Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties Bokslutskommuniké januari-december 2019

"Vi har amorterat 700 mkr, uppnått en soliditet på 37 procent och vänt
resultatet."

Under perioden har Oscar Properties arbetat intensivt med att
genomföra de beslutade åtgärderna för att skapa en starkare
soliditet, vilket är långsiktigt avgörande. Under perioden har
bolaget genomfört dels konvertering av obligationer till stamaktier,
utbyteserbjudande för preferensaktier till stamaktier samt en
företrädesemission. Dessa emissioner har varit nödvändiga och trots
att vi inte nådde riktigt fram, med cirka 50 procent acceptans bland
preferensaktieägarna och cirka 75 procent av företrädesemissionen
tecknades, kan vi glädja oss åt att vi har fått några nya storägare
bland de etablerade fastighetsägarna och inte minst att fjärde
AP-fonden har ökat sitt ägande från dryga 5 procent till strax under
10 procent. Åtgärderna har resulterat i dels förstärkning av det egna
kapitalet och dels amortering av lån (bl.a. 112,5 mkr på vår
obligation), totala amortering är ca 700 mkr under året. Utfallet av
dessa åtgärder har fallit väl ut och bolaget har med dessa åtgärder
stärkt soliditeten från 30 procent i slutet av tredje kvartalet till
37 procent vid slutet av perioden.

Ett tecken på att bostadsmarknaden har återhämtat sig är att vår
senaste värdering av marknaden i Norra Djurgårdsstaden visade att
värdena var tillbaka på 2017 års nivåer och ett rekordlågt utbud.
Denna information fick oss att återföra projektet Unité till att åter
bli ett BRF- projekt. Företagslägenheter var en god idé i en marknad
där BRF-priserna var så pass låga att det var svårt att få ekonomi i
projektet, men BRF-alternativet är fortfarande det bästa. Nu startas
produktionen inom kort för att färdigställa projektet enligt
ursprungsplanen och ny säljstart planeras under april.

Jag kan konstatera att bolaget under perioden med framgång genomfört
åtgärder för att stärka soliditeten, minskat låneskulderna och därmed
lagt en bra bas för att fortsätta med projektarbetet. Jag tycker att
vi tagit stora steg i rätt riktning för att anpassa bolaget till den
rådande omvärldssituationen och ser med stor förhoppning fram emot
2020 där vi ser nya möjligheter.

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till bokslutskommunikén 20
februari 2020.

KVARTALET OKTOBER- DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 201,9 mkr (256,6).

· Rörelseresultatet uppgick till 61,7 mkr (-255,5).

· Periodens resultat uppgick till 35,2 mkr (-292,8).

· Resultat per stamaktie uppgick till 2,41 kronor (-10,64).

· Antalet sålda bostäder uppgick till 0 (28).

· Antalet bokade bostäder uppgick till 0 (6).

· Antalet produktionsstartade uppgick till 0 (0).

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 888,1 mkr (1 906,1).

· Rörelseresultatet uppgick till 96,4 mkr (-371,9).

· Periodens resultat uppgick till -2,1 mkr (-492,5).

· Resultat per stamaktie uppgick till -0,07 kronor (-18,54).

· Likvida medel uppgick till 64,9 mkr (101,7).

· Antalet sålda bostäder uppgick till 27 (79).

· Antalet bokade bostäder uppgick till 33 (36).

· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 184 (195).

· Antalet produktionsstartade uppgick till - (46).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Oscar Properties genomför obligationskonverteringserbjudande. Oscar
Properties har enligt obligationsvillkoren, åtagit sig att möjliggöra
för innehavaren av Bolagets utestående obligationer
(ISIN:SE0005936390) att konvertera hela obligationer till stamaktier
i Bolaget.

· Oscar Properties offentliggör preliminärt utfall i Oscar Properties
obligationskonvertering, 26 obligationsinnehavare har anmält intresse
att konvertera totalt 26 mkr.

· Oscar Properties tillträder inte projekt Gasklockan på avsedd
tillträdesdag den 31 oktober 2019, då marken inte lever upp till
uppsatta miljökvalitetskrav.

· Oscar Properties offentliggör villkor i utbyteserbjudandet avseende
preferensaktier till stamaktier, samt villkor i företrädesemissionen.

· Oscar Properties offentliggör beslut från extra bolagsstämma den 8
november 2019. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens
förslag för att möjliggöra det utbyteserbjudande som lämnats till
innehavarna av preferensaktier samt styrelsens förslag till
nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

· Utfallet i företrädesemissionen visar att cirka 75 procent av
företrädesemissionen har tecknats efter att förlängda
teckningsperioden avslutats. Oscar Properties kommer att tillföras en
emissionslikvid om cirka 187 miljoner kronor.

· Stockholm Stad häver avtalet avseende projektet Gasklockan med
Oscar Properties.

· Oscar Properties avyttrar fastigheten Nacka Sicklaön 118:2 via
bolagsförsäljning av aktierna i dotterbolaget Planiavägen Fastighet
AB. Fastigheten har hyrts ut till Jensen Education AB för
skolverksamhet.

· Oscar Properties har vunnit en tvist med en leverantör i projektet
79&Park. Enligt en skiljedom ska Oscar Properties erhålla cirka 30
MSEK netto efter omkostnader.

· Oscar Properties amorterar 112,5 miljoner kronor av utestående
obligationslån ISIN SE0005936390, motsvarande

25 procent av det nominella beloppet.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

För frågor vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties, 070 336 84 75,
per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08:30 (CEST).

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/3039757/1197123.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.