har inte gett ut några
stamaktier av serie B. Antalet röster uppgår därmed sammanlagt till
28 249 017 och nio tiondels (9/10) röster.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar kommer
att finnas tillgängliga på bolagets webbplats,
www.oscarproperties.se, och på bolagets huvudkontor, adress
Linnégatan 2, Stockholm, senast från och med den 22 december 2016.
Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Vid stämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet
att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för
någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat
koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som
avses i föregående mening.

***

Stockholm i december 2016

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/kallelse-...
http://mb.cision.com/Main/7077/2147704/603141.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.