Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Oscar Properties Holding AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521,
kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 september 2019 klockan
10.00 i Oscar Properties Holding AB:s lokaler (showroom), Linnégatan
2 - 4, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 9.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken tisdagen den 17 september 2019, och

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 17
september 2019 per post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box
5123, 102 43 Stockholm, eller per e-post till
bolagsstamma@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall
antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst
ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara
längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats,
www.oscarproperties.com, och kan även erhållas hos bolaget eller
beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, låta registrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig,
ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 17
september 2019, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta
förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum. Observera att
detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i
aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med
bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s
webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av
kallelsen är

30 932 532 stycken, varav 28 563 496 är stamaktier, 2 234 435 är
preferensaktier och 134 601 är preferensaktier av serie B, vilket
motsvarar totalt 28 800 399,6 röster. Bolaget har inte gett ut några
stamaktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier som inte får
företrädas på stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat
koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som
avses i föregående mening

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.

5. Dagordningens godkännande.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av
preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B genom
förvärvserbjudande.

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
10. Stämmans avslutande.
BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Förslag under punkten 7: Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningens
tillåtna gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet. För att
möjliggöra nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av
bolagets obligationer, preferensaktier och preferensaktier av serie B
föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras genom införande av ett
nytt aktieslag, stamaktier av serie B2, med s.k.
likvidationspreferens.

Förslaget innebär att delar av punkterna 4 (aktiekapital), 5 (aktier),
6 (vinstutdelning) och 8 (bolagets upplösning) i den nu registrerade
bolagsordningen ändras enligt styrelsens förslag nedan, där
understruken fet text innebär ett tillägg i förhållande till den
nuvarande lydelsen av bolagsordningen och genomstruken text innebär
en strykning i förhållande till den nuvarande lydelsen av
bolagsordningen.

+-------+----------------------------------------------------------------------+
|Punkt |Ändring |
+-------+----------------------------------------------------------------------+
|4 |Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 40 000 000 61 500 000 kronor och |
| |till högst 160 000 000 246 000 000 kronor. |
+-------+----------------------------------------------------------------------+
|5.1 |Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 20 000 |
| |000 30 750 000 och till högst 80 000 000 123 000 000. Bolagets aktier |
| |ska kunna ges ut i fyra fem serier, stamaktier, stamaktier av serie |
| |B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av |
| |serie B. Varje stamaktie ska medföra en (1) röst, varje stamaktie av |
| |serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje stamaktie av serie |
| |B2 ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie ska |
| |medföra en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie av serie B |
| |ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges|
| |ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. |
+-------+----------------------------------------------------------------------+
|5.2 |Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av |
| |serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B som inte sker|
| |mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier |
| |av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och |
| |preferensaktier av serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av |
| |samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger |
| |(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär |
| |företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär |
| |företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av |
| |subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan |
| |tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett |
| |huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier|
| |av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av serie B, och, i |
| |den mån detta inte kan ske, genom lottning. |
+-------+----------------------------------------------------------------------+
|5.3 |Vid nyemission av endast stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier|
| |av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av serie B som inte|
| |sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av det slag |
| |som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till |
| |det antal aktier av samma slag de förut äger (primär företrädesrätt). |
| |Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas |
| |samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet |
| |aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, |
| |ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal |
| |aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, |
| |stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier eller |
| |preferensaktier av serie B, och, i den mån detta inte kan ske, genom |
| |lottning. |
+-------+----------------------------------------------------------------------+
|5.4 |Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot|
| |betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av |
| |serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier |
| |av serie B ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om |
| |emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av |
| |optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som |
| |om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas |
| |mot. |
+-------+----------------------------------------------------------------------+
|5.6 |Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya |
| |aktier får endast ske genom utgivande av nya stamaktier, stamaktier av|
| |serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och/eller |
| |preferensaktier av serie B. Därvid gäller att endast |
| |stamaktieägarnaoch, ägare av stamaktier av serie B och ägare av |
| |stamaktier av serie B2 har företrädesrätt till de nya aktierna. |
| |Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det |
| |antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon |
| |inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig |
| |ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. |
+-------+----------------------------------------------------------------------+
|6.1 |Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna |
| |jämsides med preferensaktierna av serie B medföra företrädesrätt |
| |framför stamaktierna och,stamaktierna av serie B och stamaktierna av |
| |serie B2 till årlig utdelning enligt nedan. Preferensaktierna och |
| |preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till|
| |utdelning. |
+-------+----------------------------------------------------------------------+
|8.1 |Vid bolagets upplösning ska preferensaktier jämsides med ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.