Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties genomför obligationskonverteringserbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller
"Bolaget") har, enligt obligationsvillkoren, åtagit sig att
möjliggöra för innehavare av Bolagets utestående obligationer (ISIN:
SE0005936390) (envar med ett nominellt belopp om en miljon (1 000
000) kronor) ("Obligation") att konvertera hela obligationer till
stamaktier i Bolaget. Styrelsen har idag beslutat att erbjuda
konvertering från obligationer till stamaktier till de
obligationsinnehavare som, enligt den av Euroclear Sweden AB förda
skuldboken för Obligationerna, var innehavare av minst en (1) hel
Obligation den 4 oktober 2019 ("Konverteringserbjudandet") och har
därigenom även fastställt de slutliga villkoren för
Konverteringserbjudandet. Konverteringserbjudandet innebär att Oscar
Properties erbjuder 186 915 stamaktier i Bolaget för varje Obligation
som löses in motsvarande en teckningskurs om 5,35 kronor.

Utbyteserbjudandet i sammandrag

· Konverteringserbjudandet omfattar samtliga innehavare som den 4
oktober 2019 var införda som innehavare av minst en obligation med
ett nominellt belopp om en miljon (1 000 000) kronor.

· Konverteringserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder
186 915 stamaktier i Bolaget för varje Obligation som löses in,
vilket motsvarar en teckningskurs på 5,35 kronor.

· Upplupen ränta kommer inte att utbetalas på de Obligationer som
löses in.

· Deltagande i Konverteringserbjudandet är frivilligt.
· Konverteringserbjudandet avser totalt högst 180 Obligationer
(vilket är den andel av obligationslånets nominella belopp som Oscar
Properties enligt obligationsvillkoren åtagit sig konvertering utav),
och fördelning ska ske enligt följande principer:

· Varje berättigad obligationsinnehavare ska, i enlighet med
obligationsvillkoren, äga rätt att konvertera en (1) Obligation med
nominellt belopp om en miljon (1 000 000) kronor.

· Efter att varje berättigad obligationsinnehavare tilldelats
konvertering enligt föregående punkt ska eventuella ytterligare till
konvertering anmälda Obligationer, upp till 180 Obligationer, beaktas
pro rata i förhållande till anmält intresse.

Bakgrund och motiv till Konverteringserbjudandet

Som tidigare kommunicerats har Bolaget, som ett led i förlängningen av
Obligationerna som godkändes den 6 maj 2019, åtagit sig att erbjuda
innehavare av Obligationer att konvertera Obligationer för
motsvarande 40% procent av obligationslånets nominella belopp om 450
miljoner kronor till stamaktier i Bolaget. Mot denna bakgrund
beslutade styrelsen i Oscar Properties idag, med stöd av bemyndigande
från extra bolagsstämman den 23 september 2019, om nyemission av
högst 33 644 700 stamaktier riktad till de berättigade innehavare av
minst en Obligation med ett nominellt värde om en miljon (1 000 000)
kronor som anmäler sig för deltagande i Konverteringserbjudandet.

Konverteringserbjudandet

Konverteringserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 186 915
stamaktier i Bolaget (dvs. stamaktier och ej stamaktier av serie B2
som kommunicerades i pressmeddelandet 10 maj 2019) för varje
Obligation som löses in. Konvertering sker till teckningskursen 5,35
kronor, vilket motsvarar en rabatt på 22% i förhållande till
stängningskursen på Oscar Properties stamaktie per den 16 oktober
2019 och 20% i förhållande till den volymvägda genomsnittliga kursen
för varje handelsdag under en period om tio handelsdagar före
emissionsbeslutet den 17 oktober 2019 för Bolagets stamaktie.
Upplupen ränta kommer inte att utbetalas på de Obligationer som löses
in.

Endast hela Obligationer (var och en med ett nominellt belopp om en
miljon (1 000 000) kronor) kan konverteras i
Konverteringserbjudandet, vilket innebär att samtliga innehavare av
minst en Obligation med ett nominellt belopp om en miljon (1 000 000)
kronor (per fredagen den 4 oktober 2019) har möjlighet att
konvertera. För varje Obligation betalas en inlösenfordran på Bolaget
om ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor. Inlösenfordran kommer
att användas, och kan endast användas, till att betala för tecknade
stamaktier genom kvittning och den del som inte används till
betalning av en hel tecknad stamaktie efterges av aktietecknaren och
återbetalas inte. Inlösenfordran förfaller i samband med tidpunkten
för betalning av tecknade stamaktier i konverteringsemission.
Anmälningsperioden för Konverteringserbjudandet löper från den 18
oktober 2019 till den 25 oktober 2019.

Innan Konverteringserbjudandet har Oscar Properties 30 932 532
utestående aktier, varav 28 563 496 stamaktier, 2 234 435
preferensaktier och 134 601 preferensaktier av serie B. Emission sker
av högst 33 644 700 stamaktier, vilket motsvarar full anslutning i
Konverteringserbjudandet och konvertering av 180 Obligationer.

Vid en konkurs eller likvidation skiftas ett aktiebolags återstående
tillgångar till bolagets aktieägare först efter att bolagets skulder
har betalats. Detta innebär att deltagare i Konverteringserbjudandet
får en sämre rätt till Bolagets tillgångar efter konverteringen.

För det fall fler än 30 obligationer anmäls för konvertering i
Konverteringserbjudandet, så kommer Oscar Properties att vara
skyldigt att upprätta ett prospekt om upptagande till handel före
dess att eventuella utgivna BTA (Betald Tecknad Aktie) omvandlas till
stamaktier. Eventuella BTAs kommer ej tas upp till handel.

Instruktioner avseende deltagande i Konverteringserbjudandet

Anmälningsperioden för Konverteringserbjudandet löper från den 18
oktober 2019 till kl 17.00 den 25 oktober 2019.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") är emissionsinstitut i
samband med Konverteringserbjudandet.

Obligationsinnehavare, med möjlighet att delta i
Konverteringserbjudandet, vars obligationer är förvaltarregistrerade
och som önskar delta i Konverteringserbjudandet måste anmäla detta
till sin värdepappersförvaltare i enlighet med
värdepappersförvaltares instruktioner. För att berättigade
obligationsinnehavare på detta sätt ska kunna delta i
Konverteringserbjudandet åligger det sådan värdepappersförvaltare
att, i enlighet med det förfarande som SEB särskilt instruerat
värdepappersförvaltare om, vidareförmedla sådan uppgift till Bolaget
och SEB.

Obligationsinnehavare, med möjlighet att delta i
Konverteringserbjudandet, vars obligationer är direktregistrerade och
som önskar delta i Konverteringserbjudandet ska använda den avseende
obligationsinnehavare för Erbjudandet särskilt upprättade
anmälningssedeln, som kan erhållas från bolaget och SEB.

Endast obligationsinnehavare som den 4 oktober 2019 var införda som
innehavare av minst en obligation med ett nominellt belopp om en
miljon (1 000 000) kronor kan delta i Konverteringserbjudandet.

Ofullständig och/eller ej korrekt ifylld anmälningssedel kan i komma
lämnas utan beaktande. Det är tillåtet att ge in fler än en
anmälningssedel, varvid dock endast den senast daterade
anmälningssedeln kommer att beaktas.

Anmälningssedlar och blanketter kan erhållas från bolaget och SEB.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties

Tel: 070 568 00 01

E-post: oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 oktober 2019, kl. 08:30 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande till allmänheten om, eller inbjudan till, att förvärva
eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i
någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ)
eller från någon annan.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/2935376/1125474.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.