Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Oscar Properties Holding AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Oscar Properties den 29 april 2014

Vid extra årsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ) i Stockholm
idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut
följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt beslut om
utdelning och

ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medel,
219 499 699 kronor, disponeras så att 24 kronor per preferensaktie,
totalt 17 550 000 kronor, utbetalas till preferensaktieägarna.
Återstående belopp, 201 949 699 kronor, överförs i ny räkning.
Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske halvårsvis
med 12 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar beslöts
måndagen den 5 maj 2014 samt onsdagen den 5 november 2014.

Beslöts att bevilja styrelsen och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2013.

Beslut om styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Årsstämman omvalde Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert,
Lennart Låftman och Johan Thorell som styrelseledamöter samt
fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med totalt

450 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens
ordförande och 100 000 kronor ska utgå till var och en av övriga
ledamöter utom Oscar Engelbert. Till Oscar Engelbert ska inget arvode
utgå.

Utöver ordinarie arvode ska ett engångsbelopp om 40 000 kronor
utbetalas till var och en av ledamöterna, utom Oscar Engelbert, som
ersättning för omfattande arbetsinsatser i samband med noteringen av
bolagets stamaktier på NASDAQ OMX First North.

Årsstämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt
fastställde att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om inrättande av valberedning

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning enligt följande
principer.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna baserat på
Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per
den sista bankdagen i augusti 2014. De tre största aktieägarna ska
erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte
ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny
valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att
avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den
aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som röstmässigt representerar den största
aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens
ordförande. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att
ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till
valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i
bolaget.

Avsikten är att valberedningen inför nästkommande årsstämma ska
föreslå principer för att utse valberedning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil:+46(0)705-68 00 01, e-post:
oscar@oscarproperties.se

Anders Von Schéele, CFO, mobil +46 (0) 708-86 97 86, e-post:
avs@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder
som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar
Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och
arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet.
Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av
kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. Bolagets
preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess
Certified Adviser är Avanza Bank. www.oscarproperties.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/kommunike...
http://mb.cision.com/Main/7077/9576451/238561.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.