Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties delårsrapport januari - september 2017

Oscar Properties kan summera ett händelserikt kvartal. Rörelseresultat
uppgick till 96 mkr. Som många andra verksamma i
bostadsutvecklingssektorn konstaterar vi att marknaden varit mycket
gynnsam i flera år, men att vi nu ser en mer avvaktande hållning.
Oscar Properties har ett starkt erbjudande med attraktiva lägen, unik
design och hög kvalitet och vår bedömning är att efterfrågan i detta
segment kommer att bestå, även i ett vikande marknadsklimat. Oavsett
detta så är vi ödmjuka inför eventuella förändringar på marknaden. Vi
agerar för närvarande med försiktighet genom att fokusera på våra
befintliga projekt. Totalt sett har vi en stark försäljningsgrad om
86 procent för bolagets befintliga projekt i produktion. Vi håller
fast vid vår strategi att erbjuda de mest attraktiva bostäderna i
varje område där vi är verksamma, att efterfrågan varierar från tid
till annan har vi handlingsberedskap för.

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 2 229,0 mkr (1 245,7).
· Rörelseresultatet uppgick till 644,1 mkr (211,4).
· Resultatet efter skatt uppgick till 502,8 mkr (155,2).
· Resultatet per stamaktie* uppgick till 16,93 kr (4,57).
· Antalet sålda bostäder uppgick till 164 (340).
· Antalet produktionsstarter uppgick till 138 (255).
· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 1 116 (1 047),
varav 86 procent (73) var sålda.

KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 615,0 mkr (470,5).
· Rörelseresultatet uppgick till 96,4 mkr (98,5).
· Resultatet efter skatt uppgick till 67,0 mkr (74,8).
· Resultatet per stamaktie* uppgick till 2,11 kr (2,43).
· Antalet sålda bostäder uppgick till 22 (71).
· Antalet produktionsstarter uppgick till - (-).

*Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter
utdelning till preferensaktieägarna efter utspädningseffekt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Oscar Properties Holding AB (publ) benämns nedan som "Oscar
Properties", "Koncernen" eller "Bolaget"

· I slutet av september såldes Biografen Penthouses, en del av
fastigheten Stockholm Ruddammen 29, till Axxonen Properties AB för
125 mkr.

· I september informerades bolaget om att dess styrelseordförande
har delgivits misstanke om grovt insiderbrott.

· I augusti löstes 42 072 preferensaktier av serie B in i enlighet
med bolagsordningen. Inlösenlikviden uppgick till 21,3 mkr.

· Oscar Properties tecknade i augusti avtal med Acne om uthyrning av
1 482 kvm kontorsyta i fastigheten Uppfinnaren 1. Inflyttning sker
under april 2018.

· Oscar Properties avyttrade i juni sin andel i Murbruket Holding
Fastighets AB (fastigheten Murmästaren 3) till Fastighets AB Balder
för 150 mkr.

· Oscar Properties tillträdde i juni marken och startade
produktionen av Helix, en av byggnaderna i projektet Norra Tornen.

· I april förvärvades tre fastigheter i Södra Värtan för 700 mkr och
fem strandnära fastigheter vid Skurusundet i Nacka för 170 mkr.

· Hyresavtalet med PRV avseende Uppfinnaren 1 förlängdes i april och
årshyran höjdes från 29 mkr till cirka 40 mkr från den 1 januari 2020
och sex år framåt.

· I mars etablerade bolaget sig i Göteborg och Uppsala genom förvärv
av fastigheter för 65 mkr respektive 100 mkr.

· I februari beslutade styrelsen att dela upp verksamheten i två
affärsområden; Bostadsutveckling respektive Kommersiella fastigheter,
i syfte att öka transparensen och skapa ett tydligare fokus.

· Allegro Projekt AB tillträddes i februari och köpeskillingen
reglerades delvis genom en nyemission om 493 513 stamaktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Bolaget har inlett en försäljningsprocess av fastigheten Uppfinnaren
1.

UTSIKTER FÖR 2017

Bolaget har beslutat att senarelägga produktionsstarten i två projekt,
då en tillfredsställande försäljningsgrad ännu inte uppnåtts.
Tidigare kommunicerad prognos för helåret 2017 har

reviderats. Rörelseresultat före värdeförändringar i
förvaltningsfastigheter beräknas nu uppgå till minst 400 mkr.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller
www.oscarproperties.se

För ytterligare information kontakta:

Oscar Engelbert VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01,
oscar@oscarproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties
Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2017, kl. 08.30.

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 951 bostäder, varav 1
116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och
säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin
att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En
byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller
en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor.
Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design
och unik arkitektur.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pro...
http://mb.cision.com/Main/7077/2377286/742841.pdf
http://mb.cision.com/Public/7077/2377286/839c094fe26b40a7.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.