Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Oscar Properties Holding AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521,
kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 11 juni 2019 klockan
10.00 i Oscar Properties Holding AB:s lokaler (showroom), Linnégatan
2 - 4, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 juni 2019, och

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 4 juni 2019 per post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall
antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst
ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara
längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats,
www.oscarproperties.com, och kan även erhållas hos bolaget eller
beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, låta registrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig,
ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 4
juni 2019, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren
om sin önskan i god tid före detta datum. Observera att detta
förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå
hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med
bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s
webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av
kallelsen är 30 932 532 stycken, varav 28 563 496 är stamaktier, 2
234 435 är preferensaktier och 134 601 är preferensaktier av serie B,
vilket motsvarar totalt 28 800 399,6 röster. Bolaget har inte gett ut
några stamaktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier som
inte får företrädas på stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat
koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som
avses i föregående mening.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Dagordningens godkännande.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om

a) godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer motsvarande 180 miljoner kronor,

b) godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer motsvarande 270 miljoner kronor, och

c) ändring av bolagsordning.

9. Beslut om

a) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande,

b) godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av preferensaktier, och

c) godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av preferensaktier av serie B.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie B2.

11. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Förslag under punkten 7: Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra nyemission av stamaktier av serie B2 till
innehavare av bolagets obligationer, preferensaktier och
preferensaktier av serie B föreslår styrelsen att bolagsordningen
ändras genom införande av ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B2,
med s.k. likvidationspreferens. Styrelsen föreslår vidare att de
tillåtna gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i
bolagsordningen ändras.

Förslaget innebär att delar av punkterna 4 (aktiekapital), 5 (aktier),
6 (vinstutdelning) och 8 (bolagets upplösning) i den nu registrerade
bolagsordningen ändras enligt styrelsens förslag nedan, där
understruken fet text innebär ett tillägg i förhållande till den
nuvarande lydelsen av bolagsordningen och genomstruken text innebär
en strykning i förhållande till den nuvarande lydelsen av
bolagsordningen.

+------+-----------------------------------------------------------------------+
|Punkt |Ändring |
+------+-----------------------------------------------------------------------+
|4 |Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 40 000 000 61 500 000 kronor och |
| |till högst 160 000 000 246 000 000 kronor. |
+------+-----------------------------------------------------------------------+
|5.1 |Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 20 000 000 30 750 000 och|
| |till högst 80 000 000 123 000 000. Bolagets aktier ska kunna ges ut |
| |i fyra fem serier, stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av |
| |serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B. Varje |
| |stamaktie ska medföra en (1) röst, varje stamaktie av serie B ska |
| |medföra en tiondels (1/10) röst, varje stamaktie av serie B2 ska |
| |medföra en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie ska medföra en |
| |tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie av serie B ska medföra en|
| |tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett |
| |antal motsvarande hela aktiekapitalet. |
+------+-----------------------------------------------------------------------+
|5.2 |Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av |
| |serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B som inte sker |
| |mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av|
| |serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av|
| |serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i |
| |förhållande till det antal aktier de förut äger (primär |
| |företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska |
| |erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela |
| |antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges|
| |ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal|
| |aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, |
| |stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier eller |
| |preferensaktier av serie B, och, i den mån detta inte kan ske, genom |
| |lottning. |
+------+-----------------------------------------------------------------------+
|5.3 |Vid nyemission av endast stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier |
| |av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av serie B som inte |
| |sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av det slag |
| |som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till |
| |det antal aktier av samma slag de förut äger (primär företrädesrätt). |
| |Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga|
| |aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som |
| |tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna |
| |fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut |
| |äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie |
| |B, stamaktier av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av |
| |serie B, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. |
+------+-----------------------------------------------------------------------+
|5.4 |Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot |
| |betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av |
| |serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av|
| |serie B ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om |
| |emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av |
| |optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om|
| |emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.|
+------+-----------------------------------------------------------------------+
|5.6 |Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier|
| |får endast ske genom utgivande av nya stamaktier, stamaktier av serie |
| |B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och/eller preferensaktier av|
| |serie B. Därvid gäller att endast stamaktieägarnaoch, ägare av |
| |stamaktier av serie B och ägare av stamaktier av serie B2 har |
| |företrädesrätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan |
| |stamaktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad |
| |som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att |
| |genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut|
| |aktier av nytt slag. |
+------+-----------------------------------------------------------------------+
|6.1 |Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna jämsides|
| |med preferensaktierna av serie B medföra företrädesrätt framför |
|...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.