Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma den 23 september 2019

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties"
eller "Bolaget") offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma
vilken föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om
ett utbyteserbjudande till innehavarna av preferensaktier, ett öppet
bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, samt med
anledning därav ändringar av bolagsordningens gränser för
aktiekapital och antalet aktier och införande av ett nytt aktieslag.

Styrelsen för Oscar Properties har idag beslutat att kalla till extra
bolagsstämma att hållas måndagen den 23 september 2019. Kallelsen
till den extra bolagsstämman offentliggörs separat.

Den extra bolagsstämman föreslås besluta om följande förslag från
styrelsen:

1. Bemyndigande för styrelsen att besluta om utbyteserbjudande till
innehavare av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B
("Preferensaktier") genom återköp av Preferensaktier. Genom
bemyndigandet ges styrelsen möjlighet att genomföra det tidigare
offentliggjorda utbyteserbjudandet som avbröts genom Bolagets
pressmeddelande den 11 juni 2019.

2. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar samtliga
bolagets aktieslag vid var tid antagen bolagsordning. Syftet med
bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är dels att möjliggöra för styrelsen att kunna
genomföra utbyteserbjudandet enligt punkt 1 där vederlaget avses
utgöras av nyemitterade stamaktier av serie B2 (ett nytt aktieslag),
dels att i övrigt ge styrelsen möjlighet att hitta lösningar på
Bolagets finanseringsbehov.

3. Bolagsordningen ändras genom att gränserna för antalet aktier och
aktiekapital i bolagsordningen höjs för att ge styrelsen tillräcklig
flexibilitet i arbetet med att lösa Bolagets finansieringsbehov.
Vidare inför ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B2, för att
möjliggöra utbyteserbjudandet enligt punkten 1.

För ytterligare information om styrelsens förslag till den extra
bolagsstämman hänvisas till kallelsen som offentliggörs idag samt
till styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som
ska tillhandahållas inför bolagsstämman som kommer att offentliggöras
på Bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, senast den 2
september 2019.

Styrelsens beslut om utnyttjande av bemyndigande kommer att
offentliggöras på erforderligt sätt för det fall sådant beslut
fattas.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)

+46 70 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 augusti 2019, kl. 08.30 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna
några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller
från någon annan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/2886167/1093705.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.