Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-02

Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggör prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av bland annat nyemissionen av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för stamaktieägarna om cirka 206 mkr (”Företrädesemissionen”), vilken beslutades av styrelsen den 28 september 2021 och godkändes av den extra bolagsstämman den 29 oktober 2021. Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i de riktade nyemissionerna till Castellum AB (publ) och Kvalitena AB (publ), vilka beslutades av den extra bolagsstämman den 29 oktober 2021. Prospektet godkändes av Finansinspektionen i dag den 2 november 2021 och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats (www.oscarproperties.com) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 4 november 2021 till och med den 18 november 2021.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 16.00 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Bifogade filer


Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggör prospekt
Oscar Properties Holding AB Prospekt 2 November 2021

Författare MFN