Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties offentliggör årsredovisning med särskild revisorsupplysning och just...

Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggör idag sin
årsredovisning för 2018. Årsredovisningen innehåller en särskild
revisorsupplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende
antagandet om fortsatt drift samt en nedjustering med 140 miljoner
kronor av koncernens nettoomsättning och produktionskostnader för
2018 (utan resultatpåverkan).

Redovisningen av nettoomsättningen och produktionskostnader för 2018
har ändrats i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén.
Bakgrunden är att koncerninterna intäkter och kostnader om 140
miljoner kronor tidigare har bruttoredovisats och att de nu i
årsredovisningen har eliminerats. Ändringen har ingen
resultatpåverkan.

Bolagets revisor lämnar en särskild upplysning i sin
revisionsberättelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende
antagandet om fortsatt drift. Den särskilda upplysningen återges
nedan i sin helhet:

"Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i
förvaltningsberättelsen och not 1 under avsnittet "Verksamhetens art,
omfattning och risker" av vilka det framgår att koncernens fortsatta
verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som
förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle
inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan
detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende."

Avsnittet "Verksamhetens art, omfattning och risker" i
förvaltningsberättelsen och not 1 lyder:

"Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet måste
bibehållas i syfte att bolaget skall kunna fortsätta sin verksamhet
och därmed kan förväntas att fullgöra sina förpliktelser på kort och
lång sikt.

Att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur är en förutsättning
för fortsatt verksamhet samt medför att bolaget såväl som koncernen
kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång
sikt. I syfte att uppnå en hållbar kapitalstruktur pågår
förhandlingar avseende förlängning av obligationslån om 450 mkr och
vidare genomförs en översyn av koncernens förvaltningsfastigheter i
syfte att möjliggöra en reducerad kapitalbindning och att frigöra
likviditet.

Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut kan det innebära att
förutsättningarna för fortsatt drift inte finns. Styrelsens bedömning
är att det är sannolikt att dessa åtgärder kommer att kunna
genomföras och att fortsatt likviditet kan erhållas. Företagets
finansiella rapporter har upprättats enligt antagande om fortsatt
drift."

Av årsredovisningen framgår vidare en fortsatt minskning av risken i
projektportföljen genom nya partnerskap i projekten Veddesta och
Kraus samt frånträdande av markanvisningen Umbra i Värmdö.

Hela årsredovisningen bifogas i pdf och kommer att finnas tillgänglig
på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195
bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer
fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att
vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En
byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller
en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor.
Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design
och unik arkitektur.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/2786758/1024550.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.