Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties beslutar om utbyteserbjudanden till preferensaktieägare och obligation...

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties"
eller "Bolaget") har i enlighet med den tidigare kommunicerade planen
för att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur idag beslutat
att lämna ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier
och preferensaktier av serie B (gemensamt "Preferensaktier") att
frivilligt byta dessa till aktier av ett nytt stamaktieslag i
Bolaget, stamaktier av serie B2 ("Preferensaktieerbjudandet").
Styrelsen har samtidigt beslutat att erbjuda innehavare av Bolagets
samtliga utestående obligationer (ISIN: SE0005936390)
("Obligationer") att konvertera till stamaktier av serie B2
("Konverteringserbjudandet", tillsammans med
Preferensaktieerbjudandet, "Utbyteserbjudandena") - vilket innebär en
utökning jämfört med tidigare offentliggjort erbjudande om 40 procent
av obligationens nominella belopp. Genomförande av
Utbyteserbjudandena förutsätter godkännande av extra bolagsstämma.

Sammanfattning

· Utbyteserbjudandena genomförs som ett led i Bolagets fortsatta
arbete med att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur i syfte
att möjliggöra framtida vinstgenerering och värdeutveckling. Genom
Utbyteserbjudandena förstärks likviditeten och det egna kapitalet.

· Styrelsen har beslutat, under förutsättning av godkännande av
extra bolagsstämma, om nyemission av de nya stamaktier av serie B2
som innehavare av Preferensaktier och Obligationer erbjuds byta till.
De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning
av aktiekapitalet och antalet aktier, förväntas offentliggöras
omkring den 3 juni 2019. I samband därmed offentliggörs
utbytesförhållandena i Utbyteserbjudandena.

· Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 11 juni 2019,
vilken föreslås godkänna Utbyteserbjudandena och besluta om därmed
sammanhängande åtgärder, bland annat ändringar i bolagsordningen i
syfte att införa det nya aktieslaget stamaktier av serie B2.

· Under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner
Utbyteserbjudandena förväntas anmälningsperioden i
Utbyteserbjudandena att löpa från och med den 12 juni 2019 till och
med den 19 juni 2019.

· I syfte att möjliggöra en notering av de nya stamaktierna av serie
B2 på Nasdaq Stockholm avser Bolaget även att genomföra en
ägarspridning genom en begränsad spridningsemission av stamaktier av
serie B2.

Bakgrund och motiv

Oscar Properties behöver vidta finansiella åtgärder för att anpassa
balansräkningen till rådande marknadsläge. Ett första steg i
rekapitaliseringen var att säkra en förlängning av Obligationerna och
nästa steg är att förstärka likviditeten och det egna kapitalet genom
Utbyteserbjudandena.

Vid en acceptansgrad om två tredjedelar (2/3) i
Preferensaktieerbjudandet kommer 32,9 miljoner kronor bevaras årligen
genom lägre utdelning. Vid en konverteringsgrad om 40 procent i
Konverteringserbjudandet (vilket svarar mot ursprungligen indikerad
volym på Konverteringserbjudandet) minskar obligationslånet med 180
miljoner kronor och 3,2 miljoner kronor bevaras årligen genom lägre
kupongutbetalning till obligationsinnehavarna[1]
(http://applewebdata://581EDB14-9EF2-4D9B-86CC-57512F040E40#_ftn1).

Bolaget är fullt övertygat om att, de svårare
marknadsförutsättningarna till trots, det fortsatt går att utveckla
bostäder av hög kvalitet med god lönsamhet. En hög acceptansgrad i
Utbyteserbjudandena lägger grunden för att Bolaget framöver skall
kunna fokusera på kärnverksamheten och skapa värden till alla
intressenter i Bolaget.

Oscar Properties har en attraktiv projektportfölj som kan utvecklas
framåt och Bolaget har stor tilltro till de nya satsningarna inom
företagsbostäder och prisvärda bostadsrätter på tillväxtorter. En
positiv bieffekt av genomförandet av Utbyteserbjudandena är att det
kommer underlätta kommande kapitalanskaffningar för att finansiera
framtida utvecklingsprojekt. För tillfället påverkar den nuvarande
kapitalstrukturen möjligheterna att resa finansiering i
kapitalmarknaderna.

Preferensaktieerbjudandet i korthet

Preferensaktieerbjudandet är utformat som ett återköp av
Preferensaktier på villkor att det belopp till vilket Preferensaktier
återköps i sin helhet utnyttjas för kvittning vid teckning av
stamaktier av serie B2 i en nyemission. Härigenom erbjuds innehavare
av Preferensaktier att byta samtliga sina Preferensaktier till
nyemitterade stamaktier av serie B2.

I syfte att möjliggöra Preferensaktieerbjudandet beslutade styrelsen
för Oscar Properties idag, under förutsättning av godkännande av
extra bolagsstämma att hållas den 11 juni 2019, om nyemission av
stamaktier av serie B2 riktad till innehavare av Preferensaktier.
Samtidigt föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman bemyndigar
styrelsen att besluta om återköp av Preferensaktier genom
förvärvserbjudande, med stöd av vilket styrelsen avser att besluta om
erforderliga återköp i syfte att genomföra Preferensaktieerbjudandet.

Utbytesförhållandena i Preferensaktieerbjudandet, dvs. det antal
stamaktier av serie B2 som varje preferensaktie respektive
preferensaktie av serie B berättigar till erhållande av, samt
fullständiga villkor för nyemissionen (inklusive det högsta belopp
med vilket bolagets aktiekapital ska ökas, det högsta antal nya
stamaktier av serie B2 som ska ges ut samt det belopp som ska betalas
för varje ny stamaktie av serie B2) förväntas offentliggöras omkring
den 3 juni 2019 (dock senast före anmälningsperioden i
Preferensaktieerbjudandet börjar löpa).

Anmälningsperioden för Preferensaktieerbjudandet förväntas löpa från
och med den 12 juni 2019 till och med den 19 juni 2019. Styrelsen kan
komma att förlänga anmälningsperioden.

Preferensaktieerbjudandet är villkorat av att såväl preferensaktier
som preferensaktier av serie B motsvarande minst två tredjedelar
(2/3) av samtliga utestående preferensaktier respektive
preferensaktier av serie B anmäls för utbyte i
Preferensaktieerbjudandet. Styrelsen kan dock besluta att genomföra
Preferensaktieerbjudandet även vid en lägre anslutningsgrad.
Preferensaktieerbjudandet är även villkorat av att den extra
bolagsstämman den 11 juni 2019 fattar erforderliga beslut härom.

För fullständiga villkor för Preferensaktieerbjudandet hänvisas till
det prospekt som kommer att offentliggöras med anledning av
Utbyteserbjudandena.

Konverteringserbjudandet i korthet

Som tidigare kommunicerats ska Bolaget, som ett led i förlängningen av
Obligationerna som godkändes den 6 maj 2019, erbjuda innehavare av
Obligationer att konvertera Obligationer för motsvarande 40 procent
av obligationslånets nominella belopp om 450 miljoner kronor till
stamaktieslag i Bolaget. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen för
Oscar Properties idag, under förutsättning av godkännande av extra
bolagsstämma, om nyemission av stamaktier av serie B2 riktad till
innehavare av Obligationer i syfte att möjliggöra en konvertering av
utestående Obligationer till stamaktier av serie B2. Styrelsens
beslut innebär en utvidgning av Konverteringserbjudandet från 40
procent av obligationslånets nominella belopp till 100 procent av
obligationslånets nominella belopp. Betalning för de nyemitterade
stamaktierna av serie B2 sker genom kvittning av obligationsfordran,
varvid endast hela Obligationer (med ett nominellt belopp om en
miljon kronor) får användas för kvittning.

Utbytesförhållandet i Konverteringserbjudandet, dvs. det antal
stamaktier av serie B2 som varje Obligation berättigar till
erhållande av, samt fullständiga villkor för nyemissionen (inklusive
det högsta belopp med vilket bolagets aktiekapital ska ökas, det
högsta antal nya stamaktier av serie B2 som ska ges ut samt det
belopp som ska betalas för varje ny stamaktie av serie B2) förväntas
offentliggöras omkring den 3 juni 2019 (dock senast före
anmälningsperioden i Konverteringserbjudandet börjar löpa).
Teckningskursen i nyemissionen kommer, i enlighet med villkoren för
obligationslånet, att fastställas till högst 6,61[2]
(http://applewebdata://581EDB14-9EF2-4D9B-86CC-57512F040E40#_ftn2)kronor,
med förbehåll för eventuell marknadsmässig rabatt.

Anmälningsperioden för Konverteringserbjudandet förväntas löpa
parallellt med Preferensaktieerbjudandet, från och med den 12 juni
2019 till och med den 19 juni 2019. Styrelsen kan komma att förlänga
anmälningsperioden.

Konverteringserbjudandet är villkorat av att den extra bolagsstämman
den 11 juni 2019 godkänner styrelsens beslut om nyemission härom.

För fullständiga villkor för Konverteringserbjudandet hänvisas till
det prospekt som kommer att offentliggöras med anledning av
Utbyteserbjudandena.

De nya stamaktierna av serie B2 i korthet

Den extra bolagsstämman den 11 juni 2019 föreslås besluta om
införandet av ett nytt stamaktieslag, stamaktier av serie B2. De
föreslagna nya stamaktierna av serie B2 kommer att erbjudas
innehavare av Preferensaktier och Obligationer som accepterar
Utbyteserbjudandena, och bär samma rättigheter som stamaktier av
serie B, med tillägg för en s.k. likvidationspreferens. Varje
stamaktie av serie B2 föreslås berättiga till en tiondels (1/10) röst
på bolagsstämma.

Likvidationspreferensen innebär att stamaktier av serie B2, vid
Bolagets upplösning, har rätt att, efter utskiftning till innehavare
av Preferensaktier men före utskiftning till stamaktier och
stamaktier av serie B, erhålla ett belopp motsvarande teckningskursen
i Preferensaktieerbjudandet ur Bolagets behållna tillgångar. I den
mån det därefter återstår medel att skifta ut fördelas dessa lika
mellan samtliga stamaktieslag.

För fullständiga villkor för stamaktierna av serie B2 hänvisas till
styrelsens förslag till ändring av bolagsordning som återges i den
kallelse till extra bolagsstämma som offentliggörs idag.

Upptagande till handel och ägarspridning av stamaktier av serie B2

Bolaget har för avsikt att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq
Stockholm av stamaktierna av serie B2. Med anledning därav avser
Bolaget att, i syfte att uppfylla Nasdaq Stockholms spridningskrav,
genomföra en ägarspridning av stamaktierna av serie B2.

Sådan ägarspridning kommer att genomföras genom en begränsad
spridningsemission. Styrelsen föreslår därför att den extra
bolagsstämman den 11 juni 2019 bemyndigar styrelsen att besluta om
nyemission av stamaktier av serie B2. Förutsatt att den extra
bolagsstämman beslutar om bemyndigandet avser styrelsen att i
anslutning till stämman, med stöd av bemyndigandet, besluta att
erbjuda teckning av stamaktier av serie B2 i en begränsad
spridningsemission ("Spridningserbjudandet").

Anmälningsperioden för Spridningserbjudandet förväntas löpa parallellt
med anmälningsperioden i Utbyteserbjudandena, från och med den 12
juni 2019 till och med den 19 juni 2019. Styrelsen kan komma att
förlänga anmälningsperioden.

An...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.